5
वेॽहाॽनु वाॽमा चोःक्‍थिम्
खदाक्‍मि मनाःन् मे़भे़ःक्‍ते़न्‍ने़ॽ, कर आप्‍फेःक् पानुदिङ् के़म्‍बा कुइसिःक् इःत्ते़ॽआङ् खाहुन् पिरे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽनुःल्‍ले़ पाःक्‍पाहाॽ आप्‍फेःक् के़न्‍साॽसि कुइसिःक् इःत्ते़से़ॽओ॥ खदाक्‍मि मे़न्‍छुमाहाॽ आप्‍फेःक् मानुदिङ् के़म्‍मा कुइसिःक् इःत्ते़से़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् सिसादिङ् मे़न्‍छियाॽहाॽ सेसे निङ्‌वाॽओ आप्‍फेःक् माङ्‌गे़न्‍ना ने़ॽनुसाॽ कुइसिःक् इःत्ते़से़ॽओ॥
मेमेदुमाहाॽरे़ खुनिॽ याःम्‍बेओ
कम्‍ब्राङ् के़मे़प्‍पा के़होःप्‍पा से़क्‍खास्‍मा मेमेदुमाहाॽ कुभाॽ पिरे़से़ॽओ॥ कर खे़न् मेमेदुमाहाॽरे़ सामे़न्‍छाॽहाॽ मे़गत्तुसिने़ फाॽग्र हाराॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़न् मेमेदुमाहाॽ कम्‍ब्राङ् मे़मे़त्तुसिररो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ चाहाबाओ के़रे़क्‍ले़ तङ्‌गाम् मे़जोगु मे़बिरुसिररो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ तासुॽरो॥
कर खुने़ॽ कम्‍ब्राङ् के़मे़प्‍पा हाःत्ताङ् के़होःप्‍मा मेमेदुमाल्‍ले़ हाराॽ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‍नु निङ्‌साङ् चोगुनि, हे़क्‍क्‍याङ् से़न्‍दिक् ले़न्‍दिक् चक्‍मे़ल्‍लॽए खुने़ॽलाम् कुभाॽ खोःसुङ्‌नि फाॽआङ् तुवा चोगुररो॥ कर याम्‍दादा निङ्‌वाॽतादाओ के़वाॽमा मेमेदुमाङ्‌ग कुहिङ्‌वे़त् वाॽसाङ् के़सिःमा कुइसिःक्‍लो॥ कन् पाःन्‍हाॽआङ् नुःरिक्‍काङ् निसाम् पिरे़से़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् खे़ङ्‌हाॽ आप्‍तिक् मे़ःन्‍ने मे़हिङ्‌ङाङ् मे़वाॽनिरो॥ कर आत्तिल्‍ले़ आप्‍फेःक् काॽइ सोॽधोःक् नु कुनो-कुबिॽओ आप्‍फेःक् हिम्‍सयङ्‌ङिन्‍नाङ् कम्‍ब्राङ् मे़मे़त्तुन्‌, खे़ल्‍ले़ग नसाःन्‍निन् नाॽरुॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌ग नसाःन् मे़न्‍जोःक्‍मनाबाहाॽनुःल्‍ले़आङ् ताप्‍फे़ःम्‍बारो॥
तङ्‌बे तुक्‍किप्‍पाङ्धो के़गे़प्‍मा मेमेदुमाहाॽरे़ खुनिॽ मिङ्‌हाॽरक् मेमेदुमा मिङ्‌स्राओ साप्‍ते़ॽओ॥ खे़ङ्‌हाॽग थिक्‍ले़ङ्‌रक् मेःक्‍खिम् के़बोःङ्‌मा 10 हे़क्‍क्‍याङ् नुःबा याःम्‍बक्‍को मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् के़घोःमा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ खे़ङ्‌ग हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽ नुःरिक्‍काङ् कम्‍ब्राङ् के़मे़प्‍मा, लाम्‍दिःक्‍पाहाॽ तरे के़दोमा, नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ लाङ् वागे़हप्‍मा, इनोगे़न् तुक्‍खेओ के़वाॽबाहाॽ कुभाॽ के़बिमा, हे़क्‍क्‍याङ् नुःब्‌नुःबा याःम्‍बक्‍को निङ्‌वाॽ के़बिमा पोःङ्‌मा पोःङ्‌लो॥ 11 कर मे़न्‍छियाॽ मेमेदुमाहाॽरे़ खुनिॽ मिङ्‌ङिन् मेमेदुमा मिङ्‌स्राओ मे़साप्‍ते़न्‍ने़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ मेःक्‍खिम् चोःक्‍मा खुनिॽ सिराॽ थाङ्‌ङाङ् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌निङ्‌वाॽ पिमा मे़ले़रु मे़देःसुरो॥ 12 हे़क्‍केलॽरिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ थिक्‍सिगेःक्‍पा माङ्‌हे़क्‍किन्‌मे़ले़रु मे़देःसुआङ् खुम्‍दिङ्‌ङो मे़धाःरो॥ 