18
Paulus nalelela aok no ina Priskila ma ama Akila nai kota Korintus
1-3 Lelek ndia, hambu Mane Inahuuk esa, neme mana palenda Roma mai, naꞌde Kladius. Ana manggalau no hataholi Yahudi la, boe ma ana husi kalua heni sala leme kota Roma, nai nusa Itali mai. Boe ma latanggela suꞌdi bee leu. Hambu hataholi Yahudi esa, naꞌde Akila ma saon naꞌde Priskila. Dua sala lalai tungga leme nusa Itali mai, leni kota esa leu, naꞌde Korintus. Akila ia neme nusa Pontus mai. Ndia ue-leꞌdin, tao baloꞌas neme banda louk mai.
Lelek ndia boe oo, Paulus ana laꞌo ela kota Atena, de ana laꞌo neni kota Korintus neu. Nai ndia, Paulus nalelela aok no Akila ma Priskila, te ndia boe oo, ana tao baloꞌas neme banda louk mai. Ala leo sama-sama ma laue sama-sama.
Mete ma losa hataholi Yahudi la fai hahae ue-ledin, na Paulus neni sila uma huhule-haladoin neu. Nai ndia, ana soꞌba kokoe hataholi Yahudi la, ma hataholi selu kala, fo lamahele neu Lamatuak Yesus.
Tehuu leꞌdoeik fo Silas no Timotius ala mai leme nusa Makedonia mai, Paulus ana hahae tao banda louk. Leledo-leꞌodaen ana nasambute nafaꞌda hataholi Yahudi la, nae, “Hataholi fo ita tahanin neme makahulun mai, fo Manetualain ana helu basa, fo sangga haituan mai, na Ndia, ana mai so. Fo ndia Yesus!”
Tehuu, hambu hataholi Yahudi ana laꞌban ndia nakandondoo henin, ma lambue kokolak latuꞌdan. Boe ma Paulus ana ngganggafu heni afu neme baloꞌan mai, fo ana daꞌdik neu tanda nae, ana taa mbali sila so, huu tala nau simbok Hala Malole fo ana nafaꞌda neu sala. Boe ma nakokola, nae, “Ei ia ana seli so! Ei taok tao makambambake ei aoina nala! Tehuu neme naa leo! Dei fo ei lemba ei sala-singgo heheli nala. Au taa ataa ei so. Neme hatematak ia mai, au dedeꞌang taa so no ei hataholi Yahudi la. Au sangga uu anoli kaꞌda leo-leo selu kala fo taa Yahudi la.”
Hambu uma esa nai uma huhule-haladoik selik ndia. Maumak ndia, naꞌde Titius Yustus. Ndia hataholi taa Yahudi, tehuu dalen ana dokodoe neu Manetualain. Boe ma leꞌdoeik Paulus ana laꞌo nasadea ela hataholi Yahudi la sila, de ana maso neni ama Titius uman neu.
Taa dook, boe ma malangga uma huhule-haladoik ndia, namahele neu Lamatuak Yesus. Naꞌden Krispus. Ndia uma isi nala basa sala lamahele boe, sama-sama lo hataholi Korintus feꞌe kala, fo lamanene neu Paulus. Boe ma Paulus ana salani basa sala.
Leꞌodaek esa, nonook leo nai meꞌis dale, Paulus namanene Manetualain nakokola, nae,
“Paulus! O boso bii, ma boso tepa o nambalalani tao ue-ledis ia, te o natataan beita basan. O musi manoli makandoo hataholi la ia, Au Tutui Maloleng ia. 10 Masaneneꞌdak bou! O taa mesa nggo maue-maleꞌdi. Te Au sama-sama ua o. Mae hataholi la tao lakatotoꞌak o, te Au pasak Au eing ua o. Ma Au tao matak neu o leleꞌdo-leꞌodaen. Boso mafalende henin, te nai kota ia, hambu Au hataholing noꞌuk lai ia.”
11 Namanene leondiak, boe ma Paulus ana leo doo-doo ana neme kota Korintus. Ana nanoli Manetualain Dala Soꞌdan nai ndia, losa teuk esa seselik. 12 Leꞌdoeik ndia, ala soꞌu lala hataholi esa daꞌdik gubenor nai nusa Akaya, naꞌde Galio.* Boe ma hataholi Yahudi baꞌu bee lala-halak, fo ala hela lo Paulus neni gubenor neu, nai mamana dedeꞌak. 13 De ala kalaak Paulus, lae, “Hataholi ia ana fufuꞌdi hataholi noꞌu kala, fo ala tungga anggama beuk. Naa te, mana palenda Roma, tana manaku anggama ndia!”
14 Tehuu, leꞌdoeik Paulus sangga ana huꞌa bafan, fo ana nasalaꞌe aon, boe ma gubenor ana tete tutik ndia kokolan. Ana kaꞌi hataholi-hataholi mana kalaak Paulus nae, “Wei! Ei hataholi Yahudi la, pasa matalolole ei ndiꞌidoo nala ee! Mete ma nau mini dedeꞌak fo hataholi tao manggalauk, do hataholi lakanisa, na au musi amanene ei dedeꞌan. 15 Te dedeꞌak fo ei minik ia, ei dedeꞌa uma dale hehelin ndia. Kaꞌda ei masisimbo bafak laꞌeneu ei heti-heu anggama Yahudi, no dedeꞌa-kokolak, ma no ndia naꞌde-naꞌde nala. Dedeꞌak ndia, mana palenda manai iak dedeꞌan taa ndia!”
