4
इङ्‌ले़क्‍पा सिक्‍साम्‍बाहाॽ
आल्‍ल सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ नुःरिक्‍काङ् आनिॽ अक्‍खे आमे़त्ते़आङ् आवाॽरो, ताःन्‍दि के़दाःबा ये़म्‍मो कुभा मनाहाॽरे़ नसाःन्‍निन् मे़ले़रुआङ् इङ्‌ले़क्‍केबा फे़न्‍साम्‍हाॽरे़ मे़हुॽरुसिबा निसाम्‍बुङ्‌ङिन् मे़इःत्तु मे़नाःत्तुॽरो॥ कन् निसाम्‍हाॽग निङ्‌वाॽ के़जिःप्‍पा इङ्‌ले़क् के़बाःप्‍पाहाॽलाम् ताःरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ खासिङ्‌ङिङ्‌ग के़गोःबा फे़न्‍जेॽइल्‍ले़ ये़म्‍माआङ्‌के़धःप्‍पा के़बोःङ्‌बा कुइसिःक् थेआङ् निङ्‌वाॽ मे़ङ्‌घोःमनाबा पोःङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग मेःक्‍खिम् चोःक्‍मा नु कुभा कुजा कुधि चामा थुङ्‌माआङ् मे़नुॽने़न् फाॽआङ् मनाहाॽ मे़हुॽरुसिरो, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चामा फाॽआङ् चोगुबा चामा थुङ्‌माहाॽ नसाःन्‍साबा नु से़क्‍खा पाःन् के़निःबाहाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नोगे़न् पिमाआङ् चामा नुॽरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ चोगुबा के़रे़क् पाःन्‍हाॽ नुःबा चोःक्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् अप्‍मा मे़नुॽने़न्‍लो, कर नोगे़न् पिमाआङ् ते़न्‍दिङ्‌गे़न् सुदाःक्‍मा नुॽरो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् नु पेलिगे़न् तुवाःल्‍ले़ काक् सेसे चोगुॽरो॥
ये़सु ख्रिस्‍तरे़ नुःबा कुसेवारोबा
कन् पाःन्‍हाॽ खे़ने़ॽ नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽ के़हुॽरुसि हे़क्‍क्‍याङ् के़नाःत्तु के़इःत्तुबा से़क्‍खा निसाम् नु नसाःन्‍गे़न् पाःन्‍जाक्‍को के़हुॽसिङ्‌ल के़धाङ्‌ने़ फाॽग्र खे़ने़ॽग ख्रिस्‍त ये़सुरे़ नुःबा कुसेवारोबा के़बोःङ्‌लो॥ कर खे़ने़ॽ कुबुङ्‌ना कुसम्‍बा हने़बा खे़दाॽहाॽलाम् माःङ्‌घाए वये़ॽओ॥ खे़न्‍नुःल्‍ले़ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् सेवा चोःक्‍मा सधासिङ्‌ङे़ॽओ॥ नासिङ्‌गे़न् थक् सधासिङ्‌माल्‍ले़ कुभारक् इन्‍धाःङ् आबिॽ, कर याम्‍साम्‍गे़न् सधासिङ्‌मालाम् काक् परिक्‍ले़न् इन्‍धाःङ् आघोःसुम्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌यो हिङ्‌मन्‍ले़न् माङ्‌हे़क्‍किन्‌कन् ये़म्‍मोबा नु ताये़म्‍मोबा हिङ्‌मन्‍नो आघोःसुम्‍लो॥ कङ्‌ग नसाःन् चोःक्‍मा सुक्‍के़दे़प्‍पा नु के़रे़क्‍ले़ ते़म्‍मा के़बोःङ्‌बा पाःन्‍लो॥ 10 बा कन् निङ्‌वाॽसोःक्‍को याम्‍बुधिक् नु तम्‍सिन् आजोगुम्, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽ निङ्‌साङ्‌ङिन् आजुनि निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो आने़स्‍सुम्‍माङ् आवाॽरो॥ खुने़ॽग काक् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ खुनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा, हे़क्‍क्‍याङ् कुनो-कुबिॽओग खुने़ॽओ नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़न्‍लो॥
11 कन् पाःन्‍हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ इङ्‌जाःङ् पिरे़से़ॽआङ् हुॽरे़से़ॽओ॥ 12 खे़ने़ॽ नालिङ्‌गे़न् थाङ्‌बे़न् के़वाॽबाल्‍ले़ आत्तिल्‍ले़आङ् खे़ने़ॽ कुनामे़न्‍छाॽ के़म्‍मे़त्‍ने़न्‍लरो, कर नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ तगि के़बाःन् सुत्‍लाओ, ये़प्‍ले़क्‍को, मिःम्‍जिओ, नसाःन्‍नो, हे़क्‍क्‍याङ् सेसेबा हिङ्‌मन्‍नो कुबि पोःक्‍खे़ॽओ॥ 13 इङ्‌गाॽ मे़न्‍दाए थारिक् सेसेहुप्‍लक्‍को साम्‌योसाप्‍ला निःप्‍मो, सुनाइङ् इङ्‌भोःमाओ नु निसाम् हुॽमा याःम्‍बक्‍को निङ्‌वाॽ पिरे़ॽओ॥ 14 तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽरे़ के़सम्‍दाङ् खुनिॽ हुक् मे़ने़स्‍सुल्‍ले़ माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन्‍लाम् के़घोःसुबा याम्‍साम्‍गे़न् पर्धाःम्‍मिन् हने़बा मे़इःत्ते़न्‍ने़ॽओ॥ 15 खे़ने़ॽ कन् मुरा मे़त्‍ने़बा पाःन्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् इःत्ते़ नाःत्ते़ॽआङ् चक्‍मे़ल्‍लॽए खे़प्‍मो पत्‍छे़ॽओ॥ हे़क्‍के के़जोगुल्‍ले़ वेॽ मनाहाॽरे़ खे़ने़ॽ के़जोगुबा थोबोःन् मे़निःसुररो॥ 16 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ आप्‍फेःक् नु के़हुॽरुसिबा निसाम्‍मो सिङ्‌सिङ् लॽरे़ॽओ॥ चक्‍मे़ल्‍लॽए खे़प्‍मो पत्‍छे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ हे़क्‍के के़जोगुने़ फाॽग्र खे़ने़ॽ आप्‍फेःक् नु खे़ने़ॽ के़बाःन् के़घे़म्‍बाहाॽ ताङ्‌गे़से़ःप्‍तुसिॽरो॥