5
Kiekvienas, kuris tiki, kad Jėzus yra *Kristus, yra gimęs iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli Gimdytoją, myli ir iš jo gimusįjį. Šiuo būdu mes žinome, kad mylime Dievo vaikus, kai mylime Dievą ir §laikomės jo įsakymų. Nes tai yra Dievo meilė, kad laikytumės jo įsakymų.
Ir jo įsakymai nėra sunkūs, nes kiekvienas, kuris yra gimęs iš Dievo, nugali pasaulį; ir ši yra ta pergalė, *nugalinti pasaulį – mūsų tikėjimas. Kas yra tas, kuris nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?! Šitas yra tas, kuris prisistatė per vandenį ir kraują – Jėzus Kristus; jis prisistatė ne vien vandeniu, bet vandeniu ir krauju. Ir Dvasia yra ta, kuri liudija, nes Dvasia yra tiesa. Nes yra trys, kurie liudija danguje: Tėvas, Žodis ir Šventoji Dvasia; ir šitie trys yra viena. Ir yra trys, kurie liudija žemėje: Dvasia ir vanduo ir kraujas; ir šitie trys vieningai sutaria. Jeigu priimame žmonių liudijimą, Dievo liudijimas yra didesnis; nes šitas yra Dievo liudijimas, kurį jis yra paliudijęs apie savo Sūnų.
10 Kas tiki Dievo Sūnumi, tas turi liudijimą savyje; kas netiki Dievu, tas yra padaręs jį melagiu, nes netiki liudijimu, §kuriuo Dievas yra liudijęs apie savo Sūnų. 11 Ir liudijimas yra toks: Dievas mums davė amžiną gyvenimą, ir tas gyvenimas yra jo Sūnuje. 12 Kas turi tą Sūnų, turi *gyvybę; kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvybės. 13 Šiuos dalykus parašiau jums, pasitikintiems Dievo Sūnaus vardu, kad žinotumėte, jog turite amžiną gyvenimą, ir kad pasitikėtumėte Dievo Sūnaus vardu.
14 Ir štai koks yra atviras drąsumas, kurį turime prieš jį, būtent jeigu ko tik prašome pagal jo valią, jis išklauso mus. 15 Ir jeigu žinome, kad jis klausosi mūsų, ko tik prašome, tai ir žinome, kad esame gavę prašinius, kurių esame iš jo prašę. 16 Jeigu kas mato savo brolį nuodėmiaujant nuodėme, kuri nėra iki mirčiai, tas prašys, ir jis duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nenuodėmiauja iki mirčiai. Yra nuodėmė iki mirčiai; nesakau, kad jis melstųsi už ją. 17 Kiekviena neteisybė yra nuodėmė, tačiau esama nuodėmė ne iki mirčiai.
18 Mes žinome, kad kiekvienas, kuris yra gimęs iš Dievo, nenuodėmiauja; bet iš Dievo pagimdytasis §saugo save, ir *blogasis jo nepaliečia. 19 Mes žinome, kad esame iš Dievo, o visas pasaulis guli blogyje. 20 Ir žinome, kad Dievo Sūnus yra atėjęs ir davęs mums supratimą, kad pažintume tą, kuris §teisingas bei tikras, ir esame tame, kuris teisingas bei tikras – jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šis yra teisingas bei tikras Dievas ir amžina Gyvybė.
21 Vaikeliai, *saugokitės stabų! Amen.
* 5:1 „Kristus“ – Arba „Mesijas“. 5:1 „gimęs iš Dievo“ – Arba „Dievo pagimdytas“. 5:1 „iš jo gimusįjį“ – Arba „tą, kuris yra jo pagimdytas“. § 5:2 „laikomės jo įsakymų“ – T. y. „vykdome jo įsakymus“. * 5:4 „nugalinti“ – Arba „kuris, nugalėjo“; gr. tekstas leidžia išversti abejaip. 5:6 „prisistatė“ – Plg. tą pačią gr. k. formą Apd 22:30 eilutėje (PT). Arba „atėjo“, „pasirodė“, „pasidarė pastebimas“. Tekstas kalba apie tai, kaip Dievas Tėvas tvirtino Jėzaus kaip Mesijo įgaliojimus, kai krikšto metu prabilo iš dangaus ir kai jo nukryžiavimo metu parodė antgamintinių veiksmų. Plg. I Jn 5:8 (PT), kurioje taip pat minimi Dvasia, vanduo ir kraujas. 5:8 „vieningai sutaria“ – T. „yra į vieną“. § 5:10 „kuriuo“ – T. „kurį“. * 5:12 „gyvybę“ – Arba „gyvenimą“. 5:12 „gyvybės“ – Arba „gyvenimo“. 5:18 „gimęs iš Dievo“ – Arba „Dievo pagimdytas“. § 5:18 „saugo“ – Arba „laiko“, t. y., laiko save toli nuo nuodėmiavimo. * 5:18 „blogasis“ – Arba „piktasis“; plg. I Jn 5:19 („blogyje“ arba „blogajame“). 5:19 „iš Dievo“ – Žr. I Jn 2:16 išnašą. 5:19 „blogyje“ – Arba „blogajame“, „piktajame“. § 5:20 „teisingas bei tikras“ (3 k.) – Tie žodžiai yra vieno gr. būdvardžio – ἀληθινός (alėthinós) – vertimas. Plg. Jn 1:9; Jn 17:3 ir daugybę kitų atvejų apaštalo Jono raštuose. * 5:21 „saugokitės“ – Arba „laikykitės atskirai nuo“.