7
Tîîno'pîtasenon Panamato'
Tarîpai uyekaranmapoto'ya'nîkon pî' ayeurîmauya'nîkon sîrîrî. Inna seru' pepîn warayo' no'pîta pra awanî ya, morî pe awanî. Tîîse tu'ke imakui'pî ku'to' moro awanî. Mîrîrî namai, se' tapairî wîri'sanyamî' yarakkîrî awanî namai, warayo' no'pîta e'pai awanî, aako'manto'pe tîno'pî yarakkîrî. Moropai mîrîrî warantî nîrî wîri' etinyoma e'pai awanî tînyo yarakkîrî aako'manto'pe. 3-4 Mîrîrî ye'nen warayo' ino'pîta'pî ko'mamî e'pai awanî morî pe tîno'pî yarakkîrî. Mîrîrî ye'nen warayo'ya —‍Uno'pî yarakkîrî e'pai pra wai —‍taa eserîke pra awanî. Maasa pra imîrî pe awanî ye'nen. Mîrîrî warantî nîrî wîri'ya —‍Unyo yarakkîrî e'pai pra wai —‍taa eserîke pra awanî. Maasa pra imîrî pe awanî ye'nen. Mîrîrî ye'nen inkamoro etî'nînma pepîn tînyo yarakkîrî moropai tîno'pî yarakkîrî, —‍Ayarakkîrî e'pai pra wai —‍tîkai pra. Tîîse sa'nîrî tîwe'to'kon mî'pannîpî e'pai awanî, itu'se tîwanîkon ya. Inkamoro eseta e'pai awanî tîweiyukon ton tîku'ne'tîi teepîremakon pî' taatapisîkonpa. Mîrîrî iku'sa' tîuya'nîkon tîpo, inî'rî morî pe to' ena tîno'pî yarakkîrî. Maasa pra yapîtanîpî to'ya eserîke pra awanî ya, Makuiya imakui'pî kupî to'ya emapu'tî. Mîrîrî namai sa'nîrî to' ena e'pai awanî, tîno'pî yarakkîrî.
Mîrîrî warantî esenumenkato' pî' tauya sîrîrî, ikupîkonpa ayaipontîuya'nîkon pepîn. Uurî pia morî pe awanî, tamî'nawîronkon wanî ya uurî warantî, ino'pî ton pra. Teuren tîîse tiwin pî' e'nî tanne, Paapaya uyeserukon ton tîîsa' mîrîrî. No'pîtanto' yeseru ton tîrîiya tiaronkon pia moropai ino'pî pra ko'mannî yeseru ton tîrîiya tiaronkon pia.
Tarîpai eseurîma sîrîrî maasaronkon ino'pî pînon pî', moropai inyo isa'manta'san pî'. Tauya, morî pe awanî e'painon tîîno'pîtai pra aako'mamîkon ya, uurî warantî. Tîîse yapîtanîpîya'nîkon eserîke pra awanîkon ya, moriya ano'pîtatî. Maasa pra morî pe awanî aano'pîtakon ya, pînîn pî' aako'mamîkon yentai, ano'pîkon yarakkîrî aako'mamîkonpa.
10 Tarîpai eseurîma sîrîrî manni'kan ino'pîta'san pî' moropai etinyoma'san pî'. Sîrîrî tauya manni' uwinîpainon pepîn tîîse Uyepotorîkon winîpainon unkupîkon ton pe inekaremekî'pî. 11 Wîri' etinyoma'pîya tînyo rumaka eserîke pra awanî. Irumakasai'ya ya, tiwinsarî aako'mamî e'pai awanî, tiaron yarakkîrî tîwe'se pra. Mîîwîni pra awanî ya, tînyo yarakkîrî tîîko'manto'pe etina'paka e'pai awanî. Moropai warayo' ino'pîta'pîya tîno'pî rumaka eserîke pra awanî.
