3
Soosi Esa' Pe Tîwe'sen Yeseru Pî' Paulo Eseurîma
Tarîpai eseurîma sîrîrî soosi esa' pe tîwe'sen yeseru pî'. Sîrîrî wanî yairon pe pu'kuru. Anî' esenumenka ya, soosi esa' pe e'pai, mîrîrî morî esenyaka'mato' yu'se mîîkîrî wanî. Mîrîrî ye'nen mîîkîrî yeseru e'pai awanî morî pe, tiaronkon eseurîma namai imakui'pî pe iwinîkîi. Mîîkîrî e'pai awanî tiwin tîno'pî yarakkîrî tîwe'sen pe, tiaron yarakkîrî pra. Tîîwarîrî eetî'nînma e'pai awanî, teseru epu'nen pe. Moropai mîîkîrî e'pai awanî tamî'nawîronkon nînama pe, yairî iteseru wanî wenai. Moropai mîîkîrî yeseru e'pai awanî pemonkonyamî' teerepansenon tîîpia yapi'nen pe morî pe. Moropai mîîkîrîya pemonkonyamî' yenupa e'pai awanî morî pe. Mîîkîrî e'pai awanî kure'ne mai' enî'nen pe pra, teetînsen pe pra. Moropai mîîkîrî e'pai awanî tonpa yarakkîrî teekore'masen pe pra. Tîîse mîîkîrî e'pai awanî tamî'nawîronkon yarakkîrî morî pe tîwe'sen pe. Moropai mîîkîrî e'pai awanî teesiyu'pî'sen pe pra tonpa yarakkîrî, î' rî etasa' tîuya pî'. Mîîkîrî e'pai awanî kure'ne tîniru yu'se teeseka'nunkasen pe pra. Tîîse mîîkîrî e'pai awanî morî pe, tîpemonkonoyamî' ko'mannîpî epu'nen pe. Mîrîrî wenai morî pe tînmukuyamî' panamaiya e'pai awanî. Mîrîrî warantî iteseru wanî wenai, inmukuyamî'ya inama, î' taiya ya to' pî'. Maasa pra anî' wanî ya, tînmukuyamî' ko'mannî'nen pe pra, î' kai'ma see mîîkîrîya Paapa pemonkonoyamî' ko'mannîpî e'painon? Mîrîrî ye'nen morî pe iteseru era'makî. Amenan pe innape Jesus kupîtîpon pepîn menkakî, soosi esa' pe. Maasa pra amenan menkaya ya, mîîkîrî atapurî e'painon. Tiaron yentai e'pai tîwanî pî' mîî pe awanî. Mîrîrî wenai mîîkîrî taruma'tî Paapaya. Mîrîrî warantî Makui atapurî'pî pena. Moropai Paapaya yenumî'pî. Mîrîrî warantî awanî namai, amenan pe innape Jesus kupîtîpon kî'tîrîi soosi esa' pe. Mîrîrî ye'nen morî pe iteseru era'makî. Innape Jesus ku'nenan pepînya inama e'pai awanî, imakui'pî pe iwinîkîi to' eseurîma namai. Maasa pra imakui'pî pe iteseru wanî ya, imakui'pî pe to' eseurîma. Moropai mîîkîrî ena Makui yenya'. Teseru ku'to'peiya Makuiya yenku'tî. Mîrîrî namai, morî iteseru wanî wenai, innape Jesus ku'nenan pepînya inama e'pai awanî.
Soosi Esa' Tîwe'sen Pîika'tînen Yeseru Pî'
Paulo Eseurîma
Mîrîrî warantî nîrî soosi esa' pe tîwe'sen pîika'tînen yeseru e'pai awanî nîrî morî pe. Yairî mîîkîrî eseurîma e'pai awanî se' tapairî pra. Kure'ne mai' enî'nen pe pra e'pai awanî. Î' rî tama'runpai tîwe'sen pe pra, kure'ne itu'se tîwanî ye'nen. Tîîse innape Cristo yekare kupî pî' to' ko'mamî e'pai awanî. Mîrîrî itekare, unepu'tîkon pepîn ekaremekî'pî Paapaya. Innape ikupî pî' to' ko'mamî e'pai awanî, morî pe tewankon wanî epu'tîi'ma, ne'ne' ton pîn, morî tîku'se. 10 Mîrîrî ye'nen morî pe to' yeseru era'makî, Timóteo. Innape yairî to' yeseru wanî ya, inkamoro mîkupîi soosi esanon pîika'tînenan pe.
11 Wîri'sanyamî' nîrî esenumenka e'pai awanî morî pe. Kure'ne teeseurîmasen pe pra se' tapairî tiaronkon winîkîi. Moropai tîîwarîrî'nîkon to' etî'nînma e'pai awanî. Tamî'nawîrî î' kupî tîuya ya, ikupîiya e'pai awanî yairî tiaronkon tenku'tîi pra.
12 Mîîkîrî soosi esanon pîika'tînen no'pî e'pai awanî tiwin. Mîîkîrî soosi esanon pîika'tînenya tînmukuyamî' ko'mannî pî' e'pai awanî morî pe. Moropai tewî' tawonkon nîrî ko'mannîpîiya e'pai awanî. 13 Mîrîrî warantî inkamoro soosi esanon pîika'tînenan esenyaka'mato' wanî ya, morî pe tiaronkonya to' yeseru era'ma yairî to' wanî. Mîrîrî wenai to' nama to'ya. Mîrîrî ye'nen inî' panpî' meruntî ke inkamoro soosi esanon pîika'tînenan eseurîma emapu'tî to'ya Jesus Cristo yekare pî'.
Pena Epu'sa' Pepîn Pî' Paulo Eseurîma
14 Sîrîrî kaareta menukauya aapia, Timóteo, innape Jesus ku'nenan yeseru pî' teeseurîmasen. Mîrîrî pî' eseurîmai itîîpai wai miarî aapia. 15 Tîîse erepamî pra uuko'mamî ya, mîrîrî kaaretaya taasa' wenai, epu'tîya î' kai'ma uurî'nîkonya ikupî soosi ta. Uurî'nîkon wanî Paapa pemonkono pe, manni' Paapa, enen tîîko'mansen soosirî pe. Uurî'nîkon wanî imaimu yawîrî tîîko'mansenon pe. Uurî'nîkon wanî innape yairon ku'nenan pe, tiaronkon pemonkonyamî'ya yairon epu'to'pe. 16 Unapurîkon esepu'tî pepîn Paapaya yenpo pîkîrî. Unapurîkon wanî uyenupanenkon pe î' kai'ma ko'mannî itu'se Paapa e'to' yawîrî. Maasa pra unapurîkon wanî tiwinan pî' teeseurîmasen pe see warantî:
Mîîkîrî esenpo'pî pemonkon pe
moropai mîîkîrî pî' Morî Yekaton Wannî eseurîma'pî.
—‍Imakui'pî ton pîn mîîkîrî —‍ta'pîiya ipî'.
Moropai mîîkîrî era'ma'pî inserîyamî'ya.
Moropai mîîkîrî yekare ekaremekî'pî pemonkonyamî'ya
tu'kankon Paapa epu'nenan pepîn pî',
pata kaisaronkon pî'.
Moropai mîîkîrî yekare eta tîuya'nîkon yai,
innape ikupî'pî to'ya.
Moropai mîrîrî tîpo, Paapaya ka' pona yarî'pî.
Mîîkîrî wanî unapurîkon pe ipîkku pe.