16
Odiechiengʼ masira
Eka wach Jehova Nyasaye nobirona: “Kik ikendi mondo kik inywol yawuowi kata nyiri ka.” Nimar ma e gima Jehova Nyasaye wacho kuom yawuowi gi nyiri monywol e pinyni kendo kuom mon ma minegi kod chwo ma wuonegi: “Ginitho gi tuoche maricho richo. Ok nogo nduchgi kata ik bende ok noikgi, to ginichal ka owuoyo manie lowo. Ligangla kod kech noneg-gi, to ringregi nobed chiemb winy mafuyo e kor polo kod le manie piny.”
Nimar ma e gima Jehova Nyasaye wacho: “Kik idonj e ot mantiere chiemb liel; kik iywagi bende kik ikechgi, nikech asegolo gwethna, herana kod ngʼwonona kuom jogi. Joma iwuoro to gi ji ajiya notho e pinyni. Ok noikgi kendo ok noywag-gi, bende onge ngʼama nongʼad dende kata lielo wiye nikech gin. Onge ngʼama nochiw chiemo mondo oogo joma goyo nduch joma otho kata mana newuoro kata miyo bende onge ngʼama nomigi math mondo oogi.
“Kendo kik idonj e ot mantiere nyasi ma ibed piny mondo ichiem kendo metho. Nimar ma e gima Jehova Nyasaye Maratego, ma Nyasach Israel, wacho: E ndalo ngimau kendo ka uneno anatiek koko mar ilo kae kod wende mag nyako midhi kendi kod wuowi madhi kendo.
10 “Ka inyiso jogi gigi duto to gipenji ni, ‘Angʼo momiyo Jehova Nyasaye osechikonwa masira malich ka ma? Angʼo ma wasetimo marach? Richo mane ma wasetimo ne Jehova Nyasaye ma Nyasachwa?’ 11 Eka iwachnegi ni Jehova Nyasaye owacho ni, ‘Nikech wuoneu nojwangʼa, mi giluwo bangʼ nyiseche manono mi gitiyonegi kendo lamogi. Ne gikweda kendo ok girito chikna. 12 To usebedo joma timbegi mono moloyo wuoneu. Ne kaka ngʼato ka ngʼato kuomu luwo timbe manono mag chuny kar mondo gilwora. 13 Kuom mano, anawitu oko mar pinyni nyaka e piny ma un kata wuoneu ok osengʼeyo, kendo kanyo unutine nyiseche moko manono odiechiengʼ gi otieno, nimar ok anangʼwon-nu.’ ”
14 Jehova Nyasaye owacho niya, “Kata kamano, ndalo biro, ma dhano ok nochak owachi ni, ‘Akwongʼora gi nying Jehova Nyasaye mangima, manogolo jo-Israel Misri,’ 15 to giniwach ni, ‘Akwongʼora gi nying Jehova Nyasaye mangima, manogolo jo-Israel e piny ma yo nyandwat kendo koa e pinje duto kama ne oseriembogie.’ Nimar anadwog-gi e piny mane amiyo kweregi.”
16 Jehova Nyasaye owacho niya, “To anaor jolupo mangʼeny kendo ginimakgi. Bangʼ mano anaor jodwar mangʼeny, kendo ginidwargi e got maduongʼ kod mago matindo kendo e kuonde pondo mokunyore e lwendni. 17 Wengena ne oneno timbegi duto; ok gipondona, bende richogo ok opondona. 18 Anachulgi nyadiriyo kuom timbegi mamono kod richo mag-gi, nikech gisenjawo pinya kod gigi mopa maonge ngima kendo gisepongʼo girkeni mara gi nyisechegi manono maonge tich.”
19 Yaye Jehova Nyasaye, in e tekona kod ohingana,
kar pondona e ndalo chandruok,
in ema ogendini nobi iri koa e
tungʼ piny ka tungʼ piny mi giwachi ni,
“Wuonewa ne onge gimoro to mana nyiseche manono mag miriambo,
nyiseche mopa maonge tich mane ok otimonegi ber moro amora.
20 Bende ji loso nyisechegi giwegi?
Ee, to ok gin nyiseche!”
 
21 “Emomiyo anapuonjgi
kendo tinendeni anapuonjgi,
tekona gi nyalona.
Eka giningʼe
ni nyinga en Jehova Nyasaye.”