12 Tarîpai tauya sîrîrî tiaronkon pî'. Uyepotorîkonya taasa' pra man tarî tîwanî yai, tîîse uurîya taa sîrîrî. Manni' warayo' innape Jesus ku'nen, mîîkîrî no'pî wanî ya innape Jesus ku'nen pe pra, tîîse morî pe to' ko'mamî ya sa'nîrî, inyoya irumaka eserîke pra awanî. 13 Moropai wîri' innape Jesus ku'nen, inyo wanî ya innape Jesus ku'nen pe pra, tîîse inkamoro ko'mamî ya morî pe, ino'pîya irumaka eserîke pra awanî. 14 Maasa pra mîîkîrî warayo' innape Jesus ku'nen pepîn mîîkîrî pîrema Paapaya innape Jesus ku'nen pe ino'pî wanî wenai. Moropai tiaron warayo' innape Jesus ku'nen mîîkîrî no'pî wanî innape Jesus ku'nen pe pra. Tîîse Paapaya ino'pî pîrema, innape Jesus ku'nen pe inyo wanî wenai. Tîîse mîrîrî warantî pra awanî ya, morî pe mîîkîrî munkîyamî' wanî pepîn Paapa yarakkîrî, ipemonkono pe pra to' wanî ye'nen. Tîîse tîpemonkono pe inyo wanî wenai, Paapaya to' pîrema, to' ko'mannîpîiya morî pe.
15 Mîrîrî ye'ka pe pra awanî ya, mîîkîrî warayo' innape Jesus ku'nen pepîn wanî ya, iko'manpai pra innape Jesus ku'nen tîno'pî yarakkîrî, moropai wîri' innape Jesus ku'nen pepîn wanî ya, iko'manpai pra tînyo innape Jesus ku'nen yarakkîrî, moriya tîwî eepa'ka. Mîrîrî warantî eepa'ka'pî ya, î' wani' pra man. Yarakkîrî pu'kuru aako'mamî e'pai pra awanî. Maasa pra uurî'nîkon yanno'pî Paapaya morî pe ko'mannîto'pe tîîwanmîra, tîno'pî ke, tînyo ke. 16 Tîîse innape Jesus kupîiya pra tîîse, yarakkîrî aako'mamî ya, î' pensa innape Jesus kupî anyoya epu'tîya pra nai. Yai pra innape ikupîiya awenai. Moropai warayo' î' pensa innape Jesus kupî mîîkîrî ano'pîya epu'tîya pra nîrî nai. Yai pra innape ikupîiya awenai. Mîrîrî ye'nen ayu'se awanî ya, yarakkîrî ako'mankî.
Paapa Maimu Yawîrî Neken
Ayeserukon Miakanmatî
17 Akaisarî'nîkon tiwin pî' si'ma mîrîrî Uyepotorîkon nîtîrî'pî aapia'nîkon yawîrî ikupî pî' ako'mantî. Moropai o'non ye'ka pe awanî'pîkon pena Paapaya ayannokon yai, mîrîrî warantî ako'mantî. Mîrîrî pî' tamî'nawîronkon yenupa'pîuya soosikon kaisarî. 18 Mîrîrî ye'nen anî' wanî ya, Judeuyamî' yeseru yawîrî tîmere pi'pî pottî ya'tîtîpon wanî ya innape Jesus kupîiya rawîrî, mîrîrî warantî rî aako'mamî e'pai awanî, Judeu pe awe'to' tenonse pra. Mîrîrî warantî nîrî anî' wanî ya, Judeuyamî' yeseru yawîrî pra Paapaya tanno rawîrî, mîrîrî warantî aako'mamî e'pai awanî, tîmere pi'pî pottî ta'tîi pra. 19 Maasa pra mîrîrî ye'kaya î' kupî pepîn mîîto'pe. Judeuyamî' yeseru ya' awanî ka'rî, kaane, tîîse î' e'pai awanî innape Paapa maimu yawîrî aako'mamî e'pai awanî. 