17
Paulus asa leni kota Tesalonika leu
Basa boe ma Paulus no Silas ala laꞌo lakandoo. Lesik kota esa naꞌde Amfipolis. Basa ndia, boe ma ala leni kota feꞌek esa leu, naꞌde Apolonia. Neme ndia mai, ala laꞌok lakandoo losa kota Tesalonika. Nai kota ndia, hambu uma huhule-haladoi hataholi Yahudi esa.
Mete ma ala losa mamanak esa fo hambu uma huhule-haladoik nai ndia, ma nandaa no fai hahae ue-leꞌdis na Paulus ana bisa maso fo ana hule-haladoi tungga no hataholi la. Nai Tesalonika boe oo, ana maso nai sila uma huhule-haladoin. Boe ma ana natuka duduꞌak noo sala lai ndia, lenik Manetualain Dedeꞌa-kokolan nai susula malalaon dale. Ana maso tungga no sala, hule-haladoi leondiak tungga-tungga fai hahae ue-ledis, sosoꞌda ina telu tuti-tuti. Nafaꞌda sala nae, “Mete ma ita palisak neulalau nai Manetualain Susula Malalaon ndia, na ita bubuluk tae, ala kokolak neme makahulun mai so, lae, Hataholi ndia fo Lamatuak ana heluk ndia so, fo Ana sangga haituan mai. Dei fo Ana hambu totoꞌak noꞌun seli. Neu ko Ana mate. Tehuu basa ndia na Lamatuak ana pake koasan fo tao nasoꞌda fali kana. Naah, Hataholi fo Lamatuak ana heluk ndia, ndia Yesus, fo hatamatak ia afada ei.”
Lamanene leondiak, boe ma hambu hataholi Yahudi la ala simbok Paulus kokolan ndia, de leu lakabubua lo Paulus asa. Neme hataholi mana simbo kala ndia, hambu hataholi Yunani noꞌuk boe, fo ala dokodoe neu Lamatuak, ma hambu ina kala hiꞌda, fo hehela-nonole nala inahuuk nai kota ndia.
Tehuu hataholi Yahudi la malangga nala, ala luli ma ala dale heꞌdi sala. De ala dunggu-mbau hataholi mana leulaa kala, fo ala tao seseꞌbok. Leꞌdoeik hataholi noꞌun seli lakabubua so, boe ma ala mulai tao seseꞌbok nai kota ndia. Ala sangga Paulus no Silas, fo ala sangga hela sala leni hataholi noꞌuk, fo mana manggalau loo sala. Boe ma leu sambu lala Yason uman, huu Paulus no Silas, ala leo tataak lai ndia. 6-7 Tehuu tala hambu Paulus asa lai ndia. Boe ma ala hela lo Yason, ma hataholi kamahele selu kala hiꞌda, leni mamana tao dedeꞌak leu. Ala kalaak Yason asa, lae, “Hatematak ia, hambu hataholi fo maneni ita kotan ia mai so. Leni suꞌdi bee leu na, ala tao seseꞌbok nai ndia. Hatematak ia, ala mai fo sangga ofe babalik ita heti-heun, fo ala nggatin neu sila heti-heun. Yason ia, ana simbok hataholi la ia so, fo ala leo tataak nai ndia uman. Tehuu basa sala, ala laꞌban ita heti-heun, huu tala nau manaku Mane Inahuuk Keser. Ala manaku kaꞌda sila Malangga Inahuun esa, naꞌde Yesus.”
Lamanene leondiak, boe ma hataholi inahuu nala lo hataholi manai ndia kala, duduꞌa nala kelembua. Boe ma hataholi inahuu nala lai kota ndia, ladenu Yason no hataholi kamahele kala, bae doi daꞌdik neu tanda nae, ala taa tao seseꞌbok seluk, ma ala helu taa lalai. Bae basa boe ma, hataholi la sila ala mboꞌi heni Yason asa.
