5
Manabuuj gedo manä ajyy wehëh hedoo doo. Kaja hẽ denaa hẽ mamaher'ood sa hã. A yb hadoo man'oo bä sa hã. Ajyy wanehëh nä doo, hanäm gó er'ood sa hã. A hỹỹj ky n'aa hadoo man'oo bä. Ỹỹj wehëh hedo padëëk doo, baad er'ood sa hã, a ỹỹn hã maber'oot doo da. Ỹỹj wanehëh nä doo, baad er'ood sa hã. A ä̃nh ky n'aa hadoo man'oo bä. Baad had'op doo da mabad'oo sa hã.
Patug tema bong do sa ky n'aa hahỹỹh
Mamasaa ỹỹj patug tema bok do sa mab hẽ haj'eenh doo, wakããn temah doo. Ỹỹnh patug tamah do ta taah nyy bä, ta tataah nyy bä, taw'ããts hẽ ti né hẽ mas'aa ta hã. Taw'ããts hẽ ti né hẽ mas'aa sa wakããn, tii da P'op Hagä Do karẽn do hyb n'aa ji hã. Taw'ããts hẽ sa yb, sa ỹỹn, sa oow, sa hoonh ramasa. Raned'ëëd is noo gó ramasa do paa ramebaanh do tii. P'op Hagä Do gen'aak tii d' ji adoo bä. Ỹỹnh patug tamah do wakããn tamah doo, kamanasa doo, P'op Hagä Do hã tadaab yyp. P'op Hagä Do hã taky n'aa etsẽẽ adëb bä, atsëm na-ããj hẽ tamasa hyb n'aa ta hã. Ỹỹnh patug tamah do ajyy hã had'yyt h'yyb däk doo, edëb né paawä, dajëp do hadoo ta h'yyb tym P'op Hagä Do matym gó. Mamaher'ood patug temah doo, raky daheeh hyb n'aa ỹ mejũũ doo, ta wób raky n'aa natapaa hyb n'aa sa hã. Jé wakããn näng péh, tamanasa do ta wakããn, ta yb, ta ỹỹn nahag'ããs doo, teréd hõm Jesus ky n'aa ër h'yy kaha'eeh doo. Jesus hã h'yy kana'eeh do bahä̃nh däg sa h'yyb nesaa do hã.
Ji erih ỹỹnh patug tamah do häd ji masa do pan'aa sa häd kerih do heen n'aa hã, 60 ta baab bahä̃nh tabahado däk bä, ta patug makũ wanadii do paah, 10 taky n'aa etsä bä baad hadoo do tamoo wät do hã, baad ub ta taah tawä bä, baad ta wób tagado bä ta tób bä, Jesus hã h'yy ka'eeh do tamasaa bä, tat'yyd mehĩĩn bä kas'uut doo, baad hadoo doo me ta wób tamasaa bä. Tii d' tado bä ji erih ta häd ji masa do pan'aa heen n'aa hã.
11 Taw'ããts hẽ dooh ji erii bä patug tema bong do wanehëh nä do sa häd ji masa do pan'aa heen n'aa hã. Aj'yy hã rah'yy kejäg bä sa häd ji erii däk do jawén paa bä paawä, reréd hõm da Kristo ma had'yyt ramoo bok do paah, raketëë hyb n'aa p'aa hẽnh. 12 Ti tahado bä sa daaj hẽ raky n'aa katakyyk baad nadoo doo me, pooj jé Kristo hã raky kajäk do raky keh'ỹỹt do hyb n'aa. 13 Moo nehõj padäg da patug temah do wób rawanehëh nä bä ji masaa bä. Boo kahah'ũũnh da ta wób sa tób hẽnh. Ta wób da ranu mer'oot, ta wób da raher'oot. Ta wób kyy hã da ranu toonh. Raher'oot da ji naher'oot doo. 14 Ti hyb n'aa hã ỹỹ pé taw'ããts hẽ patug tema bong doo, wanehëh nä doo, p'aa hẽnh raketëë. Na metaah. Taw'ããts hẽ baad rabahag'ããs sa tób yt haj'eenh doo. Taw'ããts baad had'yyt hẽ rababok, dooh ër majĩĩ ky n'aa rejãã pé do hyb n'aa ëër. 15 Ta ti ỹ wén her'oot, ỹỹj patug tema bong do wób raberéd hõm do hyb n'aa Jesus hã rah'yy ka'eeh do paah. Nesaa Do Yb raky dahé däk.
