15
Eka Jehova Nyasaye nowachona kama: “Kata dabed ni Musa gi Samuel ema nyalo chungʼ e nyima, to ok anyal weyonegi richogi. Golgi oko e nyima! Wegi gidhi! To ka gipenji ni, ‘Ere kama wanyalo dhiyoe?’ To nyisgi ni, ‘Ma e gima Jehova Nyasaye wacho:
“ ‘Mago matho ochomo, tho nonegi;
mago ma ligangla ochomo, noneg gi ligangla;
to mago ma kech ochomo, kech nonegi;
to mago ma twech ochomo, noter e twech.’ ”
Jehova Nyasaye owacho niya, “Abiro oro masiche angʼwen mopogore opogore, ma gin ligangla mar nek kod guogi maywayo gi mabor gi winy mafuyo e kor polo gi ondiegi mag bungu mondo okidhgi kendo tiekogi. Anami pinjeruodhi duto mag piny bed gibuok kuomgi nikech gima Manase wuod Hezekia ruodh Juda notimo e Jerusalem.
“Ere ngʼama nokechi,
yaye Jerusalem? Ere ngʼama biro ywagi?
Ere ngʼama nochungʼ ma penji kaka idhi?”
Jehova Nyasaye owacho niya,
“Isedaga. Isiko mana kibaro iweyo yo.
Omiyo anaket lweta kuomi kendo tieki;
ok anatimni ngʼwono kendo.
Anapiedhgi gi odhech pietho e dhorangeye
mag dala maduongʼ mar piny.
Anakel lit kod kethruok ne joga,
nimar gitamore loko yoregi.
Anami mon ma chwogi otho mag-gi bedo mathoth
moloyo kwoyo manie dho nam.
E odiechiengʼ tir anakel ngʼama nego mana rowere;
kendo apoya nono anakelnegi lit kod bwok maduongʼ.
Miyo man-gi nyithindo abiriyo
nobed mool matho.
To chiengʼ marienyne nopodhi kapod en odiechiengʼ;
wiye nokuodi kendo chunye nochandre.
Ananeg jogo motony gi ligangla,
e nyim wasikgi,”
Jehova Nyasaye owacho.
 
10 Wuololo, minwa, angʼo momiyo ne inywola,
an ngʼat ma piny ngima piemgo kendo kedogo!
Pok aholo ngʼato kata an bende pok ohola,
to kata kamano ji duto kwongʼa.
11 Jehova Nyasaye nowacho,
“Adier anaresi gi gima omiyo maber;
adier anami wasiki sayi,
e kinde mag masira kod kinde mag thagruok.
 
12 “Bende dhano nyalo turo chuma,
chuma moa yo nyandwat kata mula?
 
13 “Mwandu magu kod mago ma
ukano anachiw mondo yaki, maonge chudo,
nikech richo magu duto e pinyu mangima.
14 Anaketu ubed wasumbini ne wasiku
e piny ma ok ungʼeyo,
nimar mirimba biro moko mach mabiro wangʼou.”
 
15 In ingʼeyo, yaye Jehova Nyasaye;
para kendo konya.
Chul kuor ne joma sanda.
Isenano koda omiyo kik iweya;
par kaka osesanda kochaya nikech in.
16 Ka wechegi nobiro,
ne achamogi;
ne gin morna,
kendo ilo mar chunya,
nimar iluonga gi nyingi,
yaye Jehova Nyasaye Maratego.
17 Ne ok abedo e kanyakla mar jojaro,
ne ok atimo nyasi kodgi;
to ne abedo kenda nikech lweti ne ni kuoma
kendo ne ipongʼa gi mirima.
18 Angʼo momiyo rem mara ok rum
kendo adhonda lich ma ok nyal thiedhore?
Bende inyalo bedona ka aora modwono,
mana ka soko motwo?
19 Emomiyo ma e gima Jehova Nyasaye wacho:
“Ka ilokori iweyo richoni,
anaduogi mondo itina;
ka iwacho weche mowinjore, ma ok manono,
to ni inibed ngʼat ma wuoyo e loya.
We jogi oduog ira,
to in kik idog irgi.
20 Anaketi ibed ohinga ne jogi,
ohinga moger motegno mar mula;
giniked kodi to ok gini loyi,
nimar an kodi mondo akonyi kendo resi,”
Jehova Nyasaye owacho.
21 “Anaresi e lwet joma timbegi mono
kendo akonyi e lwet joma ger.”