3
सेसेहुप्‍लक्‍कोबा लाम्‍लोःबा
आत्तिन् मनाःल्‍ले़ लाम्‍लोःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा निङ्‌वाॽ चोगुॽ, खे़ल्‍ले़ से़क्‍खाए नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा नोनिङ्‌वाॽ चोगुॽ के़लॽबा पाःन्‍निङ्‌ग से़क्‍खाएरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ लाम्‍लोःबा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पाङ्‌ग आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा, थिक्‍लक् मेःत् के़गप्‍पा, निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़गे़म्‍सिङ्‌बा, नुःरिक्‍काङ् खासिङ् के़निःप्‍पा, मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ्‌साबा, तरे के़दोःबा नु मनाहाॽ हुॽमा के़सुक्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ खुने़ॽग आममबा थिः के़धुङ्‌बा नु कुसिक् के़जम्‍बा पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्, कर लुम्‍लुम् के़लॽबा नु सनारुङ्‌साबा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् याङ्‌साकुन्‍धेओ निङ्‌वाॽ के़बिबाआङ् पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ खुने़ॽग आप्‍फेःक् कुहिम्‍सयङ् नुःरिक्‍काङ् कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मा के़सुक्‍पा हे़क्‍क्‍याङ् कुस्‍साःहाॽरे़ इङ्‌धाःङ् मे़बिरुबा नु कुइङ्‌जाःङ् मे़घे़प्‍सुबा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आप्‍फेःक् कुहिम्‍सयङ् कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मा मे़न्‍छुक्‍मनाबाल्‍ले़ आक्‍खेलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़न् सेसेहुप्‍लक्‍किन् कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मा सुक्‍तुबे? खुने़ॽग कुसङ् नसानिबा पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र आङ्‌दिङ् लॽआङ् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ खुम्‍दिङ् खोःसुबा कुइसिःक् खे़ल्‍ले़आङ् खुम्‍दिङ् खोःसुॽरो॥ खुने़ॽग नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽरे़आङ्‌मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़बिरुबा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो, मे़ःन्‍ने़ फाॽग्र खुने़ॽ कुनाधाःआङ् माफे़न्‍साम्‍मिल्‍ले़ कुइजोओ थाःरो॥ बा हे़क्‍केलॽरिक् सेसेहुप्‍लक्‍पा माङ्‌सेवारोबाहाॽग* नो ये़प्‍ले़क्‍साबा नु निङ्‌वाॽइरे़ खोःप्‍तुसिबा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽ यरिक् थिः के़धुङ्‌बा नु फे़न् लाम्‍मोलाम् याङ् के़धक्‍पा पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽग सेसे खासिङ्‌ङिल्‍ले़ आनिॽ नसाःन् सिगाङ्बा पाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् के़गप्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 10 खे़ङ्‌हाॽ सेःक्‌युक् चोःक्‍मानुःल्‍ले़ तगि खुनिॽ ये़प्‍ले़क् नु सुम्‍बोधाःन् साॽमा पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ याःम्‍बक्‍किन् नुःबा चोःक्‍ने़ फाॽग्र हाराॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ माङ्‌सेवारोबाहाॽरे़ चोःक्‍मा के़बोःङ्‌बा याःम्‍बक्‍किन् मे़जोगुररो॥ 11 माङ्‌सेवारोबाहाॽरे़ खुनिॽ मेःत्‍हाॽआङ् इङ्‌धाःङ्‌सामा मे़बोःङ्‌ल पोःङ्, कर चे़ॽया के़बङ्‌मा पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ खे़ङ्‌हाॽग सिक् ए़ःप्‍मा के़सुक्‍मा नु काक् पाःन्‍नो नसाःन्‍सामा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 12 माङ्‌सेवारोबाङ्‌ग थिक्‍लक् मेःत् के़गप्‍पा, नुःरिक्‍काङ् हिन्‍जाॽबित्‍छा नु हिम्‍सयङ् कम्‍ब्राङ् मे़प्‍मा के़सुक्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 13 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ माङ्‌सेवारोबाहाॽरे़ नुःरिक्‍काङ् याःम्‍बक् मे़जोगुने़ फाॽग्र खे़ङ्‌हाॽरे़ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् मे़घोःसुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् ख्रिस्‍त ये़सुओ के़वाॽबा खुनिॽ नसाःन्‍नो हाङ्‌हाङ्‌ङाङ् वाॽमा मे़सुक्‍लो॥
14 इङ्‌गाॽ खे़ने़ॽओ हाराए ताःमा निङ्‌साङ् चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआसाङ् कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिन् साप्‍तुङ्‌बारो॥ 15 हे़क्‍केलॽरिक् इङ्‌गाॽ सुःसाङ्‌ने़ फाॽग्र निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाहाॽनु आक्‍खेलॽरिक् वाॽमा पेःक्‍मा पोःङ् फाॽआङ् खे़ने़ॽ कुसिङ्‌के़निःत्तुएरो॥ कुमनाहाॽग आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेसेहुप्‍लक्‍लो॥ खे़ङ्‌ग से़क्‍खाःल्‍ले़न् हाङ्‌सित्‍लाङ् नु ने़ःम्‍भोरो॥
16 आनिॽ साम्‌योरे़ सिगाङ् पाःन्‍निङ्‌ग पयम् यम्‍बा चोःक् फाॽआङ् आनिॽ ते़न्‍दिङ् आजोगुम्‍लो–
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् आप्‍फेःक् नासिङ्‌गे़न् थक्‍को थाःम्‍सिङ्‌लो,
सेसेमाङ्‌लाम् खुने़ॽ साम्‌योनिबा फाॽआङ् ओसेःन्‍दाङ्‌पोःक्‍खे़रो,
माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खुने़ॽ मे़निःसुरो,
मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो खुने़ॽ इङ्‌भोःसे़रो,
इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो खुने़ॽ नसाःन् मे़जोगुरो,
मिमिदिङ्‌ङो खुने़ॽ थाःङ् पङ्‌सिङ् पेरो!
* 3:8 ग्रिक पाःन्‍दाङ्‌ङो “दिकन्” पोःङ्॥ ४.१०, ११, १३ पात्‍लाओआङ् कन् सुत्‍लाःन् ताः॥