3
Tawa Karata piaria Iesui mohey haria woro­ho­'o­nãpin neran eipe. Kat pote ewei'e mesup eiwo­'ope — To'iro watu­we­ha­kye­ra'at aiminug wakuat nug hap upi ewei'e. Yt iwe'eg hin i rakaria ewy apo eipe are. Uweĩ eimu'e mi'i tã itote are. Uweĩ eima'at mi'i e hap upi. Ha'a­wyte woro­ho­'o­mu'e kahato kat hamo Iesui iku'uro hap ete itote at ka'ap. Mi'i uimi­mo­herep uhehay sa'a­wy'i heremo kahato ehewaure ka'a pe. Mi'i hawyi Iesui mohey haria wo eweikup­te'en itote. Waku kahato mekewat e'at pe are. Mi'i hawyi Tupana tum na'yn ehepe Topã'ãu wakuat eweimohey Ha'yru hawyi. Pyno woro­ho­'o­'apo mesup — Kat hap upi Tupana eipyt'at nug Topã'ãu wakuat no are sio to'y­wã'ĩ pywiat re wakuap nug haria eipe pote sio Tosa­'yru mohey uimienoi kaipywiat pote are. Ta'i eweikuap ta'yn Tosa­'yru mohey ra'yn hawyi eipyt'at nug Tupana Topã'ãu wo hap eweikuap are. Pyno kat pote mesup wẽtup sehay upi eweiwat are. Ei'akag heg kahato apo. Sa'a­wy'i Tupana Pã'ãu kaipyi yn na'yn eweiky­'esat eimoe­saika hamuat. Pyno kat pote koitywy ehewaku hap moherep hap kaipyi eweiky­'esat eimoe­saika hamuat. Kat pote eweikyi'at teran Tupana miium ehewaku nug hap sa'up hap upi are. Yt iwe'eg i haria ewy kahato eipe are. Sa'a­wy'i Iesui mohey haria eipe turan miit'in mimo­weu­ka'i ko'i wo yn eweikup­te'en Aparãu ewywuat ko'i wo ra'yn imohey hap kaipyi. Aikotã Aparãu mohãpyk hap ewy te ra'yn are. Pywo tig Tupana tum Topã'ãu hawyi Topã'ãu wo aimoe­saika wakuap nug hamuat sio sehay wakuat Iesui etiat wati­mohey hawyi. Imohey hawuo watunug miatpo kahato hap ko'i yt miit'in minug kuap i ko'i. Aikotã miwan me tohenoi Aparãu etiat — Toimohey ti pywuat sese e. Pywo ti imohey pywo piat hap kaipyi ti Tupana to'e — Hãpyk kahato en uhepe e Aparãu me. Mi'i hap ewy ti pywo eweikuap ta'yn mekewat Aparãu Emiari­ruria imohey haria kahato wo sok ta'yn hap. Mio tã e sa'a­wy­'iwuat miwan me tomohey hap kaipy­wiaria pe yn — Uimohey kahato hap ti einug wakuaria wo e hap wẽtup ywaniaria pe. Mio tã e hap tohenoi yianmete Aparãu me. Mio tã e Aparãu — Pywuat sehay ahenoi epe. Ekaipywiat ti aru Wuat'i Ywania Ehakye­ra'at hanuat tuwe­mo­herep aru e Tupana Aparãu me. Pyno koitywy aitoria yne ywania Tupana mimo­hãpyk ko'i. Aikotã Aparãu mohãpyk hap ewy ra'yn tomohey pywo piat potiat ko'i. 10 Ma'ato uwe uwe to'e topy'a pe — Ta'i atunug yne kahato Tupana wo'o­nãpin hap ko'i mi'i pote Tupana mieha­kye­ra'at wuat areĩne'en e hat Tupana mi'a­piheg wo topy­hu'at. Katu­pono mio tã e Tupana sa'a­wy'i — Yt torania i ewetunug einãpin uhepiat hap ko'i pote uimi­'a­piheg wo eweikup­te'en e. 11 Uimohey kahato haria yn uimi­mo­hãpyk wuaria tukup­te'en. Mi'iria yn ni ui'ya­typiat gupte'en hanuaria e Tupana sa'a­wy'i. Mio tã e hap kaipyi watikuap ta'yn sa'a­wy­'iwuat Tupana wo'o­nãpin hap nug yne hap kaipyi yt aimo­hãpyk kuap i are. 12 Irania'in ti wẽtup wo'o­nãpin haria. Mi'iria ti — To'iro watuwat Tupana piat ainãpin hap ko'i nug yne aiwe­ha­kye­ra'at hamo i'atu'e. Mi'i nug hap upi watu­we­ha­kye­ra'at aito i'atu'e. Ma'ato mi'iria yt i'atu­we'eg hin i katu­pono Tupana to'e miwan me — Uimohey haria yn uimi­mo­hãpyk wuaria tukup­te'en e. Mi'iria yn ui'ya­typiat gupte'en hanuaria e Tupana sa'a­wy'i ahepe. Mi'i pote aiminug wakuap ko'i aheha­kye­ra'at hamo wato­mohey pote yt wato­mohey i aheha­kye­ra'at hamuat Iesui iku'uro hap. Mi'i pote Tupana to'e sa'a­wy'i — Ewei'a­parap wẽtup wo'o­nãpin uhepiat hap ete pote aru uimi­'a­piheg wo eweikup­te'en e. Ewetunug torania sese wuat'i e'at pe pote yn waku kahato ereĩne'en uiwa­nẽtup hawe e Tupana sa'a­wy'i. Ma'ato yt uwe i uimi­ky­'esat ewy kahato inug haria eweikup­te'en e Tupana ahepe. 