पावलरे़ तिमोथिःन् हाक्‍तुबा थिक्‍सिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
तिमोथिःन्‌एसिया माइनरबा थाङ्‌बे़न् नसानिबा वये़रो॥ खुने़ॽ कुम्‍बा युनानि नु कुम्‍मा यहुदि वये़रो॥ खुने़ॽ सुनाइङ् इङ्‌भोःमा याःम्‍बक्‍को पावले़न् चुम् के़मे़प्‍पा नु कुभाॽ के़बिबा वये़रो॥ यरिक् सेसेहुप्‍लक्‍हाॽ कुभाॽ पिसे़ पावलरे़ खुने़ॽ पाङ्‌घुआङ् वये़, हे़क्‍क्‍याङ् तिमोथिःन् एफिसि ये़क्‌यक्‍को वये़ल्‍ले़ कन्‌सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् पावलरे़ साप्‍तुबारो॥ पावलरे़ कन् थिक्‍सिगेःक्‍पा सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो कुभा के़ये़क्‍पा पाःन्‍हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ साप्‍तुआङ् पत्‍लो॥
थिक्‍सिगेःक्‍पाओ, सेसेहुप्‍लक्‍कोबा इङ्‌ले़क्‍पा निसाम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ साम्‍दिङ् पिरुसि॥ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङो लाम्‍लोःबाल्‍ले़ आक्‍खेलॽरिक् लाम्‍लोःमासि पोःङ्, आक्‍तङ्‌बा माङ्‌सेवा चोःक्‍मा पोःङ्, लाम्‍लोःबाहाॽ नु खुनिॽ कुभाॽ के़बिबाहाॽरे़ खुनिॽ ये़प्‍ले़क् नु सुत्‍नाहाॽ आक्‍तङ्‌बा पोःङ्‌मा पोःङ् लॽरिक् खाहुन् साप्‍तु पिरुसिआङ् पत्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुनुप्‍मो आक्‍खेलॽरिक् ये़सु ख्रिस्‍तरे़ नुःबा कुसेवारोबा पोःङ्‌मा पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् नसानिबाहाॽ आक्‍खेलॽरिक्‌कुभाॽ पिसिङ्‌मा पोःङ् के़लॽबा पाःन्‍हाॽ पावलरे़ तिमोथिःन् सुजा पिरुआङ् वाॽरो॥
थामिङ्‌
निःसुम् नु सेवा१.१-२
सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खाहुन्‍हाॽ १.३-३.१६
तिमोथिःन् खुने़ॽ कुयाःम्‍बक्‍किल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खाहुन्‍हाॽ ४.१-६.२१
1
1-2 नसाःन्‍नो से़क्‍खाए आमिःम् आस्‍साः तिमोथिए,* आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ् नु आनिॽ निङ्‌साङ् आजोगुम्‍बा ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुइङ्‌जाःङ्‌लाम् इङ्‌गाॽ कुसेःक्‌युक्‍मिबा पावललाम्‍बा आनिॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु आनिॽ दाङ्‌बा ख्रिस्‍त ये़सुरे़ खे़ने़ॽग लुङ्‌गुम्, लुङ्‌माॽ तुक्‍मा नु सनारुङ् ओसेःन्‍गे़धाक्‍ल फाॽआङ् कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍ने़ॽरो॥
इङ्‌ले़क्‍के निसाम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ साम्‍दिङ्
