2
Mi'i hawyi yi Siria yi Sirisia pe areĩne'en mot'i kahato. 14 i'aman mot hap ewy 14 anu hap ewy areĩne'en itote hawyi areto i tawa wato Ieru­sarẽi kape. Uiwy Panãpe wywo areto i'ewyte atioto uiwy uhyt Titu uiwywo. Areto turan Tupana to'e uhepe — Pauru atiky­'esat ereto tawa Ieru­sarẽi kape mesup e uhepe pote areto i e hap ewy. Put'ok­'are ra'yn itote hawyi areto ra'yn Iesui potmu­'eria yianmiaria kape hawyi mi'iria pe ahenoi henoi kat e hap kat e hap ahenoi yne sehay wakuat Iesui etiat Tupana ehay kat e kat e hap ko'i ahenoi mesuwat yi tote irania'in me yt uru'y­wania i pe ui'e hap atimo­herep yne yne uhehay wakuat are'e itote. Iesui mohey haria akagnia puo yn ma'ato mig'i wo pyi ahenoi katu­pono ta'a­tukuap teran sio pywo uhehay sio wẽtup sehay ahenoi irania'in me sio Iesui etiat. I'atuehay ewywuat ahenoi hap sio yt ta'a­tukuap teran itote tawa Ieru­sarẽi piaria. Katu­pono uikuap hamo yn ahenoi wakuat sio yt hap moherep hamo. Aikotã ahenoi sehay wakuat yt Iuteuria i piat hap ewywuat e hap ahenoi itote i'atuepe. Ta'a­tu­ky­'esat kahato uimienoi pywo kahato i'atu­mienoi Iesui etiat hap ta'a­tu­ky­'esat. Ahenoi yne hawyi — Waku kahato ehenoi miit'in me Pauru i'atu'e aikotã miit ihyha rakat teput kuap kahato rakat ewywuat en i'atu'e uhepe. Uiwy­ria'in are mi'i hap ewy atiky­'esat Aipo­typot Iesui to'e uhepe aru — Waku rakat ewy ereput Pauru e hap atiky­'esat kahato. Yt naku i to'e uhepe — Yt kan hamo i emienoi miit'in me Pauru to'e hap yt atiky­'esat hin i are. Mekewat e'at pe ahenoi ui'e hap irania'in miat hap e'at pe uiwy mehĩ Titu toĩne'en uiwywo itote Iesui potmu­'eria 12 ok takaria py'a­setpe. Wẽtup ywania Titu toĩne'en mekewat Kereku ywania yt Iuteu ywania i ma'ato. Mi'i ete yt kat i'atu'e hin i Iuteuria Iesui mohey haria akag ko'i — Yt naku i en e'ahit sokpe toĩne'en ne. Yt uru'y­wania ewy i e hap yt i'atu'e i. Yt naku i eko yt i'atu'e i. Waku uruto ewy etunug no i'ewyte yt i'atu'e i aiwy Titu pe. Waku kahato atipuẽti itote. Ma'ato mi'i hawyi ahenoi kahu turan put'ok­'i­'a­tu'e itote wẽtup miit'in ko'i Iesui mohey ran haria heso heso rakaria henoi haria. Mi'i hawyi urupy­'a­setpe tukup­te'en mi'iria yt naku i e hap kat hanuaria ne'i. Yt uruikuap i i'õ'ẽ hap miit'in sem itote pote. Mi'i hawyi te'e­ra­ha'at kahato Titu kape urupy­'a­setpiat kape yt Iuteu ywania i hap kape. Mi'i hawyi — Wãi'i­'a­tu'e ta'a­tu­wa­nẽtup hawe yt i'atueko ewywuat i urutunug itote pote. Mi'i hawyi ta'a­tuehay wo ta'a­tu­ky­'esat kahato urutunug ta'a­tueko nug hap ewywuat katu­pono ta'a­tu­ky­'esat ta'a­tuehay upiat urutu­kup­te'en hap wẽtup sehay sa'ag upi — Uruto po'og waku Tupana wanẽtup hawe irania'in ywania Iesui mohey haria kai katu­pono Iuteu eko ewywuat urueko e hap upi hap ky'ewi. Ma'ato ti mi'iria