14
Oro, kech gi ligangla
Ma e wach Jehova Nyasaye mane omiyo Jeremia e wach oro:
“Juda ywak,
mieche madongo winjo lit;
gidengo ne piny,
kendo ywak winjore koa Jerusalem.
Joka ruoth oro jotichgi manyo pi;
gidhi e sokni to ok giyud pi.
Gidwogo gi agulni mag-gi ka ok otuome pi,
ka giluor kendo gibuok, giumo wiyegi.
Lo nigi okak nikech onge koth e piny;
jopur luoro omako kendo giumo wiyegi.
Kata mwanda manie puodho
jwangʼo nyathine nikech onge lum.
Punde mag bungu chungʼ
ka kuonde motwo motingʼore gi malo,
kendo gigamo yweyo ka ondiegi;
wengegi ok nyal neno nimar onge kar kwath.”
 
Kata obedo ni richowa nyisowa ni wan joketho,
yaye Jehova Nyasaye, tim gimoro nikech nyingi.
Wasebaro waweyo yoreni;
kendo wasetimo richo e nyimi.
Yaye geno mar Israel,
Jares mare e kinde mag thagruok,
en angʼo momiyo ichalo wendo e piny,
kaka jawuoth mobuoro otieno achiel?
Ere gima omiyo ichalo gi ngʼat mobuok,
kata ka jalweny maonge gi teko ma dokonygo ngʼato?
In e dierwa, yaye Jehova Nyasaye,
kendo iluongowa kod nyingi; kik ijwangʼwa!
10 Ma e gima Jehova Nyasaye wacho kuom jogi:
“Gihero bayo alanda
kendo tiendegi ok ywe.
Kuom mano, Jehova Nyasaye ok orwakogi;
omiyo koro obiro paro timbegi mamono,
kendo okumgi kuom richogi.”
11 Eka Jehova Nyasaye nowachona, “Kik ilam mondo jogi odhi maber. 12 Kata ka gitweyo chiemo; ok anawinj ywakgi; kata bed ni gichiwo misango miwangʼo pep kod chiwo mag cham, ok anarwakgi. To kata kamano ananeg-gi gi ligangla, kech kod dera.”
13 To ne awacho niya, “Yaye, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto, jonabi osebedo kanyisogi ni, ‘Ok unune ligangla kata kech bende ok nokau. Adiera, anamiu kwe mochwere kaeni.’ ”
14 Eka Jehova Nyasaye nowachona, “Jonabigo koro miriambo e nyinga. Pok aorogi, kata walogi kata wuoyo kodgi. Ginyisou fweny manono, gikoro weche manono gilamo nyiseche manono kod pachgi giwegi morundore. 15 Emomiyo, ma e gima Jehova Nyasaye wacho kuom jonabi makoro e nyinga: Ne ok aorogi, kata bed ni giwacho niya, ‘Onge ligangla kata kech manobi e pinyni.’ Jonabi gogo-go notiek gi ligangla kod kech. 16 Kendo jogo ma gikorone nowit oko e yore mag Jerusalem nikech kech kod ligangla. Onge ngʼama noikgi kata mondegi, yawuotgi kata nyigi. Anaol kuomgi masiche mowinjore kodgi.
17 “Wachnegi wachni:
“ ‘Mad wangʼa pongʼ gi pi wangʼ
otieno gi odiechiengʼ ma ok rum;
ne nyara mangili, joga,
osewinjo lit mar adhola,
gi hinyruok mapek.
18 Ka adhi e pinyno,
aneno jogo monegi gi ligangla;
ka adhi e dala maduongʼ,
to aneno masiche ma kech okelo.
Janabi kaachiel gi jadolo
osedhi e piny ma ok gingʼeyo.’ ”
 
19 Bende isekwedo Juda chuth?
Dibed ni ichayo Sayun?
Angʼo momiyo isehinyowa ma ok wanyal chango?
Ne wageno kwe to onge ber mosebiro,
kinde mar chang to nitie mana thagruok.
20 Yaye Jehova Nyasaye,
wayie gi timbewa mamono kod ketho mag wuonewa;
adiera wasetimoni richo.
21 Ne kuom nyingi kik ijarwa;
kik ijwangʼ kom duongʼ mari malich.
Par singruok mari kodwa kendo kik ikethe.
22 Bende nyiseche manono maonge
tich mar ogendini bende nyalo kelo koth?
Bende boche kendgi kelo ngʼidho?
Ooyo, en in, yaye Jehova Nyasaye ma Nyasachwa.
Emomiyo genowa ni kuomi,
nimar in ema itimo magi duto.