2
नसानिबाहाॽ नुःबा निसाम् हुॽमासि
कर खे़ने़ॽग से़क्‍खाबा नुःबा निसाम्‍बुङ् लाॽरुबा निसाम् हुॽरे़से़ॽओ॥ खदाक्‍मिहाॽग लुम्‍लुम्‍बा पोःङ्‌मा, तुम्‍म्‍याहाङ् पोःङ्‌मा लाॽरुसिबा, इङ्‌धाःङ्‌साबा, निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ् के़जोःक्‍पा पोःङ्‌मा, से़क्‍खाबा नसाःन् के़गप्‍पा, वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍पा हे़क्‍क्‍याङ् नासि के़धःप्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ् मे़त्ते़से़ॽओ॥
हे़क्‍केलॽरिक्‍के खदाक्‍मि मे़न्‍छुमाहाॽ साम्‍निमा मे़न्‍छुमाॽ, लाॽरुसिमा नु चाःत्‍थिइङ्‌धाःङ्‌सामा पोःङ्‌मा पोःङ् मे़त्ते़से़ॽओ॥ खे़ङ्‌हाॽग मना मे़न्‍जे़ङ्‌मनामा नु चे़ॽया मे़म्‍बङ्‌मनामा मे़बोःङ्‌ल पोःङ्, थिः मसाङ् पोःङ्‌मा मे़नुॽने़न्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ग वेॽहाॽ नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा हुॽमासि पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽनुःल्‍ले़ पाःक्‍मा मे़न्‍छुमाहाॽरे़ खुनिॽ ये़म्‍बाहाॽ नु हिन्‍जाॽबित्‍छाहाॽ मिःम्‍जि मे़प्‍मासि, निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ् के़जोःक्‍मा पोःङ्‌मा नु सेसे के़वाॽमा, नुःरिक्‍काङ् हिम्‍धाःङ् के़दक्‍मा पोःङ्‌मा, वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ के़दुक्‍मा हे़क्‍क्‍याङ् खुनिॽ ये़म्‍बाहाॽरे़ युक्‍को वाॽमा पोःङ् फाॽआङ् हुॽमासि पोःङ्‌लो॥ हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍को आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् हिनाःम् चोःक्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍लो॥
बा हे़क्‍केलॽरिक्‍के थाङ्‌बे़न्‍हाॽ निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ् के़जोःक्‍पा पोःङ्‌मा पोःङ् फाॽआङ् खाहुन् पिमासि पोःङ्‌लो॥ खे़ने़ॽ आप्‍फेःक्‍काङ् नुःबा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ कुबि पोःक्‍खे़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् के़निसाम्‍मो नोनिङ्‌वाॽसाबा नु ताःक्‍पोसाबा पोःक्‍खे़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् के़जाःत्‍थि मे़न्‍देःसुन्‍ल फाॽआङ् नुःबा पाःन् पारे़ॽओ॥ हे़क्‍केलॽरिक् बिफ्‍युङ्‌बाहाॽरे़आङ् आनिॽ तक्‍ले़ङ्‌वाओ ताप्‍फे़ःम्‍बा पाःन् पाःप्‍मा मे़न्‍छुक्‍तुन्‍नाङ् खे़ङ्‌हाॽरे़ खुनिॽ नाधारो॥
सेवारोबाहाॽ खुनिॽ हिम्‍दाङ्‌बाहाॽरे़न् इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा पोःङ्‌मा, काक् पाःन्‍नो खुनिॽ निङ्‌वाॽ के़दाःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा, याङ्‌ना मुरादोमा मे़नुॽने़न् फाॽआङ् हुॽरे़से़ॽओ॥ 10 खे़ङ्‌हाॽ मे़न्‍घुःन्‍ने़न्‍ल कर के़रे़क् पाःन्‍नो निङ्‌वाॽइरे़ खोःप्‍तुसिबा मे़बोःङ्‌ल, अक्‍खेलॽरिक् खे़ङ्‌हाॽरे़ मे़जोगुबा काक् याःम्‍बक्‍कोलाम् आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओबा निसाम्‍मिल्‍ले़न् मिङ्‌सोधाःङ्‌सो पोःररो॥
निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‌
11 के़रे़क् मे़न्‍छाम् याप्‍मिहाॽरे़ से़न्‍लप् मे़घोःसुर फाॽआङ् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् ओसेःन्‍धाक्‍तुसिआङ् वाॽरो॥ 12 खे़न् कुलुङ्‌गुम्‍लाम्‍बा कन् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मो लायोबा हिङ्‌मन् नु इक्‍सादिङ्‌बा ये़म्‍निङ्‌वाॽ तादाबा पाःन्‍हाॽ ले़प्‍मादेःमा पोःङ् फाॽआङ् आहुॽसिङ्‌ङाङ् कन् हिङ्‌मन्‍नो निङ्‌वाॽ हाङ्‌गे़म्‍सिङ्‌मा, कुदोःप्‍मा नु साम्‌योनिबा हिङ्‌मन्‍नो हिङ्‌मा फाॽआङ् ओःन्‍धाक् आजोःक्‍लो॥ 13 हे़क्‍केलॽरिक् आनिॽ पयम् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन् नु से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तरे़ मिमिदिङ्‌नु कुयुःमे़न् आहाङ्‌घुम्‍ल आवाॽइल्‍ले़ आनिॽ हाङ्‌हाङ्‌बा निङ्‌साङ्‌ङिल्‍ले़ कुधिम् आवाॽरो॥ 14 आनिॽ काक् लायोलाम् थे़ॽमासि, आबाङे सेसे कुमना चोःक्‍मासि हे़क्‍क्‍याङ् नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा कुसिक् के़सम्‍बा चोःक्‍मासि फाॽआङ् आनिॽ लागि खुने़ॽ आबाङे सिदुङ्‌जभा पोःङ्‌से़ पिसिङ्‌लो॥
15 काक् युक्‍नु कन् पाःन्‍हाॽ हुॽरे़से़ॽ, हाङ्‌हाङ् मे़त्ते़से़ॽ, हे़क्‍क्‍याङ् फे़ःक्‍ते़से़ॽ॥ हे़क्‍केलॽरिक् आत्तिन्‍हाॽरे़आङ् खे़ने़ॽ कुनामे़न्‍छाॽ के़मे़न्‍मे़त्‍ने़न्‍लरो॥