13 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ हिम्हिम् ताक्‍कम्‍मार अभोसिङ्‌मा, ले़म्‍स्‍वामा पोःङ्‌मा मे़हुॽसिङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ ताॽजे़ङ्‌मा, चे़ॽया पङ्‌मा, मना याःम्‍बक्‍को हुक्‌के़याक्‍मा हे़क्‍केलॽरिक् मे़म्‍बाःत् पाःन्‍हाॽ के़बाःप्‍मा मे़बोःङ्‌लो॥ 14 हे़क्‍केःल्‍ले़ इङ्‌गाॽग मे़न्‍छियाॽ मेमेदुमाहाॽरे़ग हाराॽ मेःक्‍खिम् मे़जोगुर, साः मे़गत्तुसिर, हिम्‍धाःङ् ओमे़मे़त्तुर के़लॽबा निङ्‌वाॽ इःत्तुङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् आनिॽ निङ्‌मिहाॽरे़ आनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ थेआङ् पाःप्‍मा मे़ङ्‌घोःसुन्‍निरो॥ 15 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कुभा मेमेदुमाहाॽग तगिसा माफे़न्‍साम् ले़प्‍माङ् मे़नुःक्‍खे़ मे़बेआङ् मे़वाॽरो॥
16 कर नसानिमा मे़न्‍छुमाॽइल्‍ले़ कुहिम्‍सयङ्‌ङो मेमेदुमाहाॽ मे़वाॽने़ फाॽग्र हाराॽ कम्‍ब्राङ् मे़त्तुसिररो॥ हे़क्‍केलॽरिक् खे़न् तुक्‍खेःन् सेसेहुप्‍लक्‍को मे़बोःङ्‌ने़न्‍लरो॥ सेसेहुप्‍लक्‍किल्‍ले़ से़क्‍खाए काॽइ सोॽधोःक् के़होःप्‍माहाॽरक् कुभाॽ पिमासि पोःङ्‌लो॥
सेसेहुप्‍लक्‍पा तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ
17 हे़क्‍क्‍याङ् नुःबा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा, कुनो-कुबिॽओ सुनाइङ् इङ्‌भोःमा नु पेलिगे़न् पाःन्‍जाक् हुॽमाओ साॽरिक् याम्‍बुधिक् के़जोःक्‍पा तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ कुभाॽ नु मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् खोःमा लाॽरुसिरो॥ 18 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ साम्‌योसाप्‍लाओ साप्‍ते़आङ् पत्, “चा के़नुक्‍पा पित्तिल्‍ले़ कुमुराःन्‌चःप्‍पिल्‍ले़ मे़सुःप्‍ते़न्‍ने़ॽओ,” हे़क्‍क्‍याङ् “याःलिक्‍किन् नाम्‌याक् खोःमा लाॽरुरो॥”
19 ने़त्‍छि इग्र सुम्‍सि मनाहाॽरे़ मे़बिरुबा तोःन्‍दिहाॽ खे़प्‍से़आङ्‌लक् तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ मे़धिक्‍तुसिबा आप्‍तिक्‍किन् ओमे़त्ते़ॽओ॥ 20 लायो के़जोःक्‍पार के़वाॽबा लाम्‍लोःबाहाॽ काक् नसानिबाहाॽरे़ खुनिॽ तगि फे़ःक्‍ते़से़ॽओ, हे़क्‍केलॽरिक् वेॽहाॽ लायो चोःक्‍मा मे़गिनिरो॥
21 निङ्‌वाॽफुमाङ् नु ख्रिस्‍त ये़सुरे़ खुन्‍छिॽ तगि हे़क्‍क्‍याङ् मे़सेगे़बा माङ्‌लाइङ्‌बाहाॽरे़ खुनिॽ तगि, मनाहाॽ एःक्‍पएःक् चोःक्‍मासि नु मना से़म्‍मासि मे़ःन्, हे़क्‍क्‍याङ् काक् थिम्‍हाॽ इःत्ते़ नाःत्ते़ॽ लॽरिक् इङ्‌जाःङ् पिने़रो॥ 22 माङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍को लाम्‍लोःबा सेःक्‌युक् चोःक्‍मारे़ लागि मनाहाॽ सम्‍दाङ् हुक् ने़मा याःम्‍बक्‍किन् हारा मे़जोगे़न्‍ने़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् वेॽहाॽरे़ खुनिॽ लायोओ मे़न्‍धाए खे़ने़ॽग सेसेए वये़ॽओ॥
23 खे़ने़ॽ के़साप्‍पोःक्‍पे़न्‌तुक्‍किल्‍ले़ च्‍वाःत्‍लक् मे़धुङे़न्‍ने़ॽओ, कर सिदाॽ पोःङ्‌ल फाॽआङ् चे़ल्‍ले़क्‍सेॽ थिःन् थुङे़ॽओ॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ने़ॽग ए़त्‍ले़ङ् के़दुक्‍काङ् के़वाॽरो॥
24 कुभा मनाहाॽरे़ खुनिॽ लायोःङ्‌ग नुःरिक् थाःप्‍पाङ् खासे़न्‍नो मे़धाःरो, कर कुभारे़ङ्‌ग याङ्‌सिरक् थाःप्‍लो॥ 25 बा हे़क्‍केलॽरिक् नुःबा याःम्‍बक्‍हाॽआङ् नुःरिक्‍काङ् थाःप्, कर मे़न्‍धाःप्‍मनाबे़न्‍नाङ् चिङ्‌सिङ्‌मा मे़सुक्‍ने़न्‍लो॥