3
नुःब्‌नुःबा पाःन्‍हाॽ चोःक्‍मा
हाङ्‌गे़जोःक्‍पाहाॽ नु सुहाङ्‌युक्‍पाहाॽरे़ खुनिॽ युक्‍को वाॽमा पोःङ्, इङ्‌जाःङ्‌गे़म्‍बा पोःङ्‌मा पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् आप्‍फाल्‍ले़साङ् काक् परिक्‍ले़न् नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा यारिप् पोःङ्‌मा पोःङ् फाॽआङ् नसानिबाहाॽ याम्‍मो मे़त्ते़से़ॽओ॥ हे़क्‍क्‍याङ् वेॽ आत्तिन् मनाहाॽरे़आङ् चे़ॽया पङ्‌मा मे़नुॽने़न्, खेमा थक्‍मा मे़नुॽने़न्, कर वेॽहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍मासि पोःङ् हे़क्‍क्‍याङ् काक् मनाहाॽनु नःम्‍नःम्‍माङ् वाॽमा पोःङ् लॽरिक् खे़ङ्‌हाॽ मे़त्ते़से़ॽओ॥
थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आनिॽआङ् थिक्‍ले़ङ् अदङ् नु इङ्‌जाःङ् इःप्‍मा नाःप्‍मा मे़न्‍दे़म्‍मनाबा, इङ्‌ले़क्‍के, याम्‍निङ्‌वाॽ तादा नु याम् तादारे़ आयुक्‍ते़आङ् आवये़रो॥ हे़क्‍केलॽरिक् सिक् पोःक्‍मा नु नाहे़म्‍माओ आवये़, हे़क्‍क्‍याङ् मनाहाॽ आजिःत्तुम्‍सिम्‍माङ्‌आवये़रो॥ कर आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनुॽमान् नु मनाहाॽ लुङ्‌माॽ तुक्‍तुसिबे़न्‌थाःम्‍सिङ्‌ङिल्‍ले़ खुने़ॽ आनिॽ ताङ्‌आसे़ःप्‍ते़रो॥ कङ्‌ग आनिॽ आजोगुम्‍बा नुःब्‌नुःबा साम्‌योनिबा याःम्‍बक्‍किल्‍ले़ पोःक्‍खे़बा मे़ःन्‍लो, कर खुने़ॽ आप्‍फेःक् लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ ताङ्‌आसे़ःप्‍ते़बारो, हे़क्‍क्‍याङ् सेसेमाङ्‌लाम्‍बा निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुसङ् मना चोःक्‍से़ आनिॽ लायोःन् वाहप्‍तुआङ् कुसङ् हिङ्‌मन् आबिरे़रो॥ हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुनिङ्‌वाॽ हन्‍दुआङ् आनिॽ से़न्‍लप्‍दाङ्‌बा ये़सु ख्रिस्‍तलाम् सेसेमाङ्‌ङिन् आनिॽओ पाङ्‌घु हे़क्‍केलॽरिक् साॽरिक् लुङ्‌माॽ आदुक्‍ते़बाल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ आप्‍तिक् मे़ःन्‍नेबा आजोगे़आङ् मे़न्‍नुप्‍मनाबा हिङ्‌मन्‍ले़न् से़क्‍खा निङ्‌साङ् के़जोःक्‍पा नु लक् के़घोःबा पोःङ्‌मा आसुक्‍तुम्‍लो॥ कन् पाःप्‍मनाबान् से़क्‍खाएरो॥ कन् पाःन्‍हाॽओ चक्‍मे़ल्‍लॽए पत्‍छे़ॽओ, हे़क्‍केलॽरिक् निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिन्‌नसाःन् के़जोःक्‍पाहाॽरे़ सिङ्‌सिङ्‌ङाङ् नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा पोःङ्‌लो॥ कन् पाःन्‍हाॽग काक् मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिरे़ लागि नुःबा नु कुभाॽ के़बिबा पाःन्‍लो॥
कर अदङ् पाःन्‍धङ्‌हाॽ, केःम् केःम्‍बा मिङ्‌स्राहाॽरे़न् पाःन्‍धङ्‌हाॽलाम् लाःत्लाःत् वये़म्‍मे़ॽओ, हे़क्‍क्‍याङ् मोसारे़ कुसाम्‌योथिम्‍मिल्‍ले़ कुयाःम्‍बेओ खे़माॽ मे़जोगे़म्‍मिन्‍ने़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ कङ्‌ग ओगप् मे़म्‍बोःङ्‌मना नु इन्‍धाःङ् मे़ःन्‍नेबा पाःन्‍लो॥ 10 हे़क्‍केलॽरिक् खे़माॽ के़भोःङ्‌बाहाॽ निले़ङ् थारिक् साम्‍दिङ् पिरे़से़ॽ, हे़क्‍केसाङ् खे़माॽ फोःङ्‌मा मे़ल्‍ले़रुन्‍ने़ फाॽग्र खे़न् मनाहाॽनु माःङ्‌घा वये़ॽओ॥ 11 हे़क्‍तङ्‌बा मनाहाॽग फे़त्‍के़लाॽबा नु लायोबा मे़जोःक्‍लो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़ङ्‌हाॽ खुनिॽ आबाङे लायोःल्‍ले़ थिक्‍तुसि फाॽआङ् कुसिङ्‌निःत्ते़ॽओ॥
कुनुप्‍मा सुजा
12 इङ्‌गाॽ आर्तिमसे़न् मे़ःन्‍छाङ् तुखिकसे़न् खे़ने़ॽओ पाङ्‌घुङ्‌लो॥ खे़ङ्‌हाॽओ लत्‍छाःन् के़त्‍नुमे़ःन्‍ने खे़ने़ॽ के़सुक्‍सुक् निकोपोलिस ये़क्‌यक्‍को फे़म्‍मा तम्‍सिन् चोगे़ॽओ, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ चुङ् वाःम्‍माओबा ताप्‍फे़ःम्‍बा वानाम्‍मिल्‍ले़ चोगुल्‍ले़ इङ्‌गाॽ खे़प्‍मोए वाॽमा निःन्‍धो चोगुङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ 13 कुभाङ्‌से़म्‍बा जिनसे़न् नु अप्‍पोलोसे़न् खुन्‍छिॽ लाम्‍दिःक्‍को थेआङ् के़साक्‍पाओ मे़धासिन्‍ल फाॽआङ् कुभाॽ पिरे़से़ॽओ॥ 14 हे़क्‍क्‍याङ् आनिॽ मनाहाॽरे़ नुःबा याःम्‍बक् चोःक्‍मा नु से़क्‍खाए के़साक्‍पाओ के़धाःबाहाॽ कुभाॽ पिमासि मे़हुॽसिङ्‌लरो॥ खे़ङ्‌हाॽ इरे़म्‌इरे़म् लॽरिक्‌मे़न्‌वाॽने़न्‍लरो॥
15 इङ्‌गाॽनु के़वाॽबा काक् नसानिबा फुॽनुसाॽहाॽरे़ खे़ने़ॽ सेवा के़म्‍हाक्‍ते़आङ् वाॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् याप्‍मि मिःम्‍जि के़मे़प्‍पा फुॽनुसाॽहाॽ आनिगे़ सेवा वाॽमु मे़त्ते़से़ॽओ॥ निङ्‌वाॽफुमाङ्‌ङिल्‍ले़ कुलुङ्‌गुम्‍मिन् खिनिॽनु वाॽर फाॽआङ् इङ्‌गाॽ तुवा चोःक्‍कारो॥