16 Ỹỹnh Jesus hã h'yy ka'eeh doo, patug tamah do tanyy bä ta wakããn mahang, taw'ããts hẽ ti tahag'ããs, tamasa. Dooh taw'ããts hẽ tado bä tadaab yb bä Jesus hã h'yy ka'eeh do wób sa wë. Jesus hã h'yy ka'eeh do wób ramasa ỹỹj patug tema bong doo, wakããn temah doo. Ta wakããn nyy bä, ti né hẽ hag'ããs.
Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa ky n'aa hahỹỹh
17-18 Hahỹỹ da P'op Hagä Do baher'oot ta kyy kerih doo gó: “Taw'ããts hẽ ji anoo tiriig uuh tabawa booj yb hã, tiriig tahes'ooj hõm do ta moo me. Dooh ji noo maw'yyd däg bä tanawa hyb n'aa”,* näng mä P'op Hagä Do kyyh. “Taw'ããts hẽ moo bok do sa hã ramoo bok do säm ji banoo”, näng mä na-ããj hẽ ta kyy kerih do hã. Ti hyb n'aa na-ããj ji weh'ëëh, baad ji banoo Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa baad moo bok do säm, jé tak'ëp Jesus ky n'aa her'oot doo, Jesus hã h'yy ka'eeh do ma met'ëëk doo.
19 Mamaa newë manä Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa see raky n'aa tapa bä. Pawóp hẽ, tamawoob hẽ tado bä ti ky n'aa tapaa doo, ti mahyb n'aa matakä sa kyyh. 20 Nesaa do Jesus hã h'yy ka'eeh do sa wahë n'aa see moo wäd bä, ji nabuuj gedoo sahõnh hẽ sa matym gó, ta wób rajeỹỹm hyb n'aa, nesaa do ramoo nabok hyb n'aa. 21 P'op Hagä Doo, Kristo Jesus, ããs P'op Hagä Do pa hab'ëëh do na-ããj sa matym gó õm ỹ mejũũ baad maky daheeh hyb n'aa sahõnh hẽ a hã ỹ mejũũ doo. Taw'ããts hẽ baad ub a h'yyb sahõnh hẽ sa hã. Séd demuun maher'ood, séd demuun magado sahõnh hẽ a najiis rado bä, a najiis ranado bä na-ããj hẽ.
22 Mahyb n'aa jóh manä a moo madatoonh do ta see nuu gó, Jesus hã h'yy ka'eeh do wahë n'aa tabahadoo hyb n'aa. Mahyb n'aa jóh bä, nepäh õm ta h'yyb hata hado däk nesaa do tamoo wät do paa hã. Taw'ããts hẽ baad makan'yyh, baad had'yyt hẽ mabawät hyb n'aa. 23 Meëg had'yyt manä naëng. A nahëë hyb n'aa taw'ããts hẽ mahãd eëëk na-ããj uwa bëëh hejoonh doo, mah'yy gamahỹỹnh do hyb n'aa, mah'yy gamahỹỹnh do badoo wät hyb n'aa.
24 Wyt ta maab hẽ nesaa do ta wób moo bok doo. Ji metyy do pooj jé, baad raboo bä ji bahapäh hyb n'aa, wyt ta maab hẽ nesaa do ramoo bok doo. Kejën nä nesaa do ta wób moo bok doo. Ta jawén kä ji bahapäh. 25 Ti hadoo né hẽ baad hadoo do hã. Wyt ta maab hẽ baad hadoo do ta wób ramoo bok doo. Ta wób baad hadoo do sa mo haj'aa, ta jawén ji bahapäh.
* 5:17-18 Dew-Teronom 25.4 5:17-18 Rukas 10.7 5:25 Nayyw hẽ ji nahapäh do hyb n'aa ta see pé noo gó ta wób sa h'yyb, dooh Paw-Ro karẽn bä Tsimoot hyb n'aa jóh bä Jesus hã h'yy ka'eeh do wahë n'aa pan'aa tabasëm bä.