8
Mia' Ke Ikonekasa' Pia To' Nîtîrî Entamo'kanto'
Tarîpai eseurîmato' mo'tanîpîuya sîrîrî. Eseurîma sîrîrî mia' ke ikonekasa' pia to' nîtîrî'pî entamo'kanto' yanî eserîke awanî pî', kaane ka'rî. Mîrîrî pî' taaya'nîkon manni' warantî, tamî'nawîrî uurî'nîkon, innape iku'nenanya epu'tî pî' man, innape iku'nenan pepînya epu'tî yentai. ˻Mia' ke ikonekasa' nama pepîn. Mîrîrî ye'nen to' nîtîrî'pî entamo'kanto' yanî ya, î' wani' awanî pepîn, imakui'pî pe awanî pepîn.˼ Tîîse mîrîrî esenumenkanto' wanî pîika'tîton pe pra, tîîse mîî pe uurî'nîkon ku'nen pe. Tîîse morî pe panpî' e'sa'naman yeseru wanî mîrîrî, tiaronkon pîika'tîto'pe, maasa pra to' sa'nama wenai. Anî' esenumenka ya, î' epu'nen pe tîwanî kai'ma, tîîse tamî'nawîrî epu'tîiya pepîn, î' anepu'pai tîwanî. Tîîse anî' Paapa yapurînen wanî ya, innape epu'tîiya, î' kai'ma tîîko'mamî tonpakon yarakkîrî. Moropai mîrîrî era'ma Paapaya tîwakîri pe.
Mîrîrî ye'nen mîrîrî entamo'kanto' mia' ke ikonekasa' pia to' nîtîrî'pî yanî pî' apanamauya'nîkon sîrîrî. Mîrîrî mia' ke ikonekasa' wanî anî' pe pra rî epu'tî man. Tîîko'mansen pe pra awanî. Tîîse tiwinan moro awanî, Paapa neken epu'tî man. Tîîse taa to'ya, tu'ke paapayamî' wanî, ka' po tîwe'sanon moropai non po tîwe'sanon. Moropai tu'ke yepotorî wannîyamî' wanî taa to'ya, tîîse to' esenku'tîsa'. Tîîse uurî'nîkon pia Paapa wanî epu'tî man tiwinan neken. Mîîkîrî wanî uyunkon pe moropai mîîkîrîya tamî'nawîron koneka'pî. Mîrîrî ye'nen mîîkîrî ton pe uurî'nîkon ko'mamî. Moropai epu'tî man tiwin Uyepotorîkon wanî, mîîkîrî Jesus Cristo. Moropai mîîkîrî wenai tamî'nawîron ekoneka'pî. Mîrîrî ye'nen mîîkîrî wenai uurî'nîkon ko'mamî sîrîrî.
Tîîse tamî'nawîronkon innape iku'nenanya mîrîrî epu'tî pra awanî. Tiaronkon esenumenka sîrîrî tîpose penaro' teserukon pî'. Entamo'kanto' wanî mîîkîrî mia' ke ikonekasa' pia itîîsa' pe yapurîto'pe kai'ma to' esenumenka. —‍Mîrîrî ye'nen entamo'kanto' yanîuya ya, mîrîrî yapurîuya imakui'pî pe —‍taa to'ya. Mîrîrî wenai ne'ne' pe to' esenumenkato' kupîiya, maasa pra imakui'pî pe awanî kai'ma, yanî to'ya ye'nen. Tîîse uurî'nîkon pia entamo'kanto' wenai pra Paapaya uurî'nîkon yapisî. Yansa'nîkon ya, mîrîrî yansa' wenai morî panpî' e'nî pepîn Paapa pia. Moropai yansa' pra awanî ya, mîrîrî warantî rî morî panpî' e'nî pepîn.
Mîîwîni tîîse, tîwarî e'tî mîrîrî yansa'ya'nîkon pî', yansa'ya'nîkon pra awanîkon pî'. Teesenumenkato'kon yawîrî pra, imakui'pî ya' tiaronkon a'tu'mîra tîwe'sanon ena emapu'tîya'nîkon namai, tîwarî e'tî. 10 Anî' wanî ya a'tu'mîra tîwe'sen, mîîkîrîya amîrîya î' kupî era'ma, î' wani' awanî pepîn kai'ma iku'sa'ya epu'tîi'ma. Mîrîrî ye'nen mîîkîrî wanî awarantî anku'pai, mia' ke ikonekasa' pia to' nîtîrî'pî ananpai awanî. 11 Mîrîrî warantî mîîkîrî ayonpa a'tu'mîra tîwe'sen ataka'ma emapu'tîya. Î' wanî yairî, î' wanî yairî pra epu'tîiya pra eena ikupîya. Manni' ayonpa, imîrî ton pe Cristo sa'mantasa' tanne, imakui'pî ya' eena emapu'tîya. 12 Sîrîrî warantî mîrîrî yanî ayonpaya emapu'tîya, yairî pra awanî kai'ma teesenumenka ye'ka pe, moropai mîrîrî wenai, ne'ne' pe eesenumenkato' kupî pî' aako'mamî ya, moriya imakui'pî kupîya mîrîrî Cristo winîkîi. 13 Moriya uurî pia mîrîrî entamo'kanto' wenai, imakui'pî ya' uyonpa ena emapu'tîuya ya, inî'rî mîrîrî ye'ka pî' entamo'ka pepîn, imakui'pî kupî uyonpaya emapu'tîuya namai.