3
Eti'a­tu­mu'e epotmu­'eria mio tã ere'e o Titu — Ewei'a­tuehay upi ehetu­'i­saria ei'a­kagnia i'ewyte ehesu­ra­ra'in ewei'a­tuehay upi eweikup­te'en ere'e o. Mi'i hap etiat i'atu­mu'e hap ete yt waure wo eweikut­p­te'en ere'e o. Karãpeĩ ei'a­kagnia eipo­'oro motpap wakuap nug hap mi'i pote — Hẽ ewei'e kahato ere'e o epotmu­'eria pe. I'ewyte yt uwe tei'o ewei'a­tuehay moweu­ka'i ere'e o. I'ewyte miit'in wuat'i wywo o eiwese eweikup­te'en ere'e o Titu. I'ewyte waku eweikat ewy ewese hap wywo. I'ewyte eipe­rup'i kahato yn o yne miit'in ete eweikup­te'en ere'e o Iesui mohey haria pe. Kat pote ti aito nimo te yt hãpyk i sese rakaria watoĩ­ne'en. Wo'oehay upi upi haria wo i ti aito katu­pono mekewat e'at pe aito aiminug sa'ag atoiat reran ai'e pytkai yt watoiat kuap i. Mi'i hawyi ti mekewat aiminug sa'ag kape ne'i watoĩ­ne'en. Mi'i hap kaipyi ti aiwo­'o­weu­ka'i aiwo­'opiat hap yn na'yn tuwekuap ahete. Mi'i haype ti — Atiky­'esat ewat uiwano ai'e hap aiwa­nẽtup hawe. I'ewyte — Atiky­'esat ti uito po'og ekai irania'in kai ai'e hap yn. Mi'i hap kaipyi ti ipy'ahak takaria wo aito yne miit'in ete. I'ewyte irania'in torania ipy'ahak takaria wo ahete tukup­te'en. Yt naku i kahato ahete mekewat e'at pe ma'ato mi'i pytkai Tupana tuwe­mo­herep ta'yn ahepe aiky'e kahato hap. Mi'i kaipyi aheha­kye­ra'at hamuat. Iwese kahato ti ahete. Tuwepyi aiky'e te'en ne'i haype. Ta'i Tupana yn ti Aheha­kye­ra'at kuap hat. Aito ti yt wati­'a­tue­ha­kye­ra'at kuap hin i aiwewi. I'ewyte aiminug wakuap ko'i ti yt put'ok'e i aheha­kye­ra'at hamuat kyi'at hamo. Tepiat aheha­ky­'e'i hap kaipyi yn ti Tupana aheha­kye­ra'at kuap. I'ewyte aiminug sa'ag ipitpit kahato hap ko'i Tupana yn ikoho kuap. I'ewyte ti tutum ahepe Topã'ãu Wakuat Sese ra'yn. Mi'i hawyi ti tosa­'y­ru'in no tosa­ki­'yt'in no ainug Topã'ãu wo. Mi'i hawyi ti koitywy ipakup i rakaria wo ra'yn watoĩ­ne'en. Tupana tunug ni tuweran mi'i tã hap ahetiat tuwepyi. Mi'i hawyi ti aipiit wyti Topã'ãu Wakuat eiam mo ra'yn tutunug. Tutum kahato Topã'ãu wakuat po'og na'yn ahepe aimiẽtup kai katu­pono ti Aika­'iwat Iesui tikyi'at tuwe­kaipyi ra'yn aheha­kye­ra'at hamuat. Koitywy ti Iesui tum na'yn ahepe Topã'ãu aiky'e haype. Yt aiwaku hap upi i tutum ne'en ne'i. Mi'i pote Tupana to'e ahepe wati­mohey Ha'yru hawyi — Koitywy waku rakaria wo eweikup­te'en uipy'a pe e Tupana ahepe e. Eipo pe ra'yn ti atum yne uipo­wat'yp e. Uhekat yne atum ehepe e ahepe. Mi'i tupono wuat'i e'at piat ieĩne'en hap kape yn na'yn aiwa­tetup. Pywo kahato ti mesuwat uimienoi pãi. Mi'i tupono Titu eti'a­tu­nãpin kahato epotmu­'eria — Waku watu­wa­nẽtup kahato aikotã aru watunug waku hap ete ere'e o i'atuepe katu­pono waku nug haria wo watoĩ­ne'en mote Tupana mowepit kahato haria