6
नसानिबा सेवारोबाहाॽरे़ लागि खाहुन्
काक् सेवारोबाहाॽरे़ खुनिॽ दाङ्‌बाहाॽ मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पिमा लाॽरुसि फाॽआङ् मे़इःत्तुररो॥ हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु आनिॽ निसाम्‍मिल्‍ले़ कुदक्‍ले़ङ्‌वाओ आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् थेआङ् पाःप्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लरो॥ नसानिबा दाङ्‌बा के़गप्‍पा सेवारोबाहाॽरे़ खुनिॽ दाङ्‌बाहाॽ हाराॽ इङ्‌धाःङ् खोःमा सुम्‍बोधाबा मे़जोःक् फाॽआङ् मे़इःत्तुररो॥ खे़ङ्‌हाॽग नसाःन्‍नो खुनिॽ फुॽनुसाॽसिरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ग नुःरिक्‍काङ् खुनिॽ नसानिबा दाङ्‌बाहाॽरे़न् सेवा मे़जोगुररो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुनिॽ याःम्‍बक्‍कोलाम् इन्‍धाःङ् के़घोःबाहाॽग लुङ्‌माॽ तुक्‍सिङ्‌मनाबा नसानिबा फुॽनुसाॽसिएरो॥ कन् पाःन्‍हाॽ खे़ने़ॽ खे़न् सेवारोबाहाॽ हुॽमासि पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् पाःन्‍हाॽ चोःक् पाङ्‌मासि पोःङ्‌लो॥
याङ्‌साकुन्‍धे मिःम्‍जि
आत्तिल्‍ले़ इङ्‌ले़क्‍के निसाम् हुॽरुसिॽ हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ से़क्‍खाबा कुनिसाम् नु से़क्‍खाबा कुसाम्‌योनिबा निसाम्‍मो मे़बत्‍ने़न्, खे़ङ्‌ग आङ्‌दिङ् लॽमारे़ यम्‍बा ले़ङ्‌सिङ्‌ङाङ् वाॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ल्‍ले़ थेआङ् मे़ले़स्‍सुन्‍लो॥ कर कुबुङ्‌ना कुसम्‍बा पाःन्‍सुत्‍लाओ पाःन्‍थक्‍काङ् खे़माॽ चोगुरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् पाःन्‍निल्‍ले़ नाहे़म्‍मा, खे़माॽ, चाःत्‍थि पेःक्‍मा नु ताप्‍फे़ःम्‍बा चप्‍चिहाॽरक् तारुरो॥ खे़ल्‍ले़ फे़न् निङ्‌वाॽ के़गप्‍पाहाॽ नु से़क्‍खा पाःन्‍नो मे़म्‍बप्‍मनाबाहाॽरे़ खुनिॽ लुम्‍मो खे़माॽ फोःक्‍खुॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग साम्‌यो इःप्‍मा नाःप्‍मा फाॽइन् याङ्‌साकुन्‍धे थक्‍मा लाम् फाॽआङ् मे़इःत्तुॽरो॥
कर निङ्‌वाॽ तामानुबा साम्‍निमान्‍ने यम्‍बा इन्‍धाःङ् वाॽरो॥ आनिॽ कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो थे़माआङ् मे़न्‍दाःत्ते आद्‌ये़, हे़क्‍क्‍याङ् आल्‍ल आबेःक्‍किल्‍ले़आङ् थेआङ् मे़न्‍देॽए आबेःक्‍लो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ चामा थुङ्‌मा नु चाङ्‌मा आघोःसुम्‍ने़ फाॽग्र आनिॽ निङ्‌वाॽ ताःमा पोःङ्‌लो॥ कर याङ्‌साकुन्‍धेसाबा पोःङ्‌मा निङ्‌वाॽ के़जोःक्‍पाहाॽ यरिक् याङ् थक्‍मा हङ्‌साॽमाओ नु यरिक्‌परिक्‍पा मे़क्‍माओ के़देॽबा इःओ मे़धाःरो॥ खे़ल्‍ले़ग खे़ङ्‌हाॽ तुक्‍खेओ नु मे़क्‍माओ थाःसुसिॽरो॥ 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ याङ्‌ङिन् मिःम्‍जि मे़प्‍माङ्‌ग काक् परिक्‍ले़न् ताप्‍फे़ःम्‍बा निङ्‌वाॽरे़ कुबुङ्‌लो॥ कुभारे़ग याङ्‌साकुन्‍धेःन् मिःम्‍जि मे़मे़त्तुर खुनिॽ नसाःन्‍लाम् ताप्‍मे़बेॽरे़ मे़बेआङ् मे़वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् काक् परिक्‍ले़न् तुक्‍खेःल्‍ले़ ते़त्तुसिआङ् मे़वाॽरो॥
पावलरे़ तिमोथिःन् साम्‍दिङ् पिरुॽ
