13
Ma ana si kada nae laugo, teni tooa gi da too i seenae da faarongoa a Jesus sulia na tooa gi faasia i Galili, na a Paelat e haumaelida, si kada gera kwaisuusi ada fuana God. Haia, a Jesus ka baea urii, <<Utaa? Sulia da haumaelia naa na tooa naa gi urinae, i gamu mu manata hasa i gera na tooa na aade taꞌalaa gera gi e baita ka liufia na tooa gi sui go i Galili nae? E langi go! Ma i nau ku haea fuagamu, lea so e langi musi oolitai manata faasia na aade taꞌalaa gamu gi, i gamu sui go naa tara muka mae laugo iilingi gera. I gamu mu manata utaa sulia na aakwala ma kwalu iimola baa gi i fera i Saelom na beu baita e asia faafi gera ma ka haumaelida naa? E utaa? Gamu mu manata hasa si doo nae e faatainia naa hasa i gera naa na tooa taꞌa ka liufia na tooa gi sui go na da too i laona fera i Jerusalem? Langi! Ma nau ku haea fuagamu, lea so e langi musi oolitai manata faasia na garolaa gamu gi, i gamu sui laugo na tara muka mae laugo iilingi gera.>>
Sui a Jesus ka faarongo gera ana si baea oomelawanelaa naa ka urii, <<Tee wane e fasia tee ai na da alangia ana na figi na e tae i laona na raoa nia. Ana tesi kada, i nia e lea ma ka nani uria teni fe fufue doo gi i gwouna ai nae, sui nia ka langi si rikia go ta fufue doo. Ma nia ka bae urii fuana na wane na e rao i laona na raoa nia nae, <O aada fasi, oolu fe ngali na ku lea mai uria na nanilaa uria na fufue ai gi, sui ka langi kusi rikia go tee fe doo. Haia, o tabalia na amu! Uria taa na ka too go ana uria na suusilana si gano uria na raolaa?> Sui na wane ni rao nae e oolisia ka bae urii, <Aarai baita ae, o faalamainia na ai naa ka too fasi ana sulia ta tee fe ngali na mone ana. Tara nau ku elia ta kilu tekwa galia, ma kuka aalua teni tafutafu i aena eeri ka faadiana na gano naa. Haia, lea na ai naa ka fungu ana ta fufue ai gi ana fe ngali loko, ka diana naa. Ma lea ka langi, ofi tabalia amu.>>>
Jesus e guraa tee inite aai ana Sabat.
10 Ana tee maedani ana Sabat, Jesus e faatolomai i laona tee Beu Aabu ni figulaa. 11 Ma tee geni e too i seenae na matai ana aagalo taꞌa na e iilia na ogina ka bou sulia aakwala ma kwalu fe ngali, ma ka lalafusia take oꞌololaa. 12 Ma si kada Jesus e rikia, nia ka bae urii fuana, <<Oe o akwaa naa faasia si mataia na e haungi oe.>> 13 Ma nia ka aalua abana gi fafona ogina, ma ana si kada nae ua go, na geni nae ka take oꞌolo, ma ka baelafea God.
14 Ma si kada wane baita nae ana Beu Aabu naa e rikia a Jesus e iilia si doo nae fuani geni naa ana maedani Sabat, na rakena ka hasu, ma ka bae urii fuana tooa nae gi, <<Oono fe maedani na fuana muka iililana si raolaa gamu gi. Haia, ana fe dani nae gi laugo, muka lea mai uria guralaa. Langi musi lea mai uria guralaa ana maedani Sabat.>>
15 Ma a Jesus na Lord e oolisia ka bae urii, <<Gamu mu haitamana asianaa na sugelaa. Sulia lea molu too ana bulumakau ma langi ta dongki, molu haitamana molu ka lukeda molu ka talaida fui kafo uria faagwoufiladalaa ana maedani Sabat. 16 Haia, ma na geni naa, i nia na aai ana aebara koo gia Abraham laugo, ma Satan ka kani mai faafia sulia aakwala ma kwalu fe ngali. Haia, ma e diana fuana kuka guraa si mataia naa faasia ana maedani Sabat.>> 17 Si kada Jesus nia bae urinae, na maalimaea nia gi gera ka ida asianaa ma na tooa gi gera kafi eele ada sulia si doo diana gi na Jesus nia e aadeda.
Roo si oomelawanea gi.