20 Mîrîrî ye'nen tiwin pî' si'ma o'non ye'ka pe awanî'pîkon pena Paapaya ayannokon yai, mîrîrî yawîrî ako'mantî. 21 Pena Paapaya ayanno ya, to' poitîrî pe kin awe'sa' pra nan? Moriya ako'mankî to' poitîrî pe. Î' wani' awanî pepîn. Tîîse î' pensa to' poitîrî pe pra eenato' weiyu erepamî ya, moriya epa'kakî. 22 Maasa pra tesa' kenankon inkamoro yanno Uyepotorîkonya ya, tarîpai inkamoro wanî Paapa pia itesa' pra. Maasa pra Paapaya to' mo'kasa' ye'nen, imakui'pî piapai. Mîrîrî warantî tesa' kenankon pepînon wanî mîrîrî Paapa pia ipoitîrî pe. 23 Maasa pra tamî'nawîronkon amîrî'nîkon ye'masa' Paapaya sîrîrî, se' kaisarî. Mîrîrî ye'nen Paapa maimu yawîrî ako'mantî imîrî pe awanîkon ye'nen, tiaron pemonkono pe pra. 24 Mîrîrî ye'nen uyonpayamî', tiwin pî' si'ma akaisarî'nîkon o'non ye'ka pe awanî'pîkon ayanno'pîkon Paapaya yai, mîrîrî yawîrî ako'mantî.
Inyo Isa'manta'san Pî' Moropai Maasaronkon Pî' Paulo Eseurîma
25 Tarîpai tauya sîrîrî maasaronkon pî'. Uyepotorîkon winîpainon pepîn tîîse uurî esenumenkato' sîrîrî. Tîîse innape eseurîmato' kupîya'nîkon eserîke awanîkon, maasa pra yairî tîwe'sen uku'sa' Uyepotorîkonya, tî'noko'pî pe uyera'masai'ya wenai. 26 Mîrîrî ye'nen uurî esenumenkato' wanî warayo' ko'mamî e'pai awanî, tîwanî manni' warantî. Maasa pra ko'mannîto' wanî sa'me mîîto'pe. 27 Tîîse amîrî wanî ya tîno'pî ke, ano'pî yarakkîrî teeturumakai pra e'kî. Tîîse ino'pî pra awanî ya, moriya ako'mankî ino'pî pra. 28 Tîîse aano'pîtasa' ya, mîrîrî wanî pepîn imakui'pî pe. Moropai maasaron wîri' etinyoma ya, mîrîrî nîrî wanî pepîn imakui'pî pe. Tauya sîrîrî maasa pra amîrî'nîkon anpîika'tîpai wanî ye'nen, sa'me ino'pîta'san ko'manto' yeseru wanî ye'nen, mîrîrî warantî ayeserukon wanî namai.
29 Uyonpayamî' î' ankapai e'to' pî' tauya sîrîrî. Tîîko'manse pu'kuru pra ko'mannîto' ataretî'ka pe man. Mîrîrî ye'nen tîno'pî ke awanîkon ya, mîîkîrî pî' neken kîsenumenkatî. —‍Paapa pata'se' ton pra man —‍tîkai pra e'tî. 30 Moropai esewankono'manto' erepansa' ya upona'nîkon, mîrîrî pî' neken kîsenumenkatî. Moropai aatausinpato'kon erepansa' ya, ipîkku pe mîrîrî pî' neken kîsenumenkatî. Maasa pra ipatîkarî aako'mamî pepîn. Moropai ayemannekon ton yenna pî' kîsenumenkai ipîkku pe. Maasa pra mîrîrîkon wanî taataretî'kasen pe. 31 Mîrîrî ye'nen ipîkku pe tamî'nawîrî sîrîrî pata yemanne pî' kîsenumenkatî. Maasa pra tamî'nawîron sîrîrî pata po tîwe'sanon ataretî'ka kupî sîrîrî. ˻Mîrîrî ye'nen ipîkku pe Paapa yapurî pî' ko'manpai'nîkon.˼
