पावलरे़ तितसे़न् हाक्‍तुबा सक्‍इङ्‌घङ्
निःसुम्
कन् पावलरे़ तितसे़न् हाक्‍तुबा सक्‍इङ्‌घङ्‌लो॥ तितसे़न् ये़सु ख्रिस्‍ते़न्‌नसाःन् के़जोःक्‍पा थिम्‍मे़न्‍दङ् सुवाङ्‌वये़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽग पावले़न् सुनाइङ् इङ्‌भोःमा याःम्‍बक्‍को कुभाॽ के़बिबा थाङ्‌बे़न् वये़रो॥ पावलरे़ खुने़ॽ क्रेत लाजेॽओ सेसेहुप्‍लक्‍ले़न् याःम्‍बक्‍हाॽ ओमे़त्‍छे़ हे़क्‍क्‍याङ् लाम्‍लोःबाहाॽ सेःक्‍से़ पक्‍थःआङ् वये़रो॥ कन् सक्‍इङ्‌घङ्‌ङिल्‍ले़ सुम्‍सि परिक्‍ले़न् पाःन्‍हाॽ ओसेःन्‍आधाक्‍लो॥
थिक्‍सिगेःक्‍पाओ, क्रेत लाजेॽबा मनाहाॽ कुॽइगे़भे़ॽबा मे़जोगे़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ पावलरे़ तितसे़न् सेसेहुप्‍लक्‍पा लाम्‍लोःबाहाॽ आक्‍तङ्‌बा पोःङ्‌मा पोःङ् फाॽआङ् निङ्‌वाॽसुम्‍मो तारु पिरुॽरो॥ निसिगेःक्‍पाओ, पावलरे़ सेसेहुप्‍लक्‍को के़वाॽबा खदाक्‍मि काप्‍पोबा काप्‍मोमाहाॽ, थाङ्‌बे़न्‍हाॽ हे़क्‍क्‍याङ् सेवारोबाहाॽ हुॽमा के़बोःङ्‌बा निसाम्‍हाॽरे़ कुयाःम्‍बेओ तितसे़न् सुजा पिरुॽरो॥ कुनुप्‍माओ, नसानिबाहाॽरे़ सनारुङ् नु तङ्‌माआङ् वाॽमा के़बोःङ्‌बा ये़प्‍ले़क् कप्‍मा पोःङ् लॽरिक् मे़त्तुॽ हे़क्‍क्‍याङ् खेमा थक्‍मा नु सेसेहुप्‍लक्‍को ये़मे़न्‍दङ्‌बा पाःन्‍हाॽलाम् लाःत्‍लाःत् वाॽमा पोःङ् लॽरिक् पावलरे़ तितसे़न् सुजा पिरुॽरो॥
थामिङ्‌
निःसुम् १.१-४
सेसेहुप्‍लक्‍पा लाम्‍लोःबाहाॽरे़ लागि सुजा १.५-१६
सेसेहुप्‍लक्‍को वेॽ वेॽ लुप्‍हाॽरे़ चोःक्‍मा के़बोःङ्‌बा याःम्‍बक्‍हाॽ २.१-१५
सुजा नु साम्‍दिङ् ३.१-११
कुनुप्‍मा सुजा ३.१२-१५
1
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसेवारोबा नु ये़सु ख्रिस्‍तरे़ कुसेःक्‌युक्‍मिबा इङ्‌गाॽ पावललाम्‍बा कन् सक्इङ्‌घङ्‌ङिन् हाक्‍ने़ॽरो॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ सेगुसिबा कुमनाहाॽ खुनिॽ नसाःन्‍नो कुभाॽ पिमासि हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ साम्‌योरे़ आहुॽरे़बा से़क्‍खाओ लाम्‍लोःमासि फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ इङ्‌गाॽ सेगाङ्‌लो॥ कन् से़क्‍खाःल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निल्‍ले़ निङ्‌साङ्‌ङिन् आघोःसुम्, हे़क्‍क्‍याङ् आप्‍फाल्‍ले़आङ् इङ्‌ले़क् मे़म्‍बाःप्‍मनाबा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ ये़म्‍मिल्‍ले़ कुहेःक्‍सिङ्‌मानुःल्‍ले़ तगिए कन् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍निल्‍ले़ माङ्‌हे़क्‍किन्‌चोगुआङ् वये़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुइङ्‌जाःङ्‌ङो, सेःक्‌युक् चोगुबा सुये़म्‍मो कुबाःन्‍जान्‍निन् ओसेःन्‍दाङ् चोगाङ्‌ङाङ् खे़न् इङ्‌भन् चोःक्‍मा लक्‍पे़न्‌खोःसुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥
आन्‍छिॽ लत्‍छा नसाःन्‍नो से़क्‍खास्‍मा आस्‍साः तितसे,* हाराॽ पानुदिङ् पाः निङ्‌वाॽफुमाङ् नु आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ख्रिस्‍त ये़सुरे़ लुङ्‌गुम् नु सनारुङ् के़बिररो॥
क्रेत लाजेॽओ तितसरे़ कुयाःम्‍बक्
खे़ने़ॽग इङ्‌गाॽ क्रेत लाजेॽओ मे़न्‍जुःत्ते के़वाॽबा पाःन्‍हाॽ सुःप्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् पिने़बा ओःन्‍धाक् कुइसिःक् काक् पाङ्‌जुम्‍हाॽओबा सेसेहुप्‍लक्‍हाॽओ तुम्‍लाम्‍लोःबाहाॽ सेःक्‌युक् चोःक्‍मासि फाॽआङ् पक्‍थाने़बारो॥ तुम्‍लाम्‍लोःबाङ्‌ग फोत्‍या मे़ःन्‍नेबा नु थिक्‍लक् मेःत् के़गप्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ्॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुस्‍साःहाॽआङ् खर्मे़न्‍दक्‌नु पाःन् मे़ङ्‌घे़म्‍मनाबा मे़ःन्, कर नसानिबा पोःङ्‌माए पोःङ्‌लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खुने़ॽग निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बक् चोःक्‍मा लक् के़घोःबारो॥ हे़क्‍केःल्‍ले़ खुने़ॽग फोत्‍या मे़ःन्‍नेबा पोःङ्‌माए पोःङ्‌लो–आङ्‌दिङ् के़लॽबा नु हारा कुसिक् के़बोःक्‍पा, थिः सिजङ्‌वाःल्‍ले़ के़मःबा, के़आःम्‍बा, फे़न् याःम्‍बक्‍लाम् याङ् के़धक्‍पा पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ कर खुने़ॽग तरे के़दोःबा नु नुःबा पाःन्‍हाॽ कुसिराॽ के़धाङ्‌बा पोःङ्‌माए पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍साबा, साम्‌योनिबा, सेसे नु हे़न्‍थिम्‍बा पोःङ्‌माए पोःङ्‌लो॥ खुने़ॽग हुॽसिङ्‌बा से़क्‍खास्‍मा पाःन्‍जाक्‍को वाॽमाए पोःङ्, हे़क्‍केलॽरिक् खे़ल्‍ले़ वेॽहाॽ से़क्‍खास्‍मा निसाम्‍लाम्‍बा हाङ्‌हाङ् मे़प्‍मासि नु खे़न् निसाम् के़अप्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ पेःन्‍दिःन् ओसेःन्‍धाक्‍मा सुक्‍तुसिॽरो॥
इङ्‌ले़क्‍के सिक्‍साम्‍बाहाॽ अप्‍मासि