18 Haia, Jesus e soeledia na tooa gi ka bae urii, <<Taa na si Initooa God e iilingia? Ma si doo taa na tara kuka bolangainia ana fuana ka folaa fuagamu? 19 Nia e iilingia na mige doo toꞌou na wane e ngalia ma ka fasia laona raoa. Sui nia ka tae mai ma ka hau ana ai baita, ma na manu gi daka lea mai, gera ka too, ma daka haungainia na nui gera gi ana harana gi.>>
20 Ma a Jesus ka bae lau urii, <<Doo taa na tara kuka bolangainia ana Initooa a God? 21 Nia iilingia na iisi uria faafufulana na beredi, na ta geni e ngalia ma ka dolalia fai nia fulaoa lelea na kumu nae ka fufu go.>>
Langi iimola gi oro da mouri.
22 Si kada a Jesus e lea fui Jerusalem, nia ka liufia na maefera baita gi ma na maefera toꞌou gi, ma ka faatolomai doo fuada tooa oro gi. 23 Ma tee wane e ledia ka urii, <<Aarai ae, utaa? Tara aange wane go na God ka faamouri gera?>>
A Jesus e oolisia ka urii, 24 <<Nau ku haea fuagamu, muka hasi rigita eeri muka ruu ana na maa na e logo. Sulia na tooa oro gi daka hasi uria na ruulaa, sui ka afetai fuada. 25 Sulia na ruulana i langi e urinae laugo: Na wane baita ana luma ka tatae ma ka bilakea na maa. Ma tara gamu take mai i maa ma muka kidikidi ana maa, ma muka bae urii, <Aarai ae, o ifi kou urii gami.> Sui nia ka oolisia ka urii, <Nau langi kusi haitama gamu ma langi kusi haitamana si gula na gamu lea mai faasia.> 26 Sui tara mu oolisia muka urii, <I gami mi fanga naa fai oe ma mika gwou naa fai oe, ma oko faatolomai naa i laona na fera gami gi.> 27 Sui nia ka bae urii, <I gamu na tooa taꞌa gi, muka lea tau kou faasi nau. I nau kusi haitamagamu ma langi kusi haitamana si gula na gamu ita mai ana.>
28 <<Ma si kada mu rikia a Abraham ma a Aesak ma a Jakob ma na profet gi sui i laona Initooa a God, ma ni gamu na daka ui ani gamu i maa, tara muka aangi ma muka girigiri lifo! 29 Ma na tooa gi tara daka dao mai faasia i taelana hato ma i suulana hato ma faasia i bali alaa ma i bali toli, ma gera ka oogu ana fangaa loko i laona Initooa a God. 30 Sulia na tooa gi na da isi si kada naa, tara daka eeta i nao. Ma na tooa aai gi na da eeta i nao si kada naa, tara daka isi.>>
Rakedianalaa Jesus fuana Jerusalem.
31 Ana si kada nae, teni Farisi gi da lea mai siana Jesus, ma gera ka bae urii fuana, <<O lea faasia i see fuana ta fera eꞌete, sulia Herod na aaofia nia e doori ka haungi oe.>>
32 Ma Jesus ka bae urii, <<A Herod e iilingia na kui kwasi sulia nia e malaꞌoe asianaa. Haia, molu lea siana, molu ka bae urii fuana, i nau tara kuka tasa dongaa ua go agu fai nia tari aagalolaa fai nia guralana tooa da matai gi. Haia, i buira kafi haungi nau. 33 Sui ka urinae boroi ana, nau kuka tasa dongaa agu ana lealaa nau fui Jerusalem i taraꞌena ma i bobongi ma teni fe dani lau. Sulia langi si bobola fuana gera ka haungia na profet ana fera eꞌete, ma tee taifilia i Jerusalem go.>>
34 Ma Jesus ka bae lau urii, <<Tooa i Jerusalem ae! Gamu baa mu uia fou gi uria haumaelilana na profet gi na God e ooduda mai fuagamu. Si kada oro nau ku doori muka lea mai siagu eeri kuka aadasuli gamu mala kakaraikua e obia na galena gi farana kukubana. Sui langi musi dooria go. 35 Haia, ana si kada nae, tara God ka lea faasi gamu ma ka eekwatainia na Beu Aabu nia i fera gamu. Ma i nau ku haea fuagamu, tara langi musi riki nau lau lea ka dao ana si kada gamu muka bae urii, <God ka faadiana na wane na e lea mai ana hatana a Lord.>>>
Jesus e guraa tee wane ana maedani Sabat.