Paulus ala leni kota Berea leu
10 Leꞌodaek ndia, boe ma hataholi kamahele kala manai kota Tesalonika ndia, ala duduꞌa lae, malolenak ala haitua Paulus no Silas, leni mamana seluk leu. Boe ma ala ladenu dua sala, leni kota esa leu, naꞌde Berea. Losa ndia, boe ma ala leni hataholi Yahudi la uma huhule-haladoin dalek leu. 11 Tehuu, hataholi Yahudi la manai Berea ndia, feꞌe lo hataholi la manai Tesalonika. Hataholi la ia, ala hii lalan seli lamanene, ma ala sadia simbok Paulus asa kokolan. Te hataholi la manai Berea ndia, lamanene neulalau Paulus asa, ma ala mete neulalau Manetualain Susula Malalaon. Ala sangga bubuluk, Paulus asa kokolan ndia, teteꞌbes, do taa. Huu ndia de, leleꞌdo-leꞌodaen ala palisak lutu-lutuk Manetualain Susula Malalaon leondiak. 12 Huu ndia, de hataholi Yahudi noꞌuk manai ndia, lamahele neu Yesus. Leondiak boe, neu hataholi Yunani la. Sila fo kamahelek neu Yesus ndia, hehela-nonolen inahuuk. Hambu touk ma inak.
13 Tehuu lelek ndia, hataholi Yahudi manai Tesalonika la, lamanene lae, Paulus ala lanoli Manetualain Dedeꞌa-kokolan nai Berea. De ala mai tungga, boe ma ala dunggu-mbau hataholi la, fo ala tao seseꞌbok seluk nai ele. 14 Huu ndia, de hataholi kamahele kala manai Berea, ala lalai loo Paulus leni tasi bifi leu. Tehuu Timotius no Silas ala leo lakandoo lai Berea. 15 Hataholi la sila loo Paulus losa kota esa, naꞌde Atena. Boe ma ala laꞌo ela Paulus neu ndia, de ala fali leni Berea leu. Leni hala heheluk neme Paulus mai nae, Silas no Timotius ala mai lai-lai, fo lakabubua loon.
Paulus nai kota inahuuk Atena
16 Leꞌdoeik, Paulus nahani-nahani no Silas ma Timotius mamain nai Atena, de ana dale heꞌdi, huu nita nai kota ndia, hambu mamana sosonggok nai suꞌdi bee.
17 Tehuu nai ndia hambu hataholi Yahudi hiꞌda, ma hataholi taa Yahudi luma, ala hule-haladoi neu Manetualain. Paulus ana maso neni sila uma huhule-haladoin ndia neu, fo ala latuka duduꞌak noo sala. Tungga faikꞌ ana pasak neu boe, fo nakokola no suꞌdi see fo ana ndia neu. 18 Boe ma ana natati dedeꞌak no mese anggama hiꞌda leme bubuak dua nai kota ndia, fo ndia bubuak Epikuros ma bubuak Stoa.* Tehuu, leꞌdoeik nakokola laꞌeneu Yesus, nae Ndia ndia, Ana nasoꞌda seluk neme Ndia mamaten mai. Boe ma hambu leme sila mai, ala mbula amben, de lae, “Phueh! Memak mana masapepekok baꞌin!” Hambu boe ala tukumbee, de lae, “Awee! Hataholi ia, ana nakaseti ita, fo ata songgo sila lamatuak fuin ndia!”
19-21 Naa, hataholi Atena, ma hataholi selu kala mana leo nai kota ia, mete ma lamanene hata beuk esa, leo nanonoli beuk, do duduꞌa beuk, na, sila hataholi malela nala lateme langgatuuk lakabubua, fo latuka duduꞌak lutu-lutuk, nai lete anak esa, naꞌde Areopagus. Boe ma hambu leme sila mai ala lo Paulus leni ndia leu. De loke Paulus lae, “Soꞌba mafaꞌda ai nanonoli beuk ndia. Te o kokolak dedeꞌa beuk, fo tao mala ai langgan naleo. De ai moke o kokolak seluk fa, fo suek ai bisa malela kana.”
22-23 Boe ma Paulus nambadeik, de ana soꞌuk kokolak nae, “Basa hataholi Atena la ei! Au laꞌok ndule ei kotan ia so, de au ita ae, memak ei hataholi manggate makalalaꞌok anggama. Au ita ei mamana sosonggo nala lai suꞌdi bee. Tehuu, au ita batu sosonggok esa nana sulak nae, ‘Ia sosonggok neu nitu lalais fo ai taa malela kana.’ Ndandaan nae, ei songgo neu Manetualain so, naa te ei beita malela kana. Naah, Ndia ndia fo au afaꞌdak neu ei.
