4
Pyno ahenoi po'og wẽtup i hã'ãkap wuo ehepe. Ahetama pe kue aihire te turan ai'ywot iku'uro pote ipowat'yp aiwanuat totoiat iheg me toĩne'en yt ta'atuium i te ahepe. Ma'ato airan hap put'ok'e ra'yn hawyi iheg myi ta'a­tue­nõtem na'yn mi'i te ium i'atu'e ahepe ai'ywot powat'yp iku'uro rakat miky­'esat miwan miat ai'ywot to'e hap ewy. Ma'ato aiwe­motag hamo te yt kat i ipowat'yp aikai. Irania'in emiit no yn watu­kup­te'en pote ai'ywot powat'yp iwato toĩne'en pytkai. Mi'i tã ahetama pe watunug. Karãpe atunug yne teran Tupana wo'o­nãpin hap uheha­kye­ra'at hamo ai'e pote watoĩ­ne'en aikotã wãi'e hat po pe. Aikotã aihire te turan ai'ywot iku'uro rakat powat'yp iheg me kahato toĩne'en rakat hap ewywuat watoĩ­ne'en mesuwe. Put'ok'e ra'yn he'at tomi­ky­'esat ewy ra'yn topy­hu'at hawyi Tupana tipo­'oro Tosa­'yru hary­poria kaipywiat torania tehay wo'o­nãpin hap nug hamuat ra'yn. Put'ok­to'e hawyi yt wẽtup i To'ywot wo'o­nãpin hap toi'a­parap. Tutunug yne imiky­'esat ok tã. Koitywy Iesui ainug To'ywot sa'y­ru'in To'ywot saki­'yt'in ko'i wo. Koitywy watunug neran ainãpin hap ok tã katu­pono imẽpyt'in pakup ko'i watoĩ­ne'en pote. Aikotã waku ehay uinãpin hap atunug wato'e at i at i Tupana kape. Mi'i hawyi tutum Tosa­'yru Pã'ãu wakuat — Uimẽ­pyt'in wo eweikup­te'en to'e ahepiat hap. Put'ok'e hawyi Papai wato'e at ka'ap Tupana kape aipy'a pe. Tupana yat eropat haria ewy nimo watoĩ­ne'en. Koitywy ha'y­ru'in haki­'yt'in no sese wo ainug na'yn. Koitywy Ai'ywot powat'yp yn na'yn aikai pãi ha'y­ru'in sese haki­'yt'in kahato wo aito. Sa'a­wy'i yt eweikuap i Tupana sese pywuat turan eweikup­te'en Tupana ran ko'i mohey haria tupa­naria eropat haria eipe eweikup­te'en. Ma'ato koitywy wyti Tupana sese kuap haria ra'yn eweikup­te'en. I'ewyte Tupana sese mikuap ko'i eipe are. Kat hamo ten pyno koran ewei'aipok teran mekewat sa'a­wy­'iwuat eipyhyp hap ewywuat kape sa'a­wy­'iwuat eipyhyp hat eika­'iwat kape. Ehetu­pana ran yt kat etiat i kuap haria kape. 10 Uimo­ken'ẽ kahato haria eipe tawa Karata piaria katu­pono — Watunug Iuteuria eko ko'i ewy yne pote watu­we­ha­kye­ra'at kuap e haria eipe. Iuteuria eko ko'i wati­'a­tu­mõ­typot hãpyk hawyi watu­we­ha­kye­ra'at kuap ewei'e. Waku kahato aimi­mõ­typot no Iuteuria e'at ko'i waty ko'i anu ko'i yne aiwe­ha­kye­ra'at hamo ewei'e. 11 Mi'i pote uimo­'a­kag'aia kahato haria eipe are mio tã ewei'e pote. Yt naku i rat pãi katu­pono eimu'e sa'a­wy­'i­tewuat Iesui etiat uhepiat hap eweiwaure kahato hap. Mi'i hawyi yt kat hamo i eimu'e sa'a­wy­'iwuat hap topy­hu'at ehepe. 