2
Ma'ato en Titu ehenoi ro Iesui mohey haria pe yi Kereta piaria pe Tupana ehay hãpyk kahato rakat yn pywuat rakat Tupana e hap ewywuat yn. Pyno mio tã ere'e o i'atuepe. Eti'a­tu­nãpin ihainia'in nagnia pe — Waku etunug waku miit'in me hawyi miit'in mimõ­typot no eweikup­te'en ere'e o. Ehehay hãpyk yn haria wo o eweikup­te'en ere'e o. Eiwewãi o eiminug sa'ag ete hawyi Iesui mohey haria kahato wo o eweikup­te'en ere'e o. Wo'o­ky'e hap yn o ewetunug ere'e o. Imohey pot'i haria wo o eweipy­hu'at ere'e o nagnia pe Titu.
I'ewyte Titu hary­po­ria'in nagnia pe kotã ere'e o — Ewe'eg wo o mana'in eiminug sa'ag pupi ere'e o. Hary­poria wakuat ewy eweikup­te'en aikotã Tupana ewaku hap ewy o eweikup­te'en ere'e o. Yt naku i ehehay miit'in mohit hap ete eiwẽ pyi ere'e o. Yt naku i mahy u haria wo eweikup­te'en. Waku eweikup­te'en hary­po­ria'in he'aito pakup takaria nãpin haria wo ere'e o nagnia pe. Mana'in waku mio tã ewei'e he'aito pakup takaria pe — Waku eweiky'e e'aito i'ewyte waku ewei'a­tu­ky'e eimẽ­pyt'in ere'e o hary­poria nagnia he'aito pakup takaria nãpin hamo. — I'ewyte wãi'e­wei'e o eiminug sa'ag nug hap pupi. Ewei'a­tu­po­wyro kahato o ehe'aito eimẽ­pyt'in i'ewyte ei'yat piaria waku i'atu'e mana'in nagnia he'aito pakup takaria pe. Ehe'aito miky­'esat ewy o eweikup­te'en ewei'e o he'aito pakup i rakaria pe ere'e o hary'in me are. Pyno Titu e'e hap ewy ta'a­tunug pote ti aru ahewa­nĩ­kaptia — Ta'i Iesui mohey haria hary­po­ria'in iwe'eg kahato haria i'atu'e. Mi'i pote yt te'e­ru­we­ky­ry'i kuap i Tupana ehay ete ere'e o mana'in nagnia pe.
Mi'i hawyi ti kurum iwasu ko'i pe ere'e o — Pyno iwe'eg haria ewywuaria wo o eweipy­hu'at ere'e o. Wakuat yn nug haria wo eweikup­te'en Tupana miky­'esat nug haria ere'e o kurum iwasuria pe. I'ewyte en Titu po'og wakuap nug hamo ereĩne'en itotiaria kurum iwasuria kai hawyi ti aru — Pyno waku watunug Titu ewy i'atu'e kurum iwasuria. Tupana ewy ereĩne'en i'atu­mu'e haype yt kat i eso hap wywo. Epy'a hãpyk wywo eti'a­tu­mu'e Titu. I'ewyte ahewa­nĩ­kaptia eti'a­tu­wesat ehay hãpyk kahato ewe'eg hap kaipyi eti'a­tu­wesat perup'i puo. Mi'i tã eti'a­tu­wesat pote ti aru yt kat i i'atu'e kuap i ra'yn Tupana ehay mohit hamuat ete. Te'e­ru­we­mõti ra'yn katu­pono yt kat i ta'a­tu­puẽti ehay kaipyi sa'ag hap ne'i. Yi kape yn na'yn i'atueha pãi.
Pyno mi'i tã ere'e o Iesui mohey haria miit'in eropat haria pe — Ewetunug o eika­'i­waria piat Ehetu­'i­saria piat ei'a­tu­po­'oro hap ewy i'atu­mi­ky­'esat ewy ere'e o. Yt naku i more­kuaria ewei'a­tuehay moweu­ka'i eipo­'oro hap pote. Waku eweikup­te'en ei'a­pykok haria mowepit kahato haria wo ere'e o epotmu­'eria pe Titu. 10 — I'ewyte yt ewete­ro'ok tei'o eika­'iwat ekare'en ko'i ere'e o. I'ewyte eipotpap kahato o wakuap ko'i eiminug ko'i ete. Eika­'i­waria emiit'in no kahato o eweikup­te'en ere'e o. Mi'i tã ewetunug mote ti aru eika­'iwat Tupana ehay mõtypot hap kahato ewetunug eika­'i­waria wanẽtup hawe Aheha­kye­ra'at hat Tupana ehay mõtypot hamo eweikup­te'en ere'e o Iesui mohey haria miit'in eropat haria pe Titu.
11 Pyno koitywy Tupana mio tã e ahepe i'ewyte wuat'i miit'in me — Woro­ho­'o­ky'e kahato eipe e ra'yn. Pyno woro­ho­'oe­ha­kye­ra'at reran eipe e wyti Tupana wuat'i ywania pe. Atum hamuat uhegyi'at kahato pote te'en ne'i yne ehepe e ti Tupana ahepe. 12 Mi'i hawyi aiky'e hap watikuap kahato ra'yn. I'ewyte aikotã waku watu­kup­te'en mesu­wa­rotiat hap watikuap katu­pono Tupana aimu'e ra'yn — Sa'a­wy'i te ti eimi­ky­'esat ewy yn ewetunug e. Mekewat e'at pe sa'ag kahato rakaria wo eweikup­te'en e. Ma'ato uhegyi'at hap put'ok'e ehete pote waku eweitoiat ra'yn eiminug sa'ag hap ko'i uimi­ky­'esat ewy yn nug hamuat e. Wakuaria wo uhewaku hap ewy atiky­'esat e. Uimõ­typot haria eipe atiky­'esat e Tupana ahepe. 13 Mi'i hawyi Iesui put'ok'e hap e'at yn na'yn wahe­katup Tupana mõtypot e'at sese ra'yn. Ta'i Uhetu­pana i'ewyte Iesui Aheha­kye­ra'at hat po'og wuat'i kai put'ok'e irane. Put'ok'e hawyi ikahu hap sese watikuap ta'yn. Mekewat e'at pe ti wahe­katup kahato turan tut. 14 Aheha­kye­ra'at hat Iesui iku'uro ra'yn aria'yp posak ete aika­wiano. Yne yt nakuap i nug sa'ag po pyi aihep hamo iku'uro. Tupana wanuaria wo ainug neran pote wakuaria wo aito hap toiky­'esat. Mi'i pote aihep ta'yn sa'ag nug hap po pyi aimo­waku hamo ra'yn. Koitywy Aheha­kye­ra'at hat iwepit kahato ra'yn.
15 Pyno uha'yru Titu uimienoi mesuwat uimiwan miat ehenoi yne Iesui mohey haria epotmu­'eria pe are. Aikotã wo'o­mu'e hat sese ewy eti'a­tu­nãpin Iesui ainãpin hap ewy. I'aparap hap etikuap hawyi wãi'ere o i'atuepe yt i'atu­mohit wywo tei'o ma'ato wãi'ere i'atuepe. — Ta'i Tupana wyti uipo­'oro meikowo ehepiat sehay wakuat Iesui etiat moherep hamo ere'e o i'atuepe. Uito ti ehehay­tuwy sese ere'e o epotmu­'eria pe Titu. Uito Pauru.