24 Te Ndia ndia, mana makadadaꞌdik lalai no daebafok, ma basa isi nala. Ndia boe oo Malanggan, neu basa manai lalai ma daebafok. De Ana taa leo nai uma sosonggok, fo hataholi ana taok. 25 Ndia ndia, Ana fee ani-hahaek, ma Ana fee soꞌdak neu ita hataholi. Kekeꞌun neu Ndia ndia, Ana fee basa hata fo ita paluun. Tehuu, Ndia mesa kana tana paluu hata-hata. De hataholi tana bisa tulu-fali Manetualain. 26 Neme kaꞌda hataholi esa mai, Ana tao basa leo-leo la manai basa daebafok, esa-esako no daen. Ma Manetualain ana heti leo la ia, fo esa-esako fai hehenen ma fai tutuꞌdan.
27 Ana tao leondiak, na huu Ana nau, fo ita hataholi sangga, fo talelak talolole to Manetualain. Memak hataholi ana sangga-sangga fama, ala bisa latonggo lo Manetualain. Naa te, Manetualain taa dook no ita. 28 Hambu hataholi kokolak nita nae,
‘Memak Ndia ita ani-hahaen huun.
Memak Ndia ita soꞌdan okan.’
Hambu ei mana tao bini kokolak nitak nae,
‘Ita tasoꞌda huu ndia.
Huu ndia, de ita daꞌdik neu ndia numbu-saꞌdun.’
29 Naah, memak teteꞌbes ndia. Ita basa nggata ia, Manetualain numbu-saꞌdun. De boso duduꞌa, mae, Manetualain leo hata, fo hataholi doki tao daꞌdi sosonggok neme lilo mbilas, do lilo fulak, do batu, do tungga sila duduꞌa hehelin. 30 Memak lele uluk hataholi la beita lalelak dedeꞌak ndia. Huu ndia, de Manetualain ana ela sila lasoꞌda lo sila nggoan ndia. Tehuu hatematak ia, Ana taa nau ita tasoꞌda leondiak so bali. De Ana palenda nae, ita musi laꞌo ela sosonggo kala sila, fo teu tungga Ndia leo. 31 Manetualain boe oo naketu nala faik esa, fo Ana sangga huku basa daebafok ia isi nala, huu sila sala nala. Ma Ndia tuꞌdu memak nala hataholi esa, daꞌdik neu Ndia Mana Maketun. Neu ko, Hataholi ndia naketu no ndoos. Hatematak ia, manggaleꞌdok so, de Mana Maketu ndia, see. Ndia ndia, fo mana matek so, tehuu Manetualain ana feen nasoꞌda nasafali selu kana.”
32 Tehuu, leꞌdoeik hataholi makabubuak nai ndia lamanene Paulus nae, hambu hataholi nasoꞌda nasafali neme mamaten mai, boe ma ala hikan. Tehuu, hambu hataholi luma ala tao dalek neu ndia. Lafaꞌda Paulus, lae, “Ai bei hii mamanene ama kokola-dedeꞌan ndia seluk. Tehuu, fai seluk dei.” 33 Basa de Paulus ana laꞌo ela mamanak ndia. 34 Boe ma luma lakabubua loon, huu lamahele neu Lamatuak Yesus so. Neme sila mai, hambu mana palisa dedeꞌak esa, nai Areopagus, naꞌde Dionisius. Ma hambu inak esa, naꞌde Damaris. Ma hambu hataholi seluk luma, ala tungga noꞌu loo sala.
* 17:18 Hataholi leme bubuak Epikuros ia mai, ala tungga mesen esa, naꞌde Epikuros. Nanoli nae, dedeꞌa inahuun, na nasoꞌda neulauk, fo kaꞌda nasoꞌda namahokok. Boso mbali dedeꞌa seluk. Ma hataholi maneme bubuak Stoa, ala tungga mese seluk esa, naꞌde Seno. Nanoli nae, hataholi musi nanea neulalau aoinan, ma ana heti ndia duduꞌan, losa taa nameꞌda heꞌdis hata-hata seluk. 17:25 1 Mane-mane kala 8:27; Yesaya 42:5; Hataholi Nadedenu nala Tutuin 7:48