eko wãi'e hap upi yt urutuwat teran hin i pãi — Yt urueko ko'i nug hap kaipyi hin i aimoe­waku hap uruto'e itote mekewat miit'in ko'i pe. Iesui mohey hap kaipyi yn aimoe­waku hap tut e Tupana ahepe. Pywuat wakuat sehay Iesui kaipywiat upi yn urutuwat teran uruto'e i'atuepe. Katu­pono uruiky­'esat kahato Aika­'iwat Iesui minug upi aheha­kye­ra'at hap yt kat sa'up i rakat uruto'e itote. Tupana miium yn ni aimoe­waku uruto'e. Ta'i yt aheko nug hap upi i Iuteu eko nug hap upi aimoe­waku Tupana uruto'e yn itote. Ta'i yt urutuwat hin i Pete­ru'in ehay wẽtup upi. Iesui mohey haria akag ko'i pytkai yt pywo pe i i'atuehay uruto'e eika­wiano urumi­po­wyro ko'i eipe Karata ywania wẽtup eko nug hanuaria pote. Ta'i mekewat e'at pe i'atu kahato miit'in akag ko'i Iesui mohey haria akag ko'i tawa wato Ieru­sarẽi miaria urui'a­tu­puẽti itote miit'in akag ko'i ahyt i'atu­mi­'ai­roria ko'i. Mi'iria ai'akag ko'i i'atu'e uruepe katu­pono mi'iria po'og wakuat irania'in kai i'atu'e uruepe ma'ato uiwa­nẽtup hawe Tupana yt ai'airo i aikahu hap upi aimikuap upi miit'in miky'e kahato aito e hap upi yt ai'airo i ma'ato tuwepyi ai'airo tomi­ky­'esat ewy. Ma'ato mi'iria te'e­ru­we­mo­wato kahato itote to'ope te'e­ru­wehay upi Pete­ru'in. Mi'i tote areĩne'en Titu wywo i'atu­py­'a­setpe wen ma'ato yt kat i urumu'e hat itote. Yt kat i'atu'e hin i uruepe. Mi'i hawyi — Uruiky­'esat eti'a­tu­mu'e irania'in ywania urueko nug hap yt i'atu'e i uhepe uruepe. — Pyno waku wẽtup sehay ehenoi ro yt Iuteuria i pe yt i'atu'e hin i uhepe i'ewyte Titu pe. Ma'ato mi'i tã te'e­ro'e tawa Ieru­sarẽi miaria Iesui mohey haria akag ko'i to'ope uruetiat — Pywo waku ti uhyt Pauru topy­hu'at Tupana mi'airo yne irania'in ywania mu'e hamo meimuẽwat yt Iuteu ywania i mu'e hamuat waku i'atu'e to'ope uhepiat pe. Ma'ato waku uhyt Peteru ti uru'y­wania Iuteuria ywania mu'e hamuat topy­hu'at Tupana mi'airo i'atu'e to'ope itote torania Iesui emiit'in akag ko'i mekewat 12 ok takaria. Ma'ato — Waku eti'a­tu­mu'e irania'in ywania aheko ewy Pauru yt i'atu'e hin i uhepe itote yt i'atu'e i pãi. Ta'i itotiaria tikuap kahato aikotã Tupana Pã'ãu toĩne'en kahato uhetiat hap irania'in ywania mu'e Iesui etiat hap ta'a­tukuap ma'ato i'ewyte ta'a­tukuap kahato aikotã Ipã'ãu toĩne'en kahato Peteru kai uru'y­wania Iuteu ywania mu'e Iesui etiat hamuat hap ta'a­tukuap kahato. Mi'i pote — Ta'i ai'y­wania Iesui mohey haria mu'e kahato hat sese Peteru i'atu'e ma'ato Pauru i'ewyte te Tupana Pã'ãu ipotpap kahato ipiit pyi irania'in ywania mu'e hamo Iesui mohey haria apykok hamo i'atu'e Ieru­sarẽi miaria imohey haria akag ko'i. Itote Ieru­sarẽi me atikuap mye'ym ok miit po'og Iesui mohey haria akag ko'i mye'ym Tupana mõtypot yat apy'yha ewy iheg nakaria ewywuat ko'i mi'iria. Wẽtup