3
Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa ji asëëw hõm do ky n'aa hahỹỹh
Te hub né hẽ hahỹỹh: Jé karẽn pé ta h'yyb gó Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa, sa hagã n'aa tabahadoo hyb n'aa, baad ub né tii. Ti hyb n'aa, taw'ããts hẽ baad ub tabawät Jesus hã h'yy ka'eeh do sa hagã n'aa tabahadoo karẽn doo. Taw'ããts hẽ dooh baad nadoo do rahapäh pé ta hã. Taw'ããts hẽ sét ub ta ỹỹm. Taw'ããts hẽ dooh ta ỹỹm tawad'ii bä ỹỹnh see sii. Taw'ããts hẽ kaja hẽ denaa hẽ ta h'yyb tamahũũm. Taw'ããts hẽ tah'yy keb'aah nesaa do hã. Taw'ããts hẽ ta wób hã baad ta h'yyb, ta hã raweh'ëëh hyb n'aa. Taw'ããts hẽ baad tagadoo ta wób ta tób yt hã. Taw'ããts hẽ tahajaa ta wób tama metëëk P'op Hagä Do panyyg hã. Taw'ããts hẽ dooh jarakë hedoo do heëëk do tado bä. Taw'ããts hẽ da dooh kahep'uuk do tado bä. Taw'ããts hẽ ta wób baad taky n'aa en'yym, dooh tamebaaj bä. Taw'ããts hẽ dooh dajẽẽr tahyb n'aa hũũm bä. Taw'ããts hẽ baad tah'yyb mahũũm ta panaa. Taw'ããts hẽ ta taah tametëëk raky daheeh hyb n'aa sa yb, baad raweh'ëëh hyb n'aa sa yb. Ta panaa baad h'yyb manahũũm doo, dooh tahaja bä Jesus hã h'yy ka'eeh do tah'yyb mahũũm bä. Dooh taw'ããts hẽ tado bä papuuj Jesus hã h'yy kae däk do sa wahë n'aa. Papuuj Jesus hã h'yy kae däk do tado bä paawä, nepäh ta daaj hẽ, ta hã hẽ tah'yy kasabé bä. Tah'yy kasabé bä, P'op Hagä Do ky n'aa etyy da, Dijab* taky n'aa etyy do paa hadoo. Taw'ããts hẽ Jesus hã h'yy ka'eeh sa wahë n'aa pan'aa baad rabaher'oot sa ky n'aa, ta wób sa hã, Jesus hã h'yy kana'eeh do sa hã na-ããj né hẽ. Dooh hyb n'aa raky n'aa rejãã pé tii bä. Tii bä dooh Dijab haja bä sa hã.
Jesus hã h'yy ka'eeh do wahë n'aa sa masa n'aa sa ky n'aa hahỹỹh
Ti hadoo Jesus hã h'yy ka'eeh do wahë n'aa masa n'aa sa hã. Taw'ããts hẽ ta wób weh'ëëh do tii. Taw'ããts hẽ ky kaneh'ỹỹt doo. Taw'ããts hẽ dooh jarakë hedoo do heëëk do tado bä. Taw'ããts hẽ dooh tawad'ii bä dajẽẽr tagadoo hyb n'aa. Taw'ããts hẽ baad rababoo had'yyt hẽ, sa h'yyb tym ky n'aa natapaa hyb n'aa sa hã. Taw'ããts hẽ sa h'yyb gó rabenyyw had'yyt hẽ baad hadoo do ky n'aa P'op Hagä Do metëëh doo, ër ky daheeh doo. 10 Taw'ããts hẽ pooj jé ji metyy ta ti ajyy. Tii bä, baad ramoo boo bä, baad raboo bä, ji anoo Jesus hã h'yy ka'eeh do mahang ramasa hyb n'aa. 11 Ti hadoo na-ããj hẽ Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa masa n'aa sa ỹỹm. Taw'ããts hẽ ta wób weh'ëëh do tii. Taw'ããts hẽ dooh ta wób ranu mer'ood. Taw'ããts hẽ kaja hẽ denaa hẽ sa h'yyb ramahũũm, baad rababok hyb n'aa. Taw'ããts hẽ sahõnh hẽ ramoo bok do hã baad né hẽ ramoo bok.
12 Taw'ããts hẽ sét ub ta ỹỹm, Jesus hã h'yy ka'eeh do wahë n'aa masa n'aa hã. Taw'ããts hẽ baad tah'yyb mahũũm ta taah, ta tób yt haj'eenh do na-ããj hẽ. 13 Baad ub Jesus hã h'yy ka'eeh do wahë n'aa masa n'aa ramoo boo bä, ta wób raweh'ëëh da, ta wób raky daheeh da sa hã. H'yyb neỹỹm doo me rahajaa tii bä raher'ood bä nyy da Kristo Jesus hã ji h'yy ka'eeh doo.
Ta T'aah ky n'aa P'op Hagä Do metëëh do hahỹỹh
14 Nayyw hẽ ỹ karẽn a wë ỹ bahõm. Ti hadoo né hẽ õm ỹ ma erih hahỹỹh, 15 ỹ tahewad bä mabahapäh hyb n'aa ỹ erih do hã, nyy da P'op Hagä Do karẽn ta karapee rababok. P'op Hagä Do hedëb had'yyt do karapee né tii, panyyg hanäm do ta wób hã metëëh doo, panyyg hanäm do mo n'aa jesuu doo. 16 Tak'ëp tabahetsooh né hẽ ta T'aah ky n'aa ër hã P'op Hagä Do metëëh doo:
 
“Aj'yy gó Kristo kas'ee wät.
Baad had'op do né hẽ Kristo P'op Hagä Do Sahee metëëh.
Ããs rahapäh.
Ta ky n'aa raher'ood hõm badäk hahỹ häj n'aa babuuj sa hã.
Badäk hahỹ haw'ããts hẽ habong do wób rah'yy kae däk ta hã.
Hỹ pong jé ta wë tabasëëk P'op Hagä Do an'oo bä.”
* 3:6 Gereg kyy me ramaneëënh Nesaa Do Yb, Dijab. “Ji taky n'aa tapa had'yyt doo”, tahanäng pé ti Dijab.