6
Karom kanep'aak do