13 Ta'i Tupana tikuap kahato aipy'a piat i'aparap hap ko'i. Mi'i kaipyi aria'yp posak kape Tupana tipo­'oro Tosa­'yru ai'a­piheg hap u hamo. Tosa­'yru suu wo toihep tokuasa hap pya ra'yn aikai. — Uwe aria'yp ete tomo­sat'e pe iku'uro mi'i uikuasa topy­hu'at e Tupana sa'a­wy'i miit'in me. Pyno koitywy Tupana py'ahak hap yt kat i ahete aika­wianuat iku'uro ra'yn aria'yp ete pote. Mi'i hawyi ikai toĩne'en na'yn iwese hap. 14 Sa'a­wy'i Aparãu Tupana timo­waku kahato mekewat tomohey kahato hap kaipyi tegyi'at hap kaipyi toipoi­tyro. Mi'i hap ewy koitywy aito i ra'yn watoĩ­ne'en wuat'i ywania Tupana mipoi­tyro ko'i ra'yn watu­kup­te'en. Mekewat tomi­poi­tyro sese tomi­po­'oro Aipo­typot Iesui piat aikyi'at hap wato­mohey hap kaipyi aimo­hãpyk kuap. Mio koitywy mio tã e Tupana — Koitywy atum Uha'yru mohey haria pe Uipã'ãu e. Yt kat sa'up mo i atum i'atuepe kat pote Uha'yru upiaria mi'iria pote e. 15 Uhyt'i'in mana'in karãpeĩ wato'e aiwo­'ope — Atunug aru ui'e hap epiat. I'ewyte waku en waku etunug kuap e'e hap uhepiat aiwo­'o­'e­wy­'ewy wato'e aiwo­'opiat hawyi waku yne ai'e aiwo­'opiat hap watunug. Yt naku i eipohep atunug aru ai'e aiwo­'opiat hap ete wato'e. I'ewyte yt naku i watunug wẽtup sehay wo atunug aru ai'e rokirẽ hawyi wato'e. 16 Mi'i hap ewy ti sa'a­wy'i Tupana to'e Aparãu me — Meiũran ti aru Wẽtup Ok Emiariru kaipyi atipoi­tynug yi totiaria torania. Yt uheso i aru atunug ui'e hap ewy e. Tepiat Tupana e hap Aparãu timohey kahato. Tupana yt to'e i — Emẽpyt'in kaipyi aru atipoi­tyro torania yi totiaria yt e i ma'ato — Wẽtup Ok Emiariru kaipyi atipoi­tyro wuat'i ywania e Iesui wuanuat etiat pe tohenoi. Aparãu Emiariru Emiariru piat pe yianmete Aipo­rekuat nuat tomi­po­'oro tohenoi mio tã e. 17 Pywo yt ipohep hin i atunug aru to'e hap kai ete. Pyno atunug aru to'e hap Tupana tunug na'yn. Pyno yt uwe i Tupana ewãi kuap — Atunug aru e hap ete ma'ato tutunug i'ewyte tomi­ky­'esat ewy tuwe­kai­pywiat aru to'e Aparãu miat hap tutunug na'yn. 430 anu hap ete tutum na'yn wo'o­nãpin hap ase'i Musei pe. Ma'ato yt tutunug kuap i sa'a­wy­'iwuat Aparãu miat — Atipoi­tyro aru Emiariru mohey haria i'atue­ha­kye­ra'at hamo e hap. 18 — Watunug Musei pywiat torania Tupana wo'o­nãpin hap pote aipoi­tyro hap aheha­kye­ra'at hap topy­hu'at ma'ato yt pywo pytkai i ewei'e are katu­pono 430 anu turan ase'i Musei e'yianmete toĩne'en kahu ra'yn Tupana aipoi­tyro hap. Sa'a­wy'i pyi te Tupana to'e Aparãu me — Wẽtup esa'yru kaipyi aru wuat'i atipoi­tyro e. Mi'i hap tutunug mesup. 19 Kat hamo som pyno tutum ahepe ainãpin hap ko'i. Pyno woro­ho­'o­wesat. Ta'i aiminug sa'ag moherep hamuat tutum ahepe. Mi'i hap ewy mesup tutum ahepe Aparãu Emiariru Iesui put'ok'e yianmete wuat hap — Atunug aru to'e hap. Yt tutunug i te turan Tupana ainãpin atipy kaipywiat tomi­po­'oro wẽ pyi. Mi'i e hap Musei tiwan ainãpin hamuat. 