wo wato­py­hu'at. I'ewyte waku miit'in powyro kahato rakaria wo wato­py­hu'at ere'e o Iesui mohey haria pe Titu. — Ma'ato mekewat wu'uka hap ehay wuat yt kat hamuat i. Mi'i hap ko'i waku watoiat yne ere'e o. Yt eiwu­'uka tei'o — Uruwat uru'y­wania ni waku po'og irania'in ywania kai ei'e hap ete. Uru'y­wania set po'og po'og ei'y­wania pe kai ei'e hap ete yt eiwu­'uka tei'o. I'ewyte yt eiwu­'uka tei'o miit'in wãi'e hap hit ko'i ete miit'in seko hit ete kat mi'u waku watu'u kat som waku kat som yt aipainug hap ete. Yt kan hamo i aheko urueko hap ete watu­'uka. Yt aipo­wyro hin i watu­'uka sokpe ete yt Tupana ehay kaipyi i pote. Pyno mekewat nagnia ehay seko etiano yt naku i watu­'uka ere'e o are. 10 Ma'ato toĩ wẽtup ok aipy­'a­setpe Iesui mohey hat wu'uka teran hat eipat'ok pat'ok teran hat mi'i pote waku eweikaykay mi'i ehowawi hawyi eweinãpin mi'i. Uhyt mana etoiat ro mekewat meru­wano sehay ewei'e tope. Mi'i hawyi tutunug i ra'yn mi'i pote waku eweikaykay i ra'yn wãi'ei'e hamo. Ma'ato yt toikuap i tonãpin hap mi'i hawyi o yt eiwa­nẽtup i ra'yn ihay kat e hap kat e hap ko'i kape. 11 katu­pono tu'uka teran haype yt naku i tutunug. Tuwepyi ra'yn tutunug wãi'ai'e pytkai ra'yn. Mekewat wu'uka hap nug hap kaipyi ti yne miit'in tikuap ta'yn yt nakuat inug hat mi'i. Mi'i pote waku ra'yn aipohep ta'yn mekewat ihay ete.
12 Titu atipo­'oro teran wẽtup ok esaipe piano aimi­mu­'eria apykok hamuat ma'ato yt atikuap i te uwe waku atipo­'oro hap. Koitypuo ma'ato atipo­'oro mehĩ Atema sio mehĩ Tikiku are. Pyno put'ok'e esaipepiat hawyi etikat kahato epu'ap uhowawiat e'ut hamuat Titu. Areĩne'en wyti aru mekewat tawa Niko­puri tote are. Mi'i kape eriot meremo uha'yru. Mi'i hawyi mekewat i'aman mot na'ak hap e'at ko'i pe tawa Niko­puri pe watu­kup­te'en. 13 Pyno Titu etipo­wyro mekewat mehĩ Sena mekewat wu'uka haria atunãpin hat mu'ap sa'up ete. I'ewyte mekewat mehĩ Aporu pu'ap sa'up ete etipo­wyro. Etum o mekewat mieroto wo imi'u hesokpe aikotã aikotã waku hap ewy. 14 Pyno Titu koitywy waku wato'e aipot­mu­'eria pe Iesui mohey haria pe — Ewei'a­tu­mu'e ro ho'opot haria powyro hamuat ete. I'ewyte aikotã waku hatek sese rakaria powyro hamo eweikup­te'en hap ete waku wato'e aipot­mu­'eria pe katu­pono yt naku i kahato ti watoĩ­ne'en ne'en ne'i ahowawi yn wanẽtup hano ne'i. Waku wati­'a­tu­nãpin Iesui mohey haria. 15 Pyno koitywy torania meiũpiaria uiwy­wuaria gupte'en haria tipo­'oro ta'a­tue­kue­katu ewawi Titu. I'ewyte kuekatu ra'yn ti aru aiwy­ria'in itotiaria Iesui mohey haria pe uruto'e.
Pyno — Tupana etum no uha'yru Titu pe imowepit kahato hap egyi'at hap ok tã i'ewyte torania itotiaria Esa'yru mohey haria pe ahẽtup epe Tupana waku. Toran na'yn uimiwan ewawi uiwy Titu.
Uito ti Pauru