6
Timoteu mio tã ere'e ro Iesui mohey haria pe semiit'in me wo'o­'e­ropat haria pe — Uiwy­ria'in waku wati­'a­tu­mõ­typot kahato aipo­'oro haria aika­'i­waria ere. Mi'i tã watunug mot'i pote ti aru ahehay wo aipotpap ete meiũran yt te'e­ru­we­ky­ry'i hin i Ahetu­pana ete ihay aiwẽ piat hap ete pãi ere o. Aipo­'oro hat Aika­'iwat Iesui mohey hat pote waku wati­mõ­typot po'og aipotpap kahato hap upi katu­pono aheyke'et ewy topy­hu'at Iesui mohey hap ete aimi­mohey ewywuat hat pote. Mi'i pote ere'e i — Wẽtup yn aipotpap Aika­'iwat aito pote yt naku i wati­hay­mo­weu­ka'i aika­'iwat mesu­wa­rotiat Iesui mohey hat pote. Waku wati­'a­tu­ky'e aikotã aheyke'et ewy pãi ere wo'o­'e­ropat haria Iesui mohey haria pe. Mi'i e hap eti'a­tu­mu'e kahato o emimu­'eria pe Timoteu.
Tukup­te'en ti itote irania'in wo'o­mu'e haria wẽtup sehay wuat haria yt Aika­'iwat Aipo­typot Iesui etiat hin haria i yt uimienoi Iesui etiat yt ewywuat haria i. Ta'i yt pywo pe hin i i'atu­mienoi. Mi'iria ti — Uruto po'og uruikuap irania'in kai e haria yt ta'a­tukuap i kahato pytkai tu'uka yn sehay wo pytkai. Kat e hap kat e hap sehay hit ete tu'uka teran to'ope. Mi'i hap kaipyi to'oe­ha­'y­wywi yn to'ope. Ta'a­tu­pat'ok pat'ok Iesui mohey haria tu'uka sehay wuat haype. To'o­mohit mohit kahato to'ope ta'a­tuehay wo. — Yt naku i mi'i miit i'atu'e yn to'ope. Waku mi'i haria yt eweiwesat i tu'uka teran eiwywo turan ma'ato yt ewetunug nei'o mi'i haria ehewa­nĩkap mo ma'ato eweiky'e mi'iria tu'uka teran pytkai are. I'atu­wa­nẽtup hap yt toto kuap i. Sehay wakuat yt kat i i'atu­wa­nẽtup hawe. Mi'i pote tu'uka yn hap toĩne'en i'atuehay kaipyi i'atu­wa­nẽtup hawyi. — Iesui atimohey hawyi hekat rakano areĩne'en i'atu'e te'e­ru­wepe yt mi'i tã hin i pytkai i. Uwe uwe iwepit Tupana miky­'esat nug hap ete sio yt kat i tekat pytkai mi'i hat toĩne'en hekat kahato rakano Tupana wanẽtup hawe. Pyno apo'are kat ko'i ai'y­wã'ĩ turan waterut aheka­re'en aipo hit pe. Pywo pe ti yt kat i waterut aipo pe. I'ewyte aiku­'uro turan kat som apo watioto kuap. Yt kat kuap i wy. Toĩ aimi'u ahesokpe aikosap hamuat i wyti pote ti waku ra'yn ahete waku wato'e aiwo­'ope. Ma'ato hekat kahato teran rakaria ti aru hewo hamuat ahiag ewamiri pe tominug sa'ag wywo ahiag esuki pe. Tominug sa'ag kaipyi i'atuewo kahato aria kape yt iwe'eg i hap kaipyi ta'a­tu­mi­ky­'esat sa'ag upi. Mi'i kape miit'in i'atuewo kahato aria kape hekat kahato teran rakaria. 10 Timoteu aima'at sese hap ne'i ti uhekat iwato sese hap ky'e hap. Mio tã watu­wa­nẽtup hap kaipyi ti tut aikotã watunug sa'ag ahekat wati­puẽti hamuat. Tukup­te'en irania'in Iesui mohey haria sa'a­wy­'iwuat haria ma'ato mio mi'i haria ti'atoiat ra'yn imohey hap ta'a­tuepiat hap ta'a­tukat hap ete yn te'e­ru­we­mohey. Yt i'atu­wepit hin i ra'yn mi'iria. Koitywy i'atu­'arot hap yn na'yn i'atuete. Yt te'e­ru­wehum kuap i ta'a­tuekat kahato pytkai.