20 Ma'ato sa'a­wy'i Aparãu me tuwewi sese tohenoi towẽ kaipyi sese — Meiũran aru atipoi­tyro torania ywania esaipepiat emẽpyt kaipywiat no e tope tehay pywo piat nug hamo. Yt tomi­po­'oro wẽtup ok atipy piat wẽ pyi i mio tã e Aparãu me ma'ato tuweran toto tehay moherep hamo Tupana sese. 21 Tupana tinãpin kahato Musei sa'a­wy'i wẽtup aha'a­se'i tehay wo wen ma'ato yt Aparãu piat tehay moma hamo i ma'ato ahewaku hamo ihay Musei pe ma'ato aipyhyp aiminug sa'ag nug pupiat hamo yn yt wato­mohey i te pytkai. Mi'i pote pyno atunug aru Musei piat uinãpin hap hawyi waku pe areĩne'en Tupana wanẽtup hawe wato'e pote yt aimo­hãpyk kuap i Tupana katu­pono yt watunug yne i pote. Katu­pono yt put'ok­wa­to'e i torania nug hamo. 22 Ta'i sa'a­wy'i Tupana to'e tomiwan me — Yt naku hin i miit'in e. Yt uwe i kahato uimienoi kuap teran haria meikope e. Yt uwe i uiwe­nãpin hap uimiium nug yne haria itote e Tupana sa'a­wy'i miit'in me. Mi'i pote paawa­to'e Tupana mi'a­tu­'a­piheg wuaria aito wato'e haype. Mi'i hawyi pyno wẽtup mu'ap yn waku wato'e. Koitywy Aipo­typot Iesui mohey hap yn waku aheha­kye­ra'at hamo wato'e. Aikotã Aparãu me to'e — Atipoi­tyro aru wuat'i ywania mekewat ewat'ypmuat esaipepiat mohey sese haria e ahepe. Koitywy toĩne'en wato'e meimẽ. Koitywy imipoi­tyro ko'i ra'yn watu­kup­te'en. Katu­pono imipo­'oro Aipo­typot Iesui mohey haria ra'yn aito pote wato'e. 23 Sa'a­wy­'iwuat yt wato­mohey kuap i wahe­katup kahato karãmuo tomohey hap wen. Wahã'ãg hã'ãg kahato wãi'e Tupana hap nug yne hamo ma'ato yt watunug kuap i. Mi'i pote mipyhik ko'i ewy watu­kup­te'en Tupana mi'a­piheg ko'i wo iheg miat ko'i wo hap ewy. 24 Ahenoi hã'ãkap wuo mi'i e hap ete. Sa'a­wy'i Tupana ehay ainãpin hap ko'i tukup­te'en wo'o­mu'e sese hat ewy wãi wãi'e hamo. Mi'i hap e'at pe wahe­katup aimu'e pywuat sese hanuat Iesui e'yianmete wuat hamuat. Put'ok'e ra'yn Aheha­kye­ra'at hat Iesui hawyi Tupana aimo­hãpyk Tosa­'yru Iesui mohey hap upi. 25 Pyno mesup koitywy Tupana aimo­hãpyk Tosa­'yru mohey sese hap upi yn na'yn. Yt sa'a­wy­'i­tewuat ainãpin hap upi i ma'ato wato­mohey sese Iesui hawyi pywo ra'yn wato'e. 26 Tupana mẽpyt'in no watu­kup­te'en wẽtup miit pakup ewy Aika­'iwat Iesui mohey hap kaipyi wato'e. 27 Aito miit'in aiwo­'o­'ewy wẽtup miit yn watoĩ­ne'en. Wẽtup miit set wywo wato­py­hu'at Iesui mohey hat set wywo watoĩ­ne'en mio. Aiwe­set'ok hawyi aikotã Iesui ewy ra'yn watoĩ­ne'en. 28 Aito miit'in yt aiwo­'o­'ewy hin i watu­kup­te'en irania'in Iuteu ywania e hap ko'i irania'in yt Iuteu ywania i irania'in ihainia'in hary­po­ria'in irania'in ga'i­waria irania'in miit emiit'in. Ma'ato mi'i pytkai watoĩ­ne'en Iesui mohey hap kaipyi wẽtup piit ewywuaria yn imohey haria sok aito pote are. 29 — Atipoi­tyro aru Wẽtup Takat Emiariru e Tupana sa'a­wy'i yianmete Aparãu me. Koitywy Iesui topy­hu'at Aipo­rekuat no ra'yn. Mi'i hap kaipyi koitywy Tupana wanẽtup turan Aparãu Emiari­ru'in wo ra'yn wato­py­hu'at katu­pono Iesui toĩne'en aiwywo pote Tupana mi'a­tu­poi­tyro ko'i sok aito Tupana e Aparãu miat hap ewy topy­hu'at ahepe koitywy.