ok mekewat Iesui ywyt sese aiwy mehĩ Tiaku wẽtup ok Iesui potmu'e sese aiwy mehĩ Peteru wẽtup ok Iesui potmu'e sese aiwy mehĩ Iuwãu. Mi'iria po'og miit'in mimõ­typot ko'i itote atikuap. Mi'iria tikuap kahato Tupana Pã'ãu mi'ai­roria kahato aiwy Panãpe i'ewyte uito hap irania'in ywania mu'e hamuat hap yt Iuteuria mu'e hamuat hap ta'a­tukuap. Ta'a­tukuap ta'yn hawyi te'e­ro'e mehĩ Panãpe pe i'ewyte uhepe — Koitywy ti pyno urui'a­tu­'airo eipe wẽtup eko rakaria mu'e hamo i'atu'e. Ma'ato aheko ewywuaria Iuteu ywania kape wemurui ãpy sokpe tek haria kape waku uruto urutuwat i'atu­mu'e hamo i'atu'e uhepe i'ewyte Panãpe pe. Mi'i hawyi te'e­ru­we­ponug i'atupo sese ko'i ui'akag note i'ewyte uhyt Panãpe akag note mi'i hawyi mio tã i'atu'e — Pyno Tupana eti'a­tu­po­'oro ro Panãpe i'ewyte Pauru wuat'i ywania mu'e hamo i'atu'e. Mi'iria ti i'ewyte urumi­'airo ko'i wuat'i ywania mu'e Esa'yru sese etiat hamo i'atu'e. Mi'i hawyi waku i'atu'e uruepe te'e­ru­wehum haype Tiaku Peteru Iuwãu. 10 Mi'i hawyi te'e­ro'e uruepe — Waku ewei'a­tu­mu'e Iesui ehay ete wuat'i ywania i'atu'e katu­pono mi'i nug kuap hap Tupana tum na'yn ehepe i'atu'e uruepe. Waku kahato i'atu'e. Ewei'a­tu­mu'e turan yt waure­'e­wei'e tei'o ihaky­'e'i rakaria poi mi'u wuat hap ete pyi i'atu'e uruepe. Ewei'a­tu­po­wyro ro meimuẽ­wuaria hatek takaria i'ewyte ewei'a­tu­mu'e mi'iria Iesui etiat turan i'atu'e uruepe itote tawa Ieru­sarẽi me. Mio tã i'atu'e uruepe hawyi — Ta'i uruwy­ria'in mi'i hap ewy yn urutunug teran ha'a­wy­tepyi mesup te ra'yn uruto'e haty wo urupy'a pyi Tiaku Peteru Iuwãu me uruto'e ainãpin hawyi.
11 Wẽtup e'at pe ma'ato ai'akag Peteru hewyry uruewawi tawa Atiokia kape mekewat wẽtup ywania Iesui mohey haria kapiat ta'a­kasa hamo toto. Mi'i tote mekewat e'at pe urutunug ienuk wato kahato hap. Waku kahato itote watenuk wẽtup miit ewy uruto irania'in ywania Peteru wywo waku yne. Ma'ato urutenuk turan put'ok'e itote uhyt Tiaku mipo­'o­roria Iuteu ywania sese tawa Ieru­sarẽi kaipywiat. Tuwe­mo­herep hawyi aiwy Peteru yt tenuk teran i po'og uruwywo yt Iuteuria i ywania ko'i aito pote. Toiky­'esat Tiaku mipo­'oro ko'i wywo yn tenuk hap to'y­wania wywo yn tenuk teran aikotã Iuteu ywania eko ewy tenuk itote. Ta'i Iuteu ywania yt te'e­renuk hin i wẽtup ywania wywo — Tupana yt tiky­'esat i watenuk yt naku i nug haria wywo i'atu'e to'ope ta'a­tueko ewy. Mi'i pote Peteru toto irania'in totepyi to'y­wania wywuat tenuk hamo. Yt Iesui ewy hin i tutunug itote. Mi'i tã ne'i tutunug hawyi meremo uipoĩ'ãm i'atu­py­'a­setpe Peteru ewãi hamo. — Ta'i yt uiwese i ra'yn eete Peteru are haty wo. Ta'i yt nakuap no i ewy etunug mesup are itote typy'i tok pe. Kat pote etoiat irania'in ywania Iesui mohey haria wẽtup ywania upi. — Uito po'og mi'iria