5
Karãpe wẽtup ok e'yian ti'a­parap Tupana pe pote yt ehoiro'i hoiro'i tei'o mi'i miit ete. Yt naku i wati­mohit ase'i'i ko'i hary ko'i e. Ma'ato waku perup'i puo wati­nãpin aimi­mõ­typot ko'i waku — Papai Mamai yt naku i mi'i tã watunug aito waku wato'e perup'i puo i'atu­ky'e hap wywo iporo pote. Mi'i hawyi karãpe e'yian hary­poria kawiat ti'a­parap Tupana pe pote waku eti'a­tu­nãpin perup'i puo. — Mamai ere'e popuo imõtypot haype. Ma'ato irania'in makup­tiaria ti'a­parap Tupana pe pote waku eti'a­tu­nãpin perup'i puo Uheinyt ere'e popuo yt i'atu­ky­'esat popuo i.
Waku hiwuria sese wati­po­wyro he'aito ku'uro rakaria yt imẽpyt i te turanuat iku'uro he'aito rakat yt hemia­riru i te rakat. Waku hiwuria mẽpyt'in me hemia­ri­ru'in me ere'e — Eweimõ'ẽ ro eity'in me eheha­ry'in me. Eweha'up nug o eimotag hap Tupana miky­'esat ewy ere'e o hiwu mẽpyt'in me hiwu emiari­ru'in me. Ma'ato tukup­te'en hiwu sese ko'i yt uwe i mipo­wyro ko'i Tupana mohey haria ta'a­tu­hẽtup kahato Tupana kape ihot'ok puo wãtym mo — Uruieĩne'en hap mi'u sokpe etum o uruepe i'atu'e. Ma'ato hiwu tomi­ky­'esat sa'ag nug hat iku'uro rakat ewywuat toĩne'en Tupana wanẽtup hawe. Ipiit ihãite rakat wen ma'ato yt iwe'eg i rakat pote. Timoteu eti'a­tu­nãpin o hiwuria mẽpyt'in hiwuria emiari­ru'in aikotã uimienoi ewy. Mesuwat ewy ta'a­tunug mote yt uwe i te'e­ru­we­ky­ry'i kuap Iesui mohey haria ete. Ma'ato toĩne'en wẽtup ok eipy­'a­set pe — Yt atipo­wyro teran i ui'ywot uity uimẽ­pyt'in e hat mi'i hat wyti ipun ne'i ra'yn Iesui mohey hap sese. Mi'i hawyi topy­hu'at po'og yt naku i Tupana ehay pun haria kai. Timoteu waku wati­po­wyro hiwu iporo rakat 60 anu ieĩne'en hat he'aito wẽtup ok wywuat yn ieĩne'en hat mi'i rokirẽ wuat he'aito ku'uro rakat. Mi'iria eti'a­tuset pehik i'ewy­wuaria wywo Iesui mohey haria miium Tupana piat kaipywiat i'atuieĩ­ne'en hamo. 10 — Wakuap yn nug hat meiẽ hiwu i'atu'e irania'in hap upi watikuap wakuat hiwu. — Sa'a­wy'i tomẽ­pyt'in erohik kahato hat i'atu'e. Meiẽ — Ereke ro ui'yat pe e hat wuat'i piat hat meiẽ i'atu'e hap upi watikuap wakuat hiwu. — Tupana emiit ho'opot haria powyro kahato hat meiũ i'atu'e ihaky­'e'i rakaria eropat hat meiũ wuat'i e'at piat waku yn hap nug hat meiũ i'atu'e hap upi watikuap uwe wakuat hiwu. Mi'i wahet­pehik kuap Tupana mohey haria miium kaipywiat ieĩne'en hamo. 11 Ma'ato yt etipehik tei'o hiwu ipakup te rakaria mekewat Tupana mohey haria miium kaipywiat gupte'en haria set kape katu­pono mi'i meiũran ipakup te rakaria ti iky'esat re i i'atue­'aito hap i ra'yn. Ta'a­tu­waure ra'yn Aika­'iwat Iesui wẽtup ta'a­tue­'aito i ra'yn ky'esat hap ky'ewi. Yt iwe'eg i rakaria wo tukup­te'en. 12 — Uito ti aru yt karãmuo i ra'yn uhe'aito an i'atu'e pytkai. Iesui kape yn na'yn ti aru uipotpap ta'a­tu'e pytkai hiwu ipakup takaria meiũran ta'a­tu­ky­'esat i ra'yn ihainia hawyi meremo ta'a­tu­waure sa'a­wy­'iwuat ta'a­tuehay. 13 Mi'i hawyi irania'in tuwe­mo­hapap kahato aiperup hap ete sat'i sat'i getap ko'i upi ne'i. Mi'i hap kaipyi tuwe­mo­hapap wo'o­kuasa kuasa i hap ete. Aiwu­'uka hap ne'i enoi enoi hap ete. Wo'o­ma­'at'i ma'at'i hap ete yn ihay. Wemõti hap sehay sa'ag yt watikuap teran i rakat ta'a­tu­hu'at. 14 Mi'i tupono atiky­'esat — Waku e'aito i ro wato'e ipakup te rakaria hiwu pe. E'aito pakup i ra'yn hawyi waku emẽpyt'in hawyi mono eti'a­tue­ropat e'yat pe waku ere'e. Waku pe tukup­te'en hiwuria Iesui mohey haria pote ti aru yt i'atuehay sa'ag kuap i ahewa­nĩ­kaptia imohey ahepiat hap ete. 15 I'ewyte tukup­te'en irania'in hiwuria sa'a­wy­'ite Iesui mohey haria mi'iria wen ma'ato koitywy ahiagnia akag Satanai ehay upiat myhu'at haria mi'iria. 16 Ehenoi irania'in hary­po­ria'in me ihainia'in me Iesui mohey haria pe — Toĩ wẽtup ok e'yat pe hiwu mi'i pote waku eweipo­wyro eweipoi mekewat e'yat piat hiwu ere'e o. Yt ewewei­po­'oro tei'o e'yatypiat hiwu Iesui mohey haria miium wuat ipoi hamo katu­pono ti typy'i kahato hiwuria yt uwe i mipo­wyro ko'i. Waku wati­'a­tu­po­wyro kahato hiwuria yt uwe i mipo­wyro ko'i ere'e o Timoteu Iesui mohey haria pe.