10 थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़प्‍मो यरिक् युक्‍को मे़न्‌युङ्‌मनाबा नु पाःन्‍फात्रे़हाॽ, वेॽ इङ्‌ले़क् के़मे़प्‍पाहाॽ मे़वाॽरो॥ खे़ङ्‌हाॽओ यरिक्‍तङ्‌बाग यहुदि हर्दो हे़क्‍मा थिम् नाःप्‍माए पोःङ् लॽरिक् के़बाःप्‍पासिरो॥ 11 खे़ङ्‌हाॽग स्‍वाःत् चोःक्‍मासिए पोःङ्‌लो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ फे़न् याःम्‍बक्‍लाम्‍बा याङ्‌साकुन्‍धे थक्‍से़ खे़ङ्‌हाॽरे़ हुॽमा मे़न्‍नुॽमनाबा निसाम् मे़हुॽरुसिर कुभा हिम्‍सयङ्‌हाॽ काक् फे़त्‍मे़लाःन्‍दुसिर मे़याक्‍लो॥ 12 हे़क्‍क्‍याङ् कङ्‌ग क्रेत के़युङ्‌बाहाॽरे़ आबाङे खुनिॽ खागे़इक्‍पाधिक्‍ले़ आप्‍फेःक् अक्‍खे पाःत्तुआङ् वाॽ, “क्रेत के़युङ्‌बाहाॽग सदादिङ् इङ्‌ले़क् के़बाःप्‍पा, खासिङ् मे़न्‍निःप्‍मना ताम्‍भुङ् थक्‍सा हे़क्‍तङ्‌बा हे़क्‍क्‍याङ् ले़म्‍सुवाबा तःक् थे़ःक्‍के मे़जोःक्‍लो॥” 13 कन् पाःत्ते़बा पाःन्‍हाॽग से़क्‍खाएरो॥ खे़ल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ खे़न् नसानिबाहाॽ आल्‍लसाङ् नुःरिक्‍काङ् नसाःन् चोःक्‍मा मे़सुक्‍तुर फाॽआङ् खे़ङ्‌हाॽ साॽरिक् फे़ःक्‍ते़से़ॽओ॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् से़क्‍खाःन् के़अप्‍पा मनाहाॽरे़ खुनिॽ इङ्‌जाःङ्‌ङिन् नु यहुदि खे़दाॽहाॽ खे़ङ्‌हाॽरे़ खे़म्‍मा मे़ले़रु मे़देःसुररो॥
15 सेसे निङ्‌वाॽ के़गप्‍पा मनाहाॽनु काक् पाःन्‍हाॽ सेसेए चोःक्‍लो, कर चिःन्‍जिःम्‍बा नु नसाःन् मे़ङ्‌गप्‍मनाबाहाॽरे़ लागि थेःन्‍नाङ् सेसे मे़जोःक्‍किन्‍लो॥ थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ निङ्‌वाॽ नु खासिङ्‌ङिन्‌फे़त्‍लाॽरे़आङ् वाॽरो॥ 16 खे़ङ्‌हाॽरे़ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् कुसिङ् निःत्तुम्‍बे़ लॽरिक् मे़बाःत्तुॽ, कर आबाङे याःम्‍बक्‍कोलाम् मे़नाॽरुरो॥ खे़ङ्‌हाॽग याम्‍गे़सिङ्‌बा नु इङ्‌जाःङ् इःप्‍मा नाःप्‍मा मे़न्‍दे़म्‍मना मे़जोःक्‍काङ् नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥
* 1:4 तितस–पावलरे़ कुमाङ्‌सेवा याःम्‍बक्‍लाम् तितसरे़ ख्रिस्‍तओ नसाःन् चोगुआङ् वये़॥ हे़क्‍क्‍याङ्‌सुनाइङ् इङ्‌भोःसे़ खुने़ॽ पावलनु लाम्‍दिःक् चोगे़॥ क्रेत वागप्‍खाम्‍मो लाम्‍दिःक् चोःक्‍मा चुरे़आङ् ख्रिस्‍तानिहाॽ हाङ्‌हाङ् मे़त्‍छे़ क्रेत्तो याःक्‍ते़ॽ फाॽआङ् पावलरे़ मे़त्तु॥