इङ्‌गाॽ मे़सेदोनिया थुम्‍मो पेगाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़ने़ॽ पेलि फाक्‍ने़बा कुइसिःक् खे़ने़ॽ एफिससओ ए याःक्‍ते़ॽओ॥ खे़प्‍मो कुभा मनाहाॽरे़ इङ्‌ले़क्‍पा निसाम् मे़हुॽरुसिर मे़याक्॥ खे़ङ्‌हाॽ हे़क्‍के चोःक्‍मा मे़बाङ्‌घे़से़न्‍ने़ॽओ॥ खे़ङ्‌हाॽ उनाहुरिबा खे़दाॽ नु केःम् केःम्‍बा मिङ्‌स्राहाॽ ले़प्‍मादेःमा मे़त्ते़से़ॽओ॥ खे़ल्‍ले़ग पाःन्‍धङ्‌गे़न् खे़माॽरक् फोःक्‍खु, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ मनाहाॽ ताङ्‌से़ःप्‍मा कुयाःम्‍बक्‍को थेआङ् मे़जक्‍तुन्‍लो॥ खे़ङ्‌ग नसाःन्‍लाम्‍बारक्‌कुसिङ्‌निःत्ते़त्‍लो॥ कन् इङ्‌जाःङ्‌ङिल्‍ले़न् निङ्‌वाॽसोःक्‍किङ्‌ग सेसे निङ्‌वाॽ, नुःबा खासिङ् नु से़क्‍खाबा नसाःन्‍लाम् के़लःम्‍बा मिःम्‍जिरो॥ खे़न् पाःन्‍हाॽओलाम् कुभा मनाहाॽ मे़नुःक्‍खे़ मे़बेआङ् हने़बा पाःन्‍धङ्‌ङो लाम् मे़बोःत्ते़आङ् मे़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग साम्‌योथिम् के़हुॽबा पोःङ्‌मा खुनिॽ सिराॽ थाङ्, कर खे़ङ्‌हाॽरे़ निस्‍सेरो फाॽआङ् मे़बाःत्तुबा पाःन्‍सुत्‍लाहाॽ आबाङे थेआङ् कुसिङ् मे़न्‍निःत्तुन्‍लो॥
साम्‌योथिम्‍मिन् नुःरिक्‍काङ् ओगप् चोःक्‍माल्‍ले़ नुःबाए पोःङ् फाॽआङ् आनिॽ कुसिङ् आनिःत्तुम्‍लो॥ से़क्‍खाए आनिॽ कन् पाःन्‍निङ्‌ग कुसिङ्‌निःप्‍माए पोःङ्‌लो–साम्‌योथिम्‍मिङ्‌ग साम्‌योनिबा मनाहाॽरे़ लागि मे़ःन्, कर साम्‌योथिम् के़भेःम्‍बाहाॽ नु इङ्‌जाःङ् मे़ङ्‌घे़म्‍मनाबाहाॽ, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽ, लायोबाहाॽ, आसुत्‍थोहाॽ, साम्‌यो मे़न्‍इःप्‍मनाबाहाॽ, पा-मा के़से़प्‍पाहाॽ, मना के़से़प्‍पाहाॽ, 10 चागे़राम्‍बाहाॽ, ये़म्‍बित्‍छाॽनु ये़म्‍बित्‍छाॽए याम्‍गे़बोःप्‍पाहाॽ, योःक्‍पा के़इङ्‌बा के़सङ्‌बाहाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌ले़क् के़बाःप्‍पाहाॽ, इङ्‌ले़क् तोःन्‍दि के़बिबाहाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् से़क्‍खाबा निसाम्‍बुङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ के़बोःक्‍पाहाॽरे़ लागि साम्‌योथिम्‍मिन् चोगे़बारो॥ 11 कन् निसाम्‍हाॽग मुॽइसाम् दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌गे़न् सुनाइङ्‌ङो खोःदे़त्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् सुनाइङ्‌ङिन् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ इङ्‌भोःमा लक्‍पे़न्‌पिराङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‌नोगे़न्
12 इङ्‌गाॽ कन् याःम्‍बक् चोःक्‍मा थुम् याप्‍मि के़बिबा आनिॽ दाङ्‌बा ख्रिस्‍त ये़सुःल्‍ले़ नसाःन्‍साबा इःत्ताङ्‌ङाङ् कुमाङ्‌सेवा चोःक्‍से़ सेगाङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खुने़ॽ याम्‍मो नोगे़न् पिरुङ्‌लो॥ 13 इङ्‌गाॽ पेये़म्‍मोग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ माङ्‌चे़ॽया पाःन् पाराङ्, कुमनाहाॽ तुक्‍खे चाःत्तुङ्‌सिङ् हे़क्‍क्‍याङ् कुजाःत्‍थि तेःसुङ्॥ हे़क्‍केसाङ् खुने़ॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ खुने़ॽ नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍के वयाङ्‌बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ थे चोगुङ्‌ल पत्‍छाङ् थेआङ् मे़न्‍निःबान्‍लो॥ 14 आनिॽ यहवे दाङ्‌बाल्‍ले़ग साॽरिक्‌लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्‌लो, हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍त ये़सुओ खोगे़दे़प्‍पा नसाःन् नु मिःम्‍जिन् आत्तात्तान्‍ने यरिक् पिराङ्‌लो॥ 15 ख्रिस्‍त ये़सुःन् लायोबाहाॽ ताङ्‌से़ःप्‍से़ कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो त्‍ये़ के़लॽबा पाःन्‍निङ्‌ग से़क्‍खासाङ् ते़न्‍दिङ् नु नसाःन् चोःक्‍मा सुक्‍ते़त्‍लो॥ खे़न् लायोबाहाॽओ इङ्‌गाॽ साॽरिक् लायोबा चोगाङ्‌लो, 16 खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्‌लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ नसाःन् के़जोःक्‍पाआङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन् के़घोःबाहाॽरे़ लागि कुबि पोःङ्‌ङानि फाॽआङ् इङ्‌गाॽ काक्‍नुःल्‍ले़आङ् साॽरिक् लायोबा मनाःन् दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ आत्तात्तान्‍ने यरिक् लुङ्‌माॽ तुक्‍ताङ्‌लो॥ 17 हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हाङ्‌ङिन्, आजुनि नु आले़क्‍खा थिक्‍लक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् नु मिमिदिङ् सदादिङ् पोःङ्‌लरो॥ आमे़न्॥
तिमोथिःल्‍ले़ कुलक्‍पे़न्
18-19 आस्‍साः तिमोथिए, कन् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् तगिनुसा के़याःम्‍बेओ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् पोःक्‍खे़बा कुइसिःक् कन् लक्‍पे़न्‍निन् खे़ने़ॽ पिने़रो॥ खे़ङ्‌हाॽ खे़ने़ॽ के़इःत्तुर के़नाःत्तुल्‍ले़ नुःरिक्‍काङ् थङ् चोःक्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् नो-नसाःन् नु सेसे खासिङ्‌ङिन्‌कप्‍मा के़सुक्‍तुॽरो॥ कुभा मनाहाॽरे़ कन् मे़नाॽरुआङ् खुनिॽ नसाःन्‍निन् मे़नुप्‍सुआङ् मे़वाॽरो॥ 20 खे़ङ्‌हाॽग हाइमेनियस नु अले़क्‍जे़न्‍दरसिरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ माङ्‌चे़ॽया पाःन्‍हाॽ पाःप्‍मा ले़प्‍मा पोःङ् के़लॽबा हुॽने़त्‍छिर फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽ इङ्‌गाॽ माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुमुक्‍साम्‍मो ले़रुङ्‌सिङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥
* 1:1-2 तिमोथि–खुने़ॽ यरिक्‍ले़ङ् पावलनु लाम्‍दिःक् चोगे़॥ पावलरे़ एफिसस ये़क्‌यक्‍किन् ले़रुधःल्‍ले़ खे़प्‍मोबा मनाहाॽ हाङ्‌हाङ् मे़प्‍मासिरे़ लागि खुने़ॽ तिमोथिःन् सप्‍फा वये़ लारे़ॽओ मे़त्तु॥