12 Uito meimuẽwat seko ko'i uheha­kye­ra'at hap atiwaure yne rokirẽ ahẽtup kahato Iesui kape yn uheha­kye­ra'at hap. Mi'i hawyi atipuẽti Tupana Iesui mohey hap upi waku kahato. Pyno mesup atiky­'esat kahato eipe uito ewywuat. Yt eweimohey tei'o eheko nug hap mu'ap Tupana kuap hamuat katu­pono Iesui yn mu'ap Tupana kape are. Atiky­'esat kahato eipe ui'e­wywuat imohey haria hap atiky­'esat eweikup­te'en hamuat pãi. Iuteuria ywania mẽpyt sese uito meiũ pãi. Ui'ywot ti Iuteu sese pãi. Ui'y­wania eko ko'i ewy atunug kahato sa'a­wy'i uheha­kye­ra'at hap ky'ewi Tupana kuap hamo wen ma'ato yt atipuẽti i mi'i mu'ap atunug yne urueko ewywuat pytkai pãi. Mi'i hawyi Iesui Uheha­kye­ra'at hano topy­hu'at hawyi waku kahato Tupana topy­hu'at yt pya hin i uikai topy­hu'at. Pyno atiky­'esat eipe uhepiat Iesui mohey hap ewywuaria ro eweikup­te'en. Sa'a­wy'i areĩne'en eipy­'a­setpe turan eheko ewywuat atunug. Yt urueko ko'i i atunug uito Iuteu uito pytkai. Eipe ewy atunug itote. Pyno mesup ewetunug uito ewy eweikup­te'en yi Karata ywania. Waku eheko wakuat ewywuat ewetunug aikotã sa'a­wy'i atunug eipy­'a­setpe are. Ma'ato mio uheko Iuteu eko upi eweikat Tupana piat eheha­kye­ra'at hap aikotã uimotag hap e'at pe ewywuat ewetunug neran. Yt eiwe'eg hin i mio tã ewetunug pote. Sa'a­wy'i uimohey haria eweikup­te'en. Kat pote mesup uhehay mohit hanuaria eweikup­te'en. 13 Sa'a­wy'i ui'ahu kahato itote eipy­'a­setpe areĩne'en turan mi'i pote yt areto kuap i wẽtup tawa kape. Ui'ahu eipy­'a­setpe wywo woro­ho­'o­'o­mu'e. 14 Mi'i turan tig yt eweiwaure i uhehay. Yt karãpe i — Motoro ewei'e uhepe. Ui'ahu hap upi yt eiwe­ky­ry'i hin i. Waku kahato waku kahato ewei'e yn uimi­mu'e pe. — Ereke ro mehĩ ereke ro mimi ewei'e yn uhepe. Aikotã uito atipy kaipywiat sut hat ewy uinug Iesui put'ok'e turanuat ewy. — Ereke ro ewei'e hap ewy yn. Eimi­mõ­typot no kahato areĩne'en sa'a­wy'i itote. 15 Mi'i turan uhehay wo woro­ho­'o­mo­wepit kahato. Kat poteĩ koitywy yt iwepit rakaria wo i ra'yn eweikup­te'en. Sa'a­wy'i uheha ahu hap yt ikahu i pytkai uiky'e eipe. — Urutum neran urueha wakuat ewei'e uiky'e haype. 16 Ma'ato koitywy eweikup­te'en yt uiky'e i po'og haria ewy eweikup­te'en katu­pono yt uiwẽ pohep teran i eimu'e pywuat sehay wuat hap ete pyi pote. Mi'i pote ehewa­nĩkap ewy areĩne'en mesup. 17 Koitywy eimu'e haria wẽtup seko kaipyi eiky'e wen ma'ato eima'at reran haype. Woro­ho­'o­ky'e i'atu'e ma'ato ehero­po'ok uipo pywiat reran haype ne'i. Eiky­'esat ta'a­tu­ky'e ehepiat po'og uiky'e hap kawiat haria wo eweikup­te'en. 18 Atiky­'esat wuat'i e'at pe miit'in ei'a­tu­ky'e haria wo sio areĩne'en itote sio yt. Wuat'i miit'in eiky'e hap atiky­'esat aikotã uito woro­ho­'o­ky'e hap ewy are atiky­'esat wen ma'ato yt atiky­'esat i eiky'e ran hap ne'i eima'at sehay wo hap ne'i. 19 Uimẽ­pyt'in eipe pote haty kahato uhete. Woro­ho­'o­ky'e hap aikotã aity tuwe­mẽpyt turanuat hap ewy. Uhehat'at kahato eiky­'ewi are. Ei'a­tu­mu'e hap kaipywiat hãpyk takaria wo teran woro­ho­'onug aikotã Iesui hãpyk takat topy­hu'at hap ewywuaria wo teran haype. Atiky­'esat kahato Iesui i'ywã'ĩ eipy'a pe i hap. Mi'i pote Tupana kape ahẽtup haty wo — Etunug emẽpyt'in no mi'iria are Tupana pe. Haty kahato uipy'a pe aikotã aity ete haty imẽpyt wemo­herep hap e'at pe hap ewy ahẽtup eika­wiano. Eweimo­herep ta'yn hawyi waku ra'yn uhetiat. Haty hap tokosap