32 Tu'kan esenumenkanto' winîpai amîrî'nîkon anpîika'tîpai wanî sîrîrî. Mîrîrî ye'nen warayo' ino'pî ton pîn mîîkîrî esenumenka Uyepotorîkon ton pe teesenyaka'ma pî' maasa pra anapurîpai tîwanî ye'nen. 33 Tîîse warayo' tîno'pî kenan esenumenkato' wanî tu'ke, sîrîrî non po tîîko'manto' yeseru pî'. Mîrîrî kupîiya, maasa pra tîno'pî anapurîpai tîwanî ye'nen. 34 Mîrîrî ye'nen mîîkîrî esenumenkato' wanî asakî'ne kaisarî. Eesenumenka tarî tîîko'manto' yeseru pî' moropai eesenumenka Uyepotorîkon ton pe eesenyaka'mapai tîwanî pî'. Mîrîrî warantî nîrî wîri'sanyamî' wanî. Manni'kan inyo isa'manta'san moropai inyo pînon, inkamoro esenumenka Uyepotorîkon ton pe teesenyaka'makon pî', tiaron pî' teesenumenkai pra. Mîrîrî ye'nen tamî'nawîrî to' eturumaka Uyepotorîkon yenya' eesenyaka'mato' kupîkonpa. Tîîse manni'kan wîri'sanyamî' tînyo kenankon inkamoro esenumenka sîrîrî pata po tîîko'manto'kon yeseru pî'. Maasa pra tînyokon anapurîpai tîwanîkon ye'nen.
35 Mîrîrî warantî tauya sîrîrî amîrî'nîkon pî' maasa pra amîrî'nîkon anpîika'tîpai wanî ye'nen. —‍Sîrîrî warantî iku'tî —‍tauya pepîn. Tîîse yairon kupîya'nîkon yu'se wanî. Moropai Uyepotorîkon esenyaka'mato' kupîkonpa itenya' eeturumakakon yu'se wanî, tu'ke teesenumenkai pra.
36 Taawasirî pî' —‍Ayarakkîrî uuno'pîta —‍taasa' warayo'ya tîpo, aako'mamî ya ino'pî pe pra moropai mîrîrî pî' eesenumenka yairî pra tîwanî pî', maasa pra taasa' tîuya yawîrî ikupîiya pepîn. Moropai kure'ne eesenumenka ya tawasirî yarakkîrî tîwanî pî', aano'pîta e'pai awanî. Maasa pra yapîtanîpîiya yentai awanî ye'nen. Mîrîrî kupîiya ya, imakui'pî pe awanî pepîn. Morî pe awanî, aano'pîta ya. 37 Tîîse tawasirî yarakkîrî tîwanî pî' eesenumenka pra awanî ya, ino'pîtapai pra tîwanî ye'nen, î' wani' awanî pepîn, tamî'nawîrî yapîtanîpîiya ya. Imakui'pî kupîiya pepîn mîrîrî. 38 Tarîpai manni' tîîno'pîtasen no'pîta ya, imakui'pî pe awanî pepîn, tîîse morî pe awanî. Moropai manni' tîîno'pîtasen pepîn ko'mamî ya ino'pî pra, î' wani' awanî pepîn nîrî. Mîrîrî wanî morî pe panpî', maasa pra ino'pî ton pra awanî ye'nen.
39 A'kî, wîri' tînyo kenan ko'mamî e'pai awanî tînyo yarakkîrî, enen tînyo wanî pîkîrî tîrumakai pra. Tîîse tiaron pensa tînyo sa'mantasa' tîpo, mîîkîrî eturumaka tiwinsarî, inyo pra. Mîîkîrî ko'mamî itu'se tîwanî pîkîrî. Etinyomapai tîwanî ya, eetinyoma e'pai awanî, innape Jesus ku'nen yarakkîrî. 40 Tîîse uurî pia eetinyoma pra awanî ya, morî pe panpî' aako'mamî e'painon mîrîrî warantî rî. Sîrîrî uurî esenumenkato' neken pepîn, tîîse uurî pia mîrîrî warantî nîrî Morî Yekaton Wannî esenumenka.