kai Iuteu uito pote e'e hap sa'ag hap wywo are. 12 Kat poteĩ pyno yt erenuk teran i ra'yn yt Iuteuria i wẽtup ywania wywo. Kat pote Tiaku mipo­'o­roria wywo e'ywania Iuteuria wywo yn erenuk meiũpe are. Kat pote ereken'ẽ kahato Iuteuria ywania eko mõtypot haria pupi are. Yt naku i mi'i tã etunug Peteru are. 13 Mi'i tã are pote torania Iesui mohey haria ta'a­tu­'a­tunug typy sehay upiat ewy te'e­ru­wa­'a­tunug itote. Ipat'ok Peteru wywo ipat'ok uiwywo. I'ewyte aiwy Panãpe toto Peteru eko ewywuat ra'yn. I'ewyte torania irania'in Iuteuria tuwat Peteru enuk hap kape irania'in ywania enuk hap kaipyi. Yt naku i kahato topy­hu'at itote. Yt wo'o­wese hap ewy hin i ta'a­tunug itote. 14 Mi'i pote are'e ra'yn Peteru pe typy'i ehamo haty wo — Mehĩ Peteru kat pote yt ewyry i Iesui piat aimu'e hap ewy are. Kat hamoĩ etiky­'esat Iuteuria eko ewy meiũpe. En ni Iuteu ywania sese ma'ato koitywy erenuk kahato uruwywo yt Iuteu ywania i wywo yt Iuteu ywania eko ewy hin i erenuk meiũpe are. Ta'i koitywy erenuk kahato urupy­'a­setpe. Erenuk ta'yn mesup yne ehamo mehĩ are. En ni Iuteu ywania uito ewy wen Peteru ma'ato eko ti yt Iuteuria eko ewy hin i tuereto ereĩne'en are. Pyno kat poteĩ etiky­'esat irania'in meiũpiaria Iuteu eko ewy hap ewy mesup uhyt are Peteru pe. Kat poteĩ i'atu­'ewy ereĩne'en sa'a­wy'i ma'ato mesup te eti'a­tu­mo­'a­kag'aia mo'a­kag'aia kahato irania'in Iuteuria eko ete are. Iuteuria eko ewy sese yt eti'a­tunug hin i te are'e Peteru pe. 15 — Ta'i aito Iuteuria ywania ai'y­wã'ĩ kaipyi are. Aheko sa'a­wy­'iwuat kaipyi watikuap ai'y­wania ehay — Irania'in ywania ti yt naku i nug haria i'atu'e ai'y­wot'in aity'in ahepe. 16 Ma'ato koitywy watikuap ta'yn wẽtup eko mio tã e — Aheko nug hap kaipyi ne'i yt tut i aheha­kye­ra'at hap e hap watikuap. Ta'i yt Iuteuria i eko nug hap kaipyi hin i toĩne'en aheha­kye­ra'at hap e. Ta'i Tupana wanẽtup hawe ahewaku hap yt tut i ai'y­wania eko nug hap kaipyi ne'i hap watikuap mesup Iesui e hap ewy. Ta'i mekewat wãi'e hap watunug yne pytkai yt ahewaku kuap i e Tupana mesup are. Mesup Uha'yru Iesui mohey hap kaipyi yn ni woro­ho­'o­mo­hãpyk kuap e Tupana ahepe mesup are. Koitywy ti wato­mohey ra'yn Iesui Tupana Mipo­'oro Aipo­rekuat nuat aito imohey kahato haria are. Koitywy watikuap ta'yn yt uwe i tuwe­ha­kye­ra'at kuap teko waku nug hap kaipyi ne'i hap watikuap Peteru are. Watikuap ta'yn aikotã Aika­'iwat Iesui yn aheha­kye­ra'at kuap hat topy­hu'at hap watikuap Peteru are. 17 Koitywy watikuap wẽtup mu'ap yn toĩne'en Tupana kape. Mi'i yn toĩne'en Tupana kapiat are. Mi'i mu'ap ti Aiwy Iesui mohey hap ti are. Uwe uwe yt toto i hupi mi'i haria ti yt nakuat i nug hanuaria wo Tupana wanẽtup hawe tukup­te'en are. Mi'iria tunug kahato ta'a­tueko wakuap pytkai ho'o­wasat rakaria wo tukup­te'en Tupana pe sio Iuteu ywania sio wẽtup ywania are Peturu pe itote. Ta'i Aika­'iwat tut yt aipat'ok pat'ok hamo i tut are ma'ato aikotã hũria tukup­te'en to'o­pype pype hap ewy ainug hamuat tut are. Wẽtup ywania yn ainug hamo tut Iesui uiwy are'e Peteru pe itote. 