ta'yn aikotã aity tehat'at tomẽpyt egyi'at turan hap ewy. 20 Uipopap kahato eimo­wa­nẽtup pyre'i uhepiat Tupana ehay wuat hamo. Mi'i pote areto teran ehowawi ma'ato yt aikotã kuap hin i areto wo'o­pyhik hawe areĩne'en mote. 21 Uhehat'at kahato sio ehehaĩte Iesui mohey hap ete sio yt hap kuap hamo aikotã aity ewy woro­ho­'o­ky'e. 22 Sa'a­wy'i te ti urue'a­se'i Aparãu toĩne'en typy ok sa'yru ywot no e miwan me. Wẽtup ha'yru ihary'i sese mana Sara kawiat ma'ato wẽtup ha'yru hemiit wẽtup ywania kawiat mana Ãka kawiat. 23 Temiit kawiat ha'yru ti topu'i kaipywiat wemo­herep. 24 Pyno ahenoi teran mi'i hap sehay iã'ãkap wuo ehepe Aparãu sa'y­ru'in etiat typy ok etiat ihary­'i'in typy ok hap kaipywiat hap. Pyno Aparãu ehary'i toĩne'en typy ok hap kaipywiat. Pyno Aparãu ehary'i toĩne'en typy ok aikotã typy ok kapiat Tupana ihay hap e. Tohenoi kahato tehay wo'o­nãpin hap Musei pe yity'ok Sinai e hap tote — Uwe uwe inug yne teran Tupana ehay wãi'e hap teha­kye­ra'at hamo haria ti tukup­te'en Aparãu sa'yru temiit kawiat ewy mana Ãka kawiat ewy. 25 Irania'in te'e­re­mohey sa'ag. — Atunug yne teran uheha­kye­ra'at hamuat i'atu'e. Mio tã e haria mana Ãka mẽpyt Isameu ewywuat wẽtup ok Aparãu ehary'i temiit kawiat ewywuat haria. Mio tã e haria tawa Ieru­sarẽi miaria. Uwe uwe toto mi'iria ehay upi mi'iria te'e­ro­py­hu'at — Atunug yne teran Tupana wo'o­nãpin hap e hap emiit no tukup­te'en. 26 Ma'ato toĩne'en wẽtup tawa Ieru­sarẽi ne. Mi'i tawa atipy kaipywiat sut hat mesuwiat ewywuat re wen. Mi'i pe watu­kup­te'en mio aitoria Aparãu ehary'i sese mẽpyt Isaki ewywuaria wẽtup sehay upiat gupte'en haria. Katu­pono Iesui mohey hap yn aheha­kye­ra'at e haria. 27 Sa'a­wy'i te ti Tupana to'e miwan me — Eiwe­mo­wepit ro yt karãpiat i imẽpyt rakaria e. Eiwe­mo­wepit ro yt karãpiat i hã'ãg mẽpyt saty hã'ãg haria katu­pono he'aito mi'atoiat ti aru po'og imẽpyt'in nakano topy­hu'at he'aito kahato rakat mẽpyt'in kai. 28 Mi'i tupono uiwy­ria'in aito ti watu­kup­te'en Tupana sa'y­ru'in wo Tupana saki­'yt'in no to'e Tupana Aparãu me hap ewy Isaki piat — Atum ti aru e hap ewy. 29 Mekewat ha'yru piit esaika hap kaipywiat wyti Isameu e hap het rakat tuwe­ky­ry'i kahato Tupana Pã'ãu esaika hap kaipywiat ete Isaki ete. Mi'i hap ewy kahato te koran topy­hu'at. Katu­pono miit esaika hap kaipy­wiaria to'o­ky­ry'i kahato te Tupana Pã'ãu esaika hap kaipywiat ete. 30 Sa'a­wy'i mana Sara to'e te'aito Aparãu me Tupana Pã'ãu kaipyi — Etipo­'oro ro ehary'i emiit kawiat imẽpyt wywo pya ai'ya­ty­pepyi katu­pono yt naku i ti aru e'yi epowat'yp ko'i topy­hu'at esa'yru ran po pe ne'i pote. Esa'yru sese po pe yn waku epowat'yp e'yi epoityro hap topy­hu'at e te'aito pe. Mi'i hawyi Aparãu tipo­'oro teha­ry'i ran imẽpyt wywo wẽtup hy kape. 31 Mi'i tupono uiwy­ria'in teropat hat kawiat Aparãu mẽpyt yt ewywuaria i ra'yn aito ma'ato pywo sese ihary'i sese kawiat imẽpyt ewywuaria aito are. Isaki saipepiat sese Iesui pãi mi'i upiaria aito are.