16 Basa ndia, boe ma gubenor ana kalua heni sala, leme mamana tao dedeꞌak ndia mai. 17 Boe ma hataholi Yunani manai ndia kala, ala humu lala hataholi esa, naꞌde Sostenes. Ndia ndia, malangga hataholi Yahudi la uma huhule-haladoin. Ala hela loon, de ala mbombokan neu gubenor matan. Tehuu gubenor tana mbali sala.
Paulus ana neme Korintus mai, de ana neni Antiokia neu seluk nai nusa Siria
18-19 Basa ndia boe ma, Paulus leo nakandoo nai Korintus. Tehuu, doo-doo boe ma ana nateꞌa neu hataholi kamahele kala manai ndia. De ana neni kota esa neu, naꞌde Kengkrea, sama-sama no Priskila ma Akila, de lahani ofak. Nai ndia, Paulus ana nggeu momoik langgan fo daꞌdik tanda nae, hata fo makahulun ana helu neu Manetualain, hatematak ia, ana tao basan so. De ala saꞌe ofak, fo leni kota Efesus leu. Losa ndia, boe ma ala konda ela ofak ndia. Boe ma Paulus ana laꞌo ela nonoo kadua nala sila, de ana maso neni hataholi Yahudi la uma huhule-haladoin dalek neu. Nai ndia, ana natuka duduꞌak no hataholi Yahudi la. 20 Ala bekola leo ndia, boe ma hataholi Yahudi la loke, fo Paulus ana leo doo-doo ana no sala. Tehuu Paulus ana timban no bangganaꞌuk. 21 Boe ma ana nateꞌa, nae, “Tolanoo nggalei, ei dale nala boso baꞌiana ee! Mete ma Manetualain ana soi dalak, na, dei au mai tilo ei seluk.” Nakokola leondiak, boe ma ana laꞌo ela Efesus.§
22 Boe ma ana saꞌe ofak nakandoo, losa kota Kaisarea. De ana konda nai ndia. Boe ma ana saꞌe ofak neni Yerusalem neu, fo ana nateꞌa neu hataholi kamahele kala manai ndia. Basa de ana fali neni kota Antiokia neu. 23 Ana leo doo-doo neme ndia, boe ma ana laꞌo ndule nusa Galatia ma nusa Frigia. Nai ele, ana tao natetea hataholi kamahele kala dalen.
Apolos nai kota-kota Efesus ma Korintus
24 Lelek ndia, hambu hataholi Yahudi esa neme kota Aleksandria mai, nai nusa Masir ele. Naꞌden Apolos. Ndia ndia, hataholi mana kokola malelak. Ndia boe oo, nala basa Manetualain Susula Malalaon isin. Ndia bei fo ana losa nai kota Efesus. 25 Ana namanene tutuik laꞌeneu Yesus, ma ana hii tui selu kana neu hataholi seluk. Ana tui fengga-fengga ma hata ana tuik ndia, memak teteꞌbes. Kaꞌda ndia bei tana bubuluk dedeꞌak fa. Kaꞌda ana bubuluk Yohanis ana salani hataholi, maku ma ala hondak leme sila sala-singgo nala mai. 26 Boe ma laꞌi esa, ana kokolak taa babaꞌbi-babaa, neme hataholi Yahudi la uma huhule-haladoin. Priskila no Akila lamanenen lai ndia boe. Hule-haladoi basa, boe ma ala loken neni sila uman neu. Nai ndia lafaꞌda feen, basa Lamatuak Yesus Dala Soꞌdan, losa dedeꞌa lutu-lutuk.
27 Basa ndia, boe ma Apolos naketun fo neni nusa Akaya neu. Hataholi kamahele kala manai Efesus, ala dalek esa lo ndia hihiin. Boe ma ala tao susulak esa, fee sila tolanoo nala manai Akaya, fo loke sala ala simbok Apolos no malole. Toꞌu nala susulak ndia, boe ma ana laꞌo leo. Losa Akaya, boe ma teteꞌbes ana fali nala hataholi kamahele kala manai ndia. 28 Ana natati dedeꞌak no hataholi Yahudi la manai ndia, neu hataholi noꞌu kala matan, tehuu tala senggi sana. Ana nateme pake Manetualain Susula Malalaon, fo nanoli sala, nae, “Hataholi fo Manetualain ana heluk ndia so, fo sangga Ana haituan mai, fo ita tahanin doo-doo basa ia, ndia Yesus!”
* 18:12 Tungga susulak nai batu esa, na ala soꞌu lala Galio daꞌdik gubenor nai Akaya ndia, neu bula kahitun, teu kalima hulu esan. 18:15 Hataholi Yahudi la lahiik ladedeꞌa, laꞌeneu bei-beꞌi la dadaꞌdin 18:18-19 Mete ma hambu hataholi Yahudi, ana tao natetu hehelun neu Lamatuak, na ana musi puasa. De mete ma ana tao basa hehelun, na ana nggeu momoik langgan. Mete Lelekek 6:18. § 18:21 Hambu malela kala lae, Paulus natoꞌo ana laꞌo ela sala, nahuu ana dokodoe tungga Feta Paska nai Yerusalem. Mete ma ana lalin, na neu ko fai ani ma lii inahuuk ana mai, de ndia hihiin taa daꞌdi.