18 Iesui mohey hap kaipyi yn ni aheha­kye­ra'at hap toĩne'en uhyt are. Waku kahato watunug yne Tupana piat ainãpin sa'a­wy­'iwuat hap ko'i wen ma'ato mi'i ko'i nug hamo yt watu­we­ha­kye­ra'at kuap i mehĩ are. Ma'ato wato­mohey aheko aheha­kye­ra'at kuap pote ho'o­wasat rakaria sese wo i ra'yn watoĩ­ne'en uhyt are. 19 Peteru etikuap apo kat pote yt watu­we­ha­kye­ra'at kuap i mekewat Tupana wo'o­nãpin hap nug yne hap kaipyi. Ta'i Tupana tiky­'esat kahato tepiat ainãpin hap nug hap yne yne hap toiky­'esat kahato ma'ato wahã'ãg pytkai wati­'a­parap kahato tuereto yne yne imiky­'esat nug hap ete yt wati­'a­parap teran hin i pytkai. — Waku atunug yne imiky­'esat wato'e wen ma'ato wati­'a­parap aparap imiky­'esat ewywuat nug hap ete. Mi'i pote yt watu­we­ha­kye­ra'at kuap i aiwe­kaipyi yne Tupana miky­'esat nug hap upi wahã'ãg kahato pytkai are. Ta'i wati­'a­parap aparap hawyi ho'o­wasat rakaria wo watu­kup­te'en aiwa­nẽtup hawe aipy'a pe are. Wati­'a­parap kahato tuereto imiky­'esat nug hap ete are'e sa'a­wy'i itote Iesui potmu'e Peteru pe wuat'i Iuteu ywania ehamo i'atu­py­'a­setpe mekewat ienuk hap e'at pe turan. Mi'i pote yt aheha­kye­ra'at kuap i mekewat wãi'e hap yt uwe i nug yne kuap pote are. Mi'i pote uheha yt mekewat wãi'e hap kape hin i uheha­kye­ra'at hap ky'ewi ma'ato Tupana Sa'yru kape yn uheha are Pete­ru'in me. 20 — Uito yt atunug i te emiky­'esat ewy ai'e hamo are. Tupana miky­'esat ewy atunug neran kahato wen ma'ato uhesaika hap yt toĩne'en i te uipiit pe inug hamuat wato'e hap watikuap are. Mi'i pote Iesui kape waku wato­kosap hesaika hap sat hamo are. Yt tuwe­mi­ky­'esat ewy i iku'uro aria'yp posak ete Iesui ma'ato Tupana miky­'esat ewy iku'uro aria'yp posak ete wato'e are. Mi'i hap ewy atunug neran wen. Koitywy uipyt'at teran kahato Iesui Pã'ãu wo. Mi'i pote koitywy uimi­ky­'esat ko'i hokpap yne ra'yn. Uika­'iwat Iesui miky­'esat ko'i nug hamo yn na'yn areĩne'en koitywy are. Mesup ti koitywy Tupana Sa'yru mohey hano yn areĩne'en. Koitywy wẽtup ok uiky'e hat mõtypot hamo yn na'yn areĩne'en wato'e. 21 Ta'i Tupana ti hegyi'at kahato ahepe tuwe­kaipyi aiky'e are. Ma'ato watu­we­kyi'at kuap aheha­kye­ra'at hap aheko nug hap sa'up mo pote yt kat hamo i Iesui iku'uro aria'yp posak ete aha'up mo aheha­kye­ra'at hamo are Pete­ru'in me tawa Atiokia pe ienuk hap e'at pe. Yt naku i so wato'e ne'i Tupana pe are. Ta'i yt naku i Tupana egyi'at hap Tupana wese hap pun haria wo wato­py­hu'at are itote yne pe.