17 Timoteu waku wati­'a­tu­po­wyro kahato Iesui mohey haria akag ko'i sa'up mo. Mi'iria ti i'atu­potpap kahato po'og irania'in kai aimu'e kahato Tupana ehay mohey hap ete pote waku watum po'og sa'up mi'iria pe. Typy ok miit potpap hap sa'up ewy waku watum. 18 Katu­pono sa'a­wy'i Tupana to'e miwan me — Wãi yt eweikytyt tei'o eihũ wewato ahup ipotpap awati eha'ok hap etiat turan. Waku tenuk topotpap popuo e Tupana sa'a­wy'i. I'ewyte ewetum o eheropat haria pe i'atu­we­potpap hap ewy sa'up atiky­'esat e Tupana. Mi'i hap ewy waku sa'up watum ipotpap Tupana ehay etiat aimu'e haria pe. 19 Timoteu waku wahenoi Iesui mohey haria pe — Yt ewei'a­tuehay mohey tei'o meremo aimu'e haria kuasa hap ete ai'akag kuasa hap ko'i ete. Ma'ato waku hepamo apowa­to'e ikuap sese haria pe akasa sese haria pe typy ok mye'ym ok pe hap ewy. 20 Ma'ato ai'akag ti'a­parap pywo pote waku wati­nãpin wahewãi wuat'i ehamo. Mi'i hap watunug pote irania'in te'e­ro­ken'ẽ i'ewywuat sa'ag nug hap pupi. 21 Timoteu etunug no haty wo yne yne enãpin hap uhepiat hap ewy. Eti'a­tu­nãpin ui'ewy yne itotiaria to'e­wy­'ewy. E'yian pupi o yt ereken'ẽ tei'o e'ywania pupi i'atu­nãpin hamo. Ewy ok sese pupi i'ewyte yt ereken'ẽ tei'o inãpin hamo ma'ato waku torania eti'a­tu­nãpin perup'i puo. Woro­nãpin Tupana ehamo Iesui ehamo i'ewyte atipy piaria wakuaria ehamo woro­nãpin uha'yru. 22 Yt naku i ai'akag wanuaria wati­'a­tu­'airo meremo Timoteu aimu'e sese hanuaria are.
Karãpe irania'in ahã'ãg sa'ag nug hamo waku — Wãi yt atunug neran i wato'e. I'ewyte waku ereĩne'en pya sa'ag nug hap kai are. 23 Timoteu yt naku i kahato ereĩne'en i'ahu kahato ime'en ete rakano. Waku mohag Uwa hy etu'u eme'en mog hamo. Yt naku i y'y yn etu'u are.
24 Tukup­te'en yt nakuat i nug haria yne piat heremo rakaria. Mi'i haria pe — Yt nakuaria i sese wato'e. Tupana mi'a­piheg wuaria wato'e. I'ewyte irania'in minug sa'ag yt heremo i rakaria tukup­te'en. Mi'iria ti yt watikuap i sio waku sio yt wato'e kuap i ma'ato put'ok'e ra'yn i'atu­minug sa'ag moherep hap e'at pe Tupana tomo­herep yne aru yt heremo i rakat aiminug sa'ag. 25 I'ewyte tukup­te'en waku nug haria yne piat heremo rakaria. I'ewyte tukup­te'en mig'i wuat wakuap nug haria ma'ato meiũran heremo yne i'atu­minug wakuap ko'i Tupana tomo­herep mi'i hap ko'i are Uito Pauru.