11 Ma'ato aito ti Tupana emiit'in sese aito mi'i tupono waku yt wati­ky­'esat i mekewat uhekat po'og hap — Ati'a­tu­ky­'esat e hap. Po'og waku wati­ky­'esat hãpyk kahato Tupana wywuat waku rakat. Tupana ky'e hap po'og waku imohey hap po'og waku aiwo­'o­ky'e hap po'og waku. — Atimohey pot'i Iesui aru aho'opot kahato pytkai ai'e hap yn waku aiwa­nẽtup hawe aiwe­pe­rup'i hamuat hap kat hap yn aiwa­nẽtup hawe aito Tupana emiit'in hap ewy. 12 Karãpe wateput yn hawyi meiũran watu­we­pokuap kahato mi'i hap ete. Mi'i hawyi put'ok­wa­to'e irania'in e'yianmete. Mi'i hap ewy waku watoĩ­ne'en Tupana mohey hap ete. Meiũran put'ok­wa­to'e Tupana ete wuat'i e'at piat aheĩne'en iwywuat hap tote. Mi'i hamuat kape ha'a­wy­te­pyite aikaykay karãpe — Woro­mohey En Iesui ere tope haty wo wuat'i Iesui mohey haria ehamo turan. 13 Koitywy woro­po­'oro en Timoteu etunug yne ro epo'oro hap ko'i Iesui mienoi ko'i. 14 Mi'i hap upi ereĩne'en pote ti aru yt kat i sa'ag ekai topy­hu'at Iesui e hap yn nug hamo ereĩne'en mote. Ma'ato irania'in wo'o­mu'e miit'in kaipywiat hap etiwaure yne yt Iesui mienoi ewywuat i. Waku yne epo'oro hap ko'i etunug yne Aika­'iwat aimie­katup put'ok'e hap kape. Mi'i hap nug hamo woro­po­'oro Tupana ehamo i'ewyte Aika­'iwat Aipo­typot Iesui ehamo Wuat'i Miit'in Moieĩne'en hat ehamo. Sa'a­wy'i Aika­'iwat Iesui yt token'ẽ hin i morekuat Pũsiu Piratu pupi ma'ato tohenoi kahato pywuat sese sehay. Mi'i hap ewy o ereĩne'en Timoteu. 15 Meiũran ti aru Iesui Tupana tipo­'oro i tepiat iky'esat hap e'at pe toipo­'oro i ra'yn. Waku kahato Iesui mi'i yn ni Wuat'i Miit'in Porekuat no. Mi'i ti more­kuaria Porekuat i'ewyte wuat'i ka'iwat Ka'iwat. Waku kahato Iesui. 16 Aito ti yne iku'uro rakat nuaria aito ma'ato Iesui ti wuat'i e'at piat ieĩne'en sese hanuat ra'yn teiam hẽtyhot kahato rakat pe. Yt uwe i teha'at kuap howawi. Yt uwe i tokosap kuap heiam hẽtyhot rakat kape. Yt uwe i teha'at kuap mesu­wa­rotiat teha wo. Aheha yt put'ok'e i ai'a­kasa hamo. Pyno to'iro Iesui wati­mõ­typot katu­pono wuat'i kawiat hesaika rakat Mi'i. Wuat'i e'at piat ieĩne'en hat mi'i. Mi'i tupono waku wati­mõ­typot Mi'i.
17 Pyno tukup­te'en Iesui mohey haria aipy­'a­setpe hekat rakaria. Waku mi'iria pe ere'e — Ewei'atoiat ro — Uito po'og wakuat irania'in kai eiwa­nẽtup hap ere'e o. I'ewyte yt eheka­re'en ne'i tei'o eweimohey ma'ato Tupana yn o eweimohey ere katu­pono ehekat yt eheĩne'en mot'i hamuat hin i ma'ato Tupana hegyi'at kahato tutum kahato ahepe wuat'i aimo­wepit kahato hamuat ere o. 18 Wakuap nug haria wo o eweikup­te'en ere'e. Waku eipotpap kahato wakuap nug hap ko'i ete yn. Hegyi'at rakaria wo o eweikup­te'en ere. Yt hekat i rakaria tukup­te'en eimikuap pote eweimõ'ẽ mi'iria pe ehekat ere o hekat rakaria pe Iesui mohey haria pe. 19 Ta'a­tunug ta'a­tu­nãpin epiat hap pote ti aru hekat rakaria wo sese tukup­te'en atipy pe.
20 Timoteu waku etopag yne mesuwat ui'e hap ewanẽtup hawe. Mesuwat uimiwan waku iheg me epy'a pe. Tukup­te'en ti sehay wuat — To'iro watu­'uka e haria ma'ato yt eti'a­tu­wesat rei'o mi'iria. Tupana etiat i'atuehay sa'ag hap kape o yt ewaure ka'a tei'o. — Uruto po'og uruikuap uruwa­nẽtup hawe i'atu'e ahepe yt ta'a­tu­we'eg i haype. Pyno yt erewa­nẽtup mot'i tei'o i'atuehay kape. 21 I'atuehay — Uito po'og i'atu'e hap i'atu­ma'at hamo topy­hu'at. Tupana mohey hap ta'a­tu­'atoiat ra'yn aikotã mu'ap wati­waure hawyi aho'o­wasat hap ewy. Pyno ahẽtup kahato Tupana pe — Tupana eti'a­tu­poi­tyro Timo­teu'in torania itotiaria gupte'en haria are'e ahẽtup. Pyno toran na'yn.
Uito ti Pauru