4
Ajyy j'ooj madäk doo me wedii do sa ky n'aa hahỹỹh
Baad ub P'op Hagä Do Sahee metëëh hahỹỹh: Hỹ jawén ta wób raberéd hõm da ër ky daheeh do Jesus ky n'aa. Raky daheeh da noo kanesa do sahee, Nesaa Do Yb karapee metëëk doo. Ajyy j'ooj madäk doo me wedii do né hẽ metëëk ta tii. Nes'aa däg sa h'yyb rawén hyb n'aa nap'eed wät taw'ããts hẽ hadoo do hã. Ramejũũ ji kanatëë. Ramejũũ ji nawa ji nawëh ta nawë wób. Dooh taw'ããts hẽ tado bä ta ti rametëëk doo. P'op Hagä Do pahuuj wät ta ti ji waa, ji tä, baad hadoo do ky n'aa hapäh do ky dah'eeh do ratsebé doo me ragadoo hyb n'aa. Baad né hẽ sahõnh hẽ P'op Hagä Do pahuunh doo. Ti hyb n'aa dooh ji jesyk péh. Taw'ããts hẽ sahõnh hẽ ër gadoo P'op Hagä Do hã ër h'yyb tsebé doo me ji waa, ji tä hyb n'aa. Sahõnh hẽ baad däg ta ti ji waa, ji tä, P'op Hagä Do tii da taky hadoo do hyb n'aa, ji waa ji tä ji ky n'aa etsẽẽ do hyb n'aa na-ããj hẽ ta hã.
Nyy da Kristo Jesus karom baad hadoo do ji bahadoo do ky n'aa hahỹỹh
Ta ti ỹ mejũũ doo, Jesus hã h'yy ka'eeh do sa hã mama met'ëëg bä, Kristo Jesus karom baad hadoo do hado däk da õm. A h'yyb hejój n'aa Jesus ky n'aa ër ky daheeh doo. A h'yyb hejój n'aa baad hadoo do ky n'aa maky daheeh doo. Mah'yyb ehód manä P'op Hagä Do nahapäh do sa panyyg hã, h'yy gatemah do sa panyyg hã. Mah'yyb ehód had'yyt hẽ P'op Hagä Do karẽn do hã, baad takah'ũũm hyb n'aa a h'yyb tym gó P'op Hagä Do karẽn doo. Taw'ããts hẽ ji hub ji metëëk ji karajan hyb n'aa. Taw'ããts hẽ ta bahä̃nh ji ma kametëëk P'op Hagä Do karẽn do hã. Baad ub ti ji hã wawẽẽ hẽ ji bawät nä bä, hỹ pong jé ji awäd bä na-ããj hẽ. Te hub né hẽ ta tii. Taw'ããts hẽ sahõnh hẽ ky daheeh. 10 Baad ub P'op Hagä Do karẽn do ër ma kametëëk do hyb n'aa tak'ëp ër moo bok, tak'ëp ër ma metëëk, baad ër baher'oot ta ky n'aa. Dooh ër h'yy gejë bä ta hã. P'op Hagä Do hedëb had'yyt do hã ër h'yy kasadä. Sahõnh hẽ sa h'yyb tym dëëb tii. Jesus hã h'yy ka'eeh do ti ted'ëëp. 11 Mama met'ëëg, mamejõ na-ããj hẽ sa hã sahõnh hẽ õm ỹ ma erih doo.
12 Man'oo õm raty n'aa gesyyg manä pahëëw nä mabahadoo do hyb n'aa. Baad awäd, baad hadoo do maher'ood, baad ub ta wób makamahä̃n, baad ub Jesus hã mah'yy kae, baad menyyw a h'yyb tym, a hã Jesus hã h'yy ka'eeh do rabahapäh hyb n'aa nyy da ji bad'oo, nyy da ji bawät. 13 Ỹ kanajaa nä bä, ỹ karẽn maner'ood had'yyt hẽ P'op Hagä Do kyy kerih do Jesus hã h'yy ka'eeh do sa hã. Maher'ood sa hã ta ky n'aa. Mama met'ëëg sa hã. 14 Baad mahyb n'aa matakä P'op Hagä Do Sahee anoo do a hã mamoo wät hyb n'aa. A hã tabanoo tii, P'op Hagä Do ky n'aa rod a hã raher'oot noo gó a hã tah'yyb däng do mamoo wät do pan'aa, Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa a nuu gó sa moo radatoonh* noo gó. 15 Baad mamoo wäd ta ti õm ỹ mejũũ doo. Ta hã had'yyt hẽ h'yyb däg. Tii bä da, Jesus karẽn do hã a h'yyb kahũũm magyys hẽ tii b' sahõnh hẽ rabahapäh.
16 Baad kanä a daaj hẽ. Baad manä ti mametëëk doo, baad had'yyt hẽ mametëëk hyb n'aa. Tii d' had'yyt hẽ madoo bä, P'op Hagä Do ed'ëëp da õm. Mametëëk do ky dah'eeh do na-ããj hẽ ted'ëëp da nesaa do mahä̃nh.
* 4:14 Tsimoot P'op Hagä Do asëëw hõm do heen n'aa tii.