11 कर खे़ने़ॽ, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुमनाए, कन् पाःन्‍हाॽलाम् लाःत्लाःत् वये़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् साम्‌योनिबा, साप्‍चुवाबा, नसाःन्‍साबा, मिःम्‍जिसाबा, नासि के़धःप्‍पा, हे़क्‍क्‍याङ् चुङ्‌जिगे़न् नःम्‍माल्‍ले़ कुधिम् पोःङ्‌मा तम्‍सिन् चोगे़ॽओ॥ 12 मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍ले़न् थुम्‍घो खोःमा फाॽआङ् नसाःन्‍ले़न् थङ्‌ङिन् नुःरिक्‍काङ् थक्‍ते़ॽओ॥ यरिक् तोःन्‍दिहाॽ तगि खे़ने़ॽ नसाःन्‍निन् नुःरिक्‍काङ् ते़न्‍दिङ् के़जोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खे़न् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निन् के़बिरे़आङ् के़वये़रो॥ 13 काक् पाःन्‍हाॽ हिङ्‌मन् के़बिबा निङ्‌वाॽफुमाङ् नु पन्‍तियस पिलातसरे़* कुदगि नुःबा तोःन्‍दि के़बिबा ख्रिस्‍त ये़सुरे़ कुदगि कन् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् पिने़रो, 14 आनिॽ दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌याम्‍मो ओसेःन् मे़न्‍धाक्‍सिङ्‌ङे थारिक् के़घोःसुबा खे़न् इङ्‌जाःङ्‌ङिन् इःत्ते़ नाःत्ते़र सेसे नु आप्‍तिक् मे़ःन्‍ने कत्ते़ॽओ॥ 15 खुने़ॽए मुॽइसाम् दाङ्‌बा नु हाङ्‌युक् दाङ्‌बा हे़क्‍क्‍याङ् हाङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ पयम् हाङ् नु दाङ्‌बाहाॽरे़आङ् खुनिॽ पयम् दाङ्‌बाल्‍ले़ए सुये़म्‍मो ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुओसेःन्‍धाक्‍सिङ्‌मान् तारुॽरो॥ 16 खुने़ॽओरक् आजुनि वाॽरो, खुने़ॽ सुःमा नु के़प्‍मा सुक्‍मे़न्‍दे़प्‍मना ओःत्तिओ युङ्‌लो॥ खुने़ॽग आत्तिल्‍ले़आङ् मे़न्‍निए वाॽरो, हे़क्‍क्‍याङ् निःमाआङ् मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥ खुने़ॽइन्‍ने सदादिङ् मुक्‍साम् नु मिङ्‌सो इङ्‌धाःङ् पोःङ्‌लरो॥ आमे़न्॥
17 कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा याङ्‌साकुन्‍धेसाबाहाॽ अक्‍खेलॽरिक् इङ्‌जाःङ् पिरे़से़ॽ–खे़ङ्‌हाॽ आङ्‌दिङ् मे़न्‍लॽने़न्‍लरो, हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ निङ्‌साङ्‌ङिन् चप्‍ले़क्‌वा याङ्‌साकुन्‍धेओ मे़ःन्, कर निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङो मे़युक्‍खुररो॥ खुने़ॽए आनिॽ निङ्‌वाॽ तार फाॽआङ् कुनिङ्‌वाॽ हन्‍दुआङ् काक् आबिॽरो॥ 18 हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ हाराॽ नुःबा याःम्‍बक् के़जोःक्‍पा मे़बोःङ्‌ल हे़क्‍केलॽरिक् वेॽहाॽनु हाःमा चामा खुनिॽ निङ्‌वाॽ मे़हन्‍दुर, सुयाःम्‍बक् मे़जोगुर लॽरिक् इङ्‌जाःङ् पिरे़से़ॽओ॥ 19 अक्‍खेलॽरिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ ताये़म्‍मिल्‍ले़न् ने़म्‍भोगे़न् पाङ्‌यक् मे़युक्‍खुररो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ से़क्‍खाबा हिङ्‌मन्‍निन् मे़दे़म्‍सु मे़युक्‍खुररो॥
20 तिमोथिए, निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ के़बिरे़बा पाःन्‍हाॽ नुःरिक्‍काङ् कत्ते़ॽओ॥ कुबुङ्‌ना कुसम्‍बा अदङ् ताॽजे़ङ् नु तक्‍ले़ङ्‌वा पाःन्‍हाॽग इङ्‌ले़क्‍पा साम्‍जिःक्‍लो, खे़न्‍लाम् लाःत्लाःत् वये़ॽओ॥ 21 कुभारे़ खे़न् मे़इःत्तु मे़नाःत्तुआङ् नसाःन्‍निल्‍ले़ निङ्‌वाॽसोःक्‍लाम् मे़नुःक्‍खे़ मे़बेआङ् मे़वाॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् खे़ने़ॽओ वाॽररो॥
* 6:13 ये़सुःन् मे़दे़म्‍सुबा ये़म्‍मो पन्‍तियस पिलातसे़न् यहुदिहाॽ मे़युङे़बा लाजेॽओ सुहाङ्‌गे़म्‍बा वये़॥ ये़सुःन् फोःम्‍मा पोःङ् फाॽआङ् पाःन् के़दङ्‌बाओ थिक्‍पा खुने़ॽ वये़॥