4
ख्रिस्‍त ये़सुःन् हाङ् चोःक्‍से़ युःल्‍ले़ काक् कुहिङ्‌वे़त् नु कुसिवे़त् मनाहाॽ खासे़न् चोगुसिॽरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ नु ये़सु ख्रिस्‍तरे़ खुन्‍छिॽ तगि इङ्‌जाःङ् पिने़रो– सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ॽ॥ आप्‍फाल्‍ले़साङ् सुनाइङ् से़ःमा खे़ने़ॽग यारिप् पोःक्‍खे़आङ् वये़ॽओ॥ निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌ल निसाम्‍नु मनाहाॽ नुःरिक्‍काङ् खाहुन् पिरे़से़ॽ, फे़ःक्‍ते़से़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् हाङ्‌हाङ् मे़त्ते़से़ॽओ॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ मनाहाॽरे़ से़क्‍खा निसाम् खे़म्‍मा खुनिॽ सिराॽ मे़न्‍धाङ्‌मना ये़म् तार पत्॥ कर खे़ङ्‌हाॽरे़ग आबाङे याम्‍निङ्‌वाॽओ मे़बेःक्‍काङ् खुनिॽ खे़म्‍मा सिराॽ के़धाङ्‌बा पाःन्‍लक् खे़म्‍मा फाॽआङ् बा हे़क्‍तङ्‌बा पाःन् के़बाःप्‍पा सिक्‍साम्‍बाहाॽ मे़लुप्‍सुसिरो॥ खे़ङ्‌हाॽरे़ग से़क्‍खाबा पाःन्‍निन् मे़नाॽरुआङ् खुनिॽ कुबुङ्‌ना कुसम्‍बा खे़दाॽहाॽ ले़प्‍माङ् निङ्‌वाॽ मे़बिरुॽरो॥ कर खे़ने़ॽग काक् परिक्‍पा वानाम्‍मो हाङ्‌हाङ् वये़ॽआङ् तुक्‍खेःन् थरे़ॽ, सुनाइङ् से़ःस्‍से़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ने़ॽ माङ्‌सेवा चोःक्‍मा के़याःम्‍बक्‍किन् चोगे़ सुरे़ॽओ॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आसिःमा ये़म्‍मिङ्‌ग निःत्ताङ्‌ङे त्‍ये़आङ् वाॽरो॥ इङ्‌गाॽ आहिङ्‌मन्‍निङ्‌ग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् तोःम्‍मनाबा सिदुङ्‌जभा कुइसिःक् चोःक्॥ इङ्‌गाॽग आसुक्‍सुक् नुःरिक्‍काङ् नसाःन्‍ले़न् थङ् थक्‍ताङ्‌ङाङ्, आलोःक्‍मान् सुरुङ्‌ङाङ् वाॽआ हे़क्‍क्‍याङ् नसाःन्‍निन् मे़म्‍माए कत्तुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ आनिॽ कुदोःप्‍मा खासे़न् के़जोःक्‍पा दाङ्‌बाल्‍ले़ खे़न् ये़न्‍नो साम्‌योनिबा तिचःन्‌हाङ्‌से़म् कुइसिःक् पिआरो॥ इङ्‌गाॽरक् मे़ःन्, कर खुने़ॽ कुधाःन्‍छिङ्‌मान् निङ्‌वाॽ इगेःक्‍काङ् के़हाङ्‌बा काक्‍ले़ मे़घोःसुॽरो॥
पावलरे़ कुनुप्‍मा कुबाःन्‍निन्
खे़ने़ॽ इङ्‌गाॽओ हारा फे़म्‍मा के़सुक्‍सुक् तम्‍सिन् चोगे़ॽओ॥ 10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ देमासरे़ कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा पाःन्‍हाॽ मिःम्‍जि मे़त्तु हे़क्‍क्‍याङ् इङ्‌गाॽ ले़राङ्‌ङाङ् थिस्‍सलोनिका पेआङ् वाॽरो॥ क्रेसेन्‍से़न् गलातिया थुम्‍मो पेआङ् वाॽ हे़क्‍क्‍याङ् तितसे़न् दाल्‍मातिया थुम्‍मो पेरो॥ 11 इङ्‌गाॽनुग लुकारक् वाॽरो॥ खे़ने़ॽ के़भे़न्‍निल्‍ले़ मर्कुसे़न्‍नाङ् खे़ने़ॽनु सोरिक् फे़त्ते़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ इङ्‌गाॽ आयाःम्‍बक्‍को खे़ल्‍ले़ यरिक् कुभाॽ पिआरो॥ 12 इङ्‌गाॽ तुखिकसे़न् एफिससओ पाङ्‌घुङ्‌देःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 13 खे़ने़ॽ के़भे़न्‍निल्‍ले़ त्रोआसलाम् कार्पसे़ल्‍लो ने़स्‍सुङ्‌धाङ्‌बा चुङ्‌गा नु साप्‍पन्‍हाॽ फे़त्ते़से़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् से़होबा साप्‍पन्‍निन् निङ्‌वाॽ मे़म्‍भेःन्‍ने फे़त्ते़ॽओ॥ 14 फे़न् के़धक्‍पा अले़क्‍जे़न्‍दरले़ इङ्‌गाॽ साॽरिक्‌तुक्‍खे चाःत्ताङ्‌लो॥ दाङ्‌बाल्‍ले़ हाराॽ कुयाःम्‍बक् कुइसिःक् पिरुनिरो॥ 15 खे़ने़ॽआङ् खे़न्‍नु सिङ्‌सिङ् ये़क्‌ये़क् वये़ॽ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ल्‍ले़ आनिगे़ निसाम्‍मिन् साॽरिक् अत्तुरो॥ 16 थिक्‍सिगेःक्‍पो इङ्‌गाॽ खासे़न्‍लोबाल्‍लो मे़दाराङ्‌ङिल्‍ले़ आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् याप्‍मि कुभाॽ मे़म्‍बिराङ्‌ङिन्, कर के़रे़क्‍ले़ इङ्‌गाॽ मे़ले़राङ्‌ङाङ्‌मे़बेरो॥ कन् पाःन्‍नो निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ खुनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ खासे़न् मे़जोगुन्‍निरो॥ 17 कर दाङ्‌बान् इङ्‌गाॽनु वये़आङ् थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌हाॽरे़ सुनाइङ् खे़म्‍मा मे़घोःसुनि फाॽआङ् सुनाइङ् इङ्‌भोःमा के़सुक्‍पा पोःङ्‌मा थुम् पिराङ्‌लो॥ दाङ्‌बाल्‍ले़ग इङ्‌गाॽ थे़रिङ्‌बाल्‍ले़ कुमुराओलाम्‍माङ् से़ःप्‍ताङ्‌लो॥ 18 दाङ्‌बाल्‍ले़ इङ्‌गाॽ काक् फे़न् पाःन्‍नोलाम् से़ःप्‍पाआङ् साङ्‌ग्राम्‍पेदाङ्‌बा कुहाङ्‌जुम्‍मो कम्‍ब्राङ् मे़त्तार तेॽआरो॥ दाङ्‌बाल्‍ले़ कुमिमिदिङ्‌ङिन् सदादिङ् नु सदादिङ् पोःङ्‌निरो॥ आमे़न्॥
कुनुप्‍मा से़म्‍मुॽइ सेवा
19 इङ्‌गाॽ प्रिस्‍किला नु अक्‍विला हे़क्‍क्‍याङ् ओनेसिफोरसरे़ कुहिम्‍सयङ्‌हाॽ आसेवामु मे़त्ते़से़ॽओ॥ 20 इरास्‍तसे़न् कोरन्‍थिओ वये़ लारे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् त्रोफिमसे़न् तुगे़र वये़बाल्‍ले़ मिलेतसओए पक्‍थाङ्‌लो॥ 21 के़सुक्‍तुने़ फाॽग्र चुङ्‌वाःम्‍मा तामानुःल्‍ले़ तगिए खे़ने़ॽ इङ्‌गाॽओ ताःमा तम्‍सिन् चोगे़ॽओ॥ युबलस, हे़क्‍क्‍याङ् पुदेनस, लिनस, क्‍लौदिया हे़क्‍क्‍याङ् काक् वेॽ फुॽनुसाॽहाॽरे़आङ् खे़ने़ॽ सेवा के़म्‍हाक्‍ते़आङ् वाॽरो॥ 22 दाङ्‌बान् खे़ने़ॽनु वाॽररो॥ हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् के़रे़क्‍नु वाॽररो॥