2
Epîremanto' Pî' Paulo Eseurîma
Eseurîma sîrîrî ayeserukon ton pî', î' kai'ma soosi ta awanîkon ya ikupîkonpa. E'mai' pe pu'kuru eepîremakon yu'se wanî sîrîrî. Î' itu'se awe'to'kon esatî Paapa pî', mîrîrî tîîsai'ya pî' —‍Morî pe man, Paapa —‍ka'tî. Moropai epîrematî tamî'nawîronkon pemonkonyamî' pona. Epîrematî pata esa' pe tîwe'sanon reiyamî' pona, tamî'nawîron ipîkku pe tîwe'sanon pona epîrematî morî pe ko'mannîto'pe. Tîîwanmîra ko'mannîto'pe, itu'se Paapa e'to' yawîrî uyeserukon e'to'pe, to' pona epîrematî. Mîrîrî warantî ikupî'nîkon ya, morî pe awanî. Paapa, Upîika'tînenkon wakîri pe awanî. Maasa pra Paapa wanî tamî'nawîronkon anpîika'tîpai, moropai imaimu wanî yairon pe epu'tî to'ya nîrî yu'se awanî.
Maasa pra Paapa tiwinan,
tiaron iwarainon ton pra awanî.
Moropai pemonkon nîrî moro wanî tiwin,
morî pe Paapa yarakkîrî uurî'nîkon ena emapu'tînen,
itese' Jesus Cristo mîîkîrî.
Mîîkîrî rî e'tîrî'pî tîîwarîrî tîîsa'mantapa
tamî'nawîronkon pîika'tîpa kai'ma.
Mîrîrî ye'nen mîîkîrî sa'mantato'
ekaremekî'pî Paapaya,
manni' tînku'ne'tî'pî weiyu yai,
tamî'nawîronkon nepu'tî ton pe.
Mîrîrî wenai Paapa wanî
tamî'nawîronkon anpîika'tîpai epu'to'pe to'ya.
Uurî wanî yarimasa' pe, Paapa narima'pî pe Judeuyamî' pepîn yenupanen pe, amenan itekare, yairon innape iku'to' yekare ekareme'nen pe. Inna pî' rî eseurîma sîrîrî, seru'ye' pe wanî pepîn sîrîrî.
Mîrîrî ye'nen tamî'nawîronkon warayo'kon epîrema yu'se wai pata kaisarî. Imakui'pî tîku'se pra to' epîrema yu'se wai. Moropai tonpakon pî' teekore'mai pra to' epîrema yu'se wai. Tonpakon yarakkîrî teesiyu'pî'se pra to' epîrema yu'se wai.
Wîri'sanyamî' nîrî ko'mamî yu'se wanî morî pe teepontîi tîponkon ya', mîîpankon warantî tîwanîkonpa pra. Maasa pra inkamoro mîîpankon wanî morî pe teepontîi, epe'ke'kon tîponkon ya'. Moropai to' atakina tîpu'paikon yari'kutî to'ya ouro ke, pérola ke ema'non pe teesera'makonpa. 10 Mîrîrî warantî pra ikupî wîri'sanyamî'ya yu'se wai. To' pon wenai pra tîîse to' yeseru wenai, tiaronkonya epu'to'pe, morî pe to' ko'mamî. Moropai morî pe tiaronkon yarakkîrî to' yeseru wanî yu'se wai. Morî pe to' ko'mamî e'pai awanî, Paapa yapurînenan pe tîwanîkon ye'nen.
11 Moropai wîri'sanyamî' Paapa maimu pî' to' esenupato'pe yu'se wai, moo si'ma, mîî pe pra. 12 Tîîse tauya, warayo'kon yenupa wîri'sanyamî'ya yu'se pra wai, to' yentai to' wanî namai. Tîîse wîri'sanyamî' yu'se wai soosi ta moo. 13 Maasa pra Adão nurî'tî koneka'pî Paapaya e'mai' pe. Mîîkîrî tîpo Eva nurî'tî koneka'pîiya. 14 Moropai Adão yenku'tîsa' Makuiya pra man, tîîse mîîkîrî wîri' yenku'tî'pîiya. Moropai imakui'pî kupî'pî wîri'ya Paapa maimu yawîrî pra. 15 Tîîse inkamoro pîika'tî Paapaya imakui'pî yapai, tîmoronkon epu'tî to'ya tîîse tînmukukon yenpo tîuya'nîkon ya. Innape ikupî pî' to' ko'mamî ya, to' pîika'tîiya. Morî pe to' ko'mamî ya moropai tiaronkon sa'nama pî' to' ko'mamî ya, to' pîika'tîiya.