2
के़रे़क्‍ले़ लागि तुवा चोःक्‍मा
1-2 हे़क्‍केःल्‍ले़, काक्‍नुःल्‍ले़ तगि, काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ खुनिॽ लागि हे़क्‍क्‍याङ् हाङ्‌हाॽ नु वेॽ युक्‍साबाहाॽरे़ खुनिॽ लागि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍लो पेलि, तुवाहाॽ, ये़क्‍पेलिगे़न् तुवाहाॽ नु हे़ना नोगे़न्‍हाॽ तोःम्‍मा फाॽआङ् इङ्‌गाॽ पेलि फाक्‍निङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् आनिॽ सनारुङ्‌ङो नु ये़म्‌ये़म्‌वा हिङ्‌मन्‍नो, हे़क्‍क्‍याङ् साम्‍निमो नु मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌ङो हिङ्‌मा आसुक्‍लरो॥ कङ्‌ग आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ के़दाःबा नु नुःबा चोःक्‍लो॥ खुने़ॽग काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ से़क्‍खाःन् कुसिङ् मे़निःत्तुआङ् ताङ्‌मे़से़ःप्‍ल के़लॽबा निङ्‌वाॽ इःत्तुरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिङ्‌ग थिक्‍लक् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु मे़न्‍छाम् याप्‍मि लुम्‍मो पाःन्‍दङ्‌साबान्‍नाङ् थिक्‍लक् वाॽरो॥ खे़न् पाःन्‍दङ् के़जोःक्‍पा मनाःङ्‌ग ख्रिस्‍त ये़सुरो॥ खुने़ॽ के़रे़क् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽ लायोलाम् थे़ॽमासिआङ्‌हिङ्‌मासि फाॽआङ् कुमे़ल्‍लुङ्‌ङिल्‍ले़ कुले़क्‌वा आप्‍फेःक् पिसिङ्‌लो॥ कन्‌पाःन्‍निल्‍ले़ तोःन्‍दिःङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सुये़म्‍मो पिरुआङ् वाॽ॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ नसाःन् नु से़क्‍खाबा सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ इङ्‌गाॽ थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरो सेःक्‌युक्‍मिबा नु सिक्‍साम्‍बा फाॽआङ् दाङ्‌बाल्‍ले़ सेःक्‌युक् चोगाङ्‌लो॥ इङ्‌गाॽ इङ्‌ले़क् मे़बाःत्तान्‍लो, से़क्‍खाबा पाःन्‍ने पाःत्तुङ्‌लो॥
इङ्‌गाॽ काक् ये़म्‍बित्‍छाॽसाःहाॽरे़ आत्तान्‍छाङ् याःक्‌मे़ल्‍ले़ॽए, मे़ङ्‌घेए मे़न्‍धक्‍के हे़क्‍क्‍याङ् सेसेबा हुक्‍हाॽ मे़भोःक्‍खुर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍लो तुवा मे़जोगुर फाॽआङ् निङ्‌वाॽ चोगुङ्‌लो॥
मे़न्‍छुमाहाॽरे़ लागि इङ्‌जाःङ्‌
हे़क्‍क्‍याङ् मे़न्‍छुमाहाॽरे़आङ् सिङ्‌सिङ्‌ङाङ् नुःरिक्‍काङ् चाङ्‌हाॽ मे़जाक्‍खुररो॥ हे़क्‍क्‍याङ् ओलिओलिबा थाःक् फःमा, साम्‍म्‍याङ् नु वेॽ इमे़ल्‍लुङ्‌बा वाःत्ति, हे़क्‍क्‍याङ् इमे़ल्‍लुङ्‌बा चाङ्‌हाॽरे़ मे़न्‍जोःक्‍सिङ्‌ङिल्‍ल, 10 खे़न्‍नुःल्‍ले़ग खे़ङ्‌हाॽ खे़म्‍दु लाॽरुसिबा नुःबा याःम्‍बक्‍हाॽ मे़जोगुनिरो॥ खे़ल्‍ले़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा चोगुङ्‌के़लॽमा मे़न्‍छुमाहाॽ खे़म्‍दु लाॽरुसिरो॥ 11 मे़न्‍छुमाहाॽ स्‍वाःत्ताङ् युक्‍को वाॽमाआङ्‌हुॽसिङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 12 इङ्‌गाॽग मे़न्‍छुमाहाॽरे़ ये़म्‍बित्‍छाॽहाॽ हुॽमासि नु युक्‍को कप्‍मासि युक् मे़बिरुङ्‌सिङ्‌ङिन्‍लो॥ कर मे़न्‍छुमाहाॽग स्‍वाःत् मे़वाॽररो॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ नावागे़न् चइःत् पोःक्‍खे़ल्‍ले़ आदम्‍मिन् तगि हे़क्‍क्‍याङ् हवाःङ्‌ग याङ्‌सि पोःक्‍खे़बारो॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् आदम्‍मिन् इङ्‌ले़क्‍को थ्‍ये़बा मे़ःन्, कर मे़न्‍छुमाॽइन् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ इङ्‌ले़क्‍तुआङ् खे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङिन् फेःन्‍दुआङ् लायो चोगुरो॥ 15 कर मे़न्‍छुमाॽइन् चक्‍मे़ल्‍लॽए नसाःन्‍नो, वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍मासिओ हे़क्‍क्‍याङ् सेसे हिङ्‌मन्‍नो वाॽने़ फाॽग्र सागप्‍मोलाम्‌ताङ्‌से़ःप्‍लो॥