4
Pyno koitywy Tupana Pã'ãu to'e kahato ahepe — Meiũran ikahuro hamo ti aru wẽtup ok wẽtup ok waure'e imohey tepiat hap ete. Mi'i hawyi ti aru mã'ãu sa'ag miat ta'a­tu­ma'at hap upi i ra'yn te'e­ro­py­hu'at. I'ewyte ahiag ko'i ehay enoi hap upi i ra'yn te'e­ro­py­hu'at e Tupana ahepe. Mekewat e'at pe ahiag ko'i eso eso hap upi pywo i'atu'e ahiag eso hap ete. Mi'i tã e haria heso heso rakaria aima­'at'i ma'at'i hanuaria. Yt ta'a­tuenoi teran hin i sehay pywuat ta'a­tukuap sehay pywuat pytkai. Sa'a­wy'i i'atu­wa­nẽtup hawe sehay toĩne'en — Ehenoi ro pywo rat e hap toĩne'en ma'ato koitywy yt kat i ra'yn i'atukai i'atu­wewãi hap katu­pono ti ta'a­tuhep ta'yn mekewat i'e hap ta'a­tu­we­nãpin hap te'e­ru­wa­nẽtup hawiat. Koitywy yt kat i i'atu­we­mõti hap ta'a­tu­'eso atu'eso hamo. — Yt naku i ehary'i e'aito i'atu'e sa'ag. Yt naku i mi'u watu'u yne i'atu'e sa'ag. Yt ta'a­tukuap i aikotã Tupana tunug yne mi'u mesuwat yi tote aimi'u wo. Toiky­'esat waku ai'e popuo i'u hap. Iminug ko'i tomohey haria poi hap tutunug tehay pywuat mohey haria mowepit hamo tutunug kat ko'i kat ko'i som. Yne Tupana minug mi'u ko'i wakuat no tukup­te'en. — Eminug yt naku i yt wato'e kuap i Tupana pe. Wakuat yn tutunug mi'i tupono — Waku kahato emiium Tupana. Urumo­wepit kahato En waku wato'e i'u hap e'yianmete watu­wehum. Katu­pono sa'a­wy'i Tupana to'e — Waku yne emi'u wo e. Mi'i tupono mesup ti aito waku ai'e Tupana pe rokirẽ watenuk. Mi'i tupono yne waku watu'u Tupana miium aimi'u wuat.
Pyno mesuwat enãpin hamo eti'a­tu­mu'e ro Iesui mohey haria Timoteu. Eti'a­tu­mu'e hãpyk kahato pote ti aru erepy­hu'at Aipo­typot Iesui eropat kahato hano. I'ewyte etikuap kahato ra'yn uhepiat imohey hap i'ewyte sehay pywuat sese etiat etikuap ta'yn. Mi'i tupono atiky­'esat po'og po'og eremu'e hap mi'i etiano. Ipoty kahato ti sehay yt Tupana mienoi kaipywiat i yt Tupana e hap ewywuat hin i. Mi'i tupono waku waure wo mi'i hap ko'i kai. Yt kan hamo i wato­pot­mu'e mi'i hap ko'i ete. Ta'i po'og waku wato­'o­moe­saika kahato Tupana e hamo Ipã'ãu wo miit'in e hap ko'i kai. Waku aiwe­saika saika hap aipiit moheg hamo are ma'ato po'og waku wuat'i kai watu­we­saika saika Tupana Pã'ãu e hap nug hamo. Katu­pono imiky­'esat ewy watunug mote ipakup takano watoĩ­ne'en mesuwe. I'ewyte aiku­'uro hap e'at pe wuat'i e'at pe aikai Tupana. Pyno Timoteu ahenoi teran epe sehay pywuat sese aimi­mohey aipy'a piat hap — Tupana ti wuat'i e'at piat ieĩne'en hat toĩne'en. I'ewyte wuat'i miit'in ehakye­ra'at teran hat Tupana. 10 Wuat'i tomohey haria Ehakye­ra'at hat Mi'i are ti epe pãi. Mi'i ti aimie­katup sese. Mi'i kape yn watu­we­potpap watu­we­so­'opot waku. 11 Mio tã e hamo eti'a­tu­mu'e at ka'ap yne o miit'in. 12 En ni kurum iwasu te. — Uruewat'yp ne'i wyti en i'atu'e epe itote ma'ato o ereĩne'en i'atu­py­'a­setpe waku kahato rakano i'atue­hamo ihay hãpyk kahato rakano hãpyk kahato wo'o­ky'e hano ereĩne'en. Iesui mohey sese hano ereĩne'en. Yt wẽtup i o sa'ag etunug i'atu­wo­'o­ky­ry'i hamo. Mi'i tã ereĩne'en mote yt uwe i itotiaria emohit kuap nagnia emimu­'eria i'atue­wat'yp ne'i en mytkai.
13 Meiũran ti aru areto ewawi Timoteu ma'ato put'ok­'are itote hap kape waku yt ewẽpohep tei'o mekewat Tupana miwan miat mowẽpap wa'a­tunug haria piat hap ete. Mi'i hawyi kat e hap kat e hap o etimo­herep i'atuepe mekewat Tupana miwan miat mowẽpap hap. I'ewyte waku Tupana ehay mohey hamo kahato ereĩne'en. 14 Sa'a­wy'i Tupana tum epe tesaika hap topotpap nug hamuat tutum epe sa'a­wy'i. Mi'i tupono yt waure wo tei'o mekewat miium kai ma'ato waku etimo­herep kahato hesaika hap miit'in me. Sa'a­wy'i Tupana ehay moherep haria te'e­ro'e epe — Tupana mi'airo en i'atu'e. I'ewyte Iesui mohey haria akag ko'i te'e­ru­we­ponug e'akag ete — Tupana potpap nug hat en ta'a­tu'e haype. Mi'i tupono waku etimo­herep kahato hesaika hap imiium epiat miit'in me. 15 Timoteu waku mesup ui'e hap sepap kahato hano ereĩne'en. Mi'i pote ti aru wuat'i seha'at haria — Pywo Timoteu tuwe­motag kahato Tupana emiit no i'atu'e. 16 Ewe'eg wo o Timoteu koran ti itu erema'at ne'i. I'ewyte ewe'eg wo o emienoi Tupana ehay mienoi aparap hap pupi. Mi'i tã etunug at ka'ap pote ti aru ehakye­ra'at Tupana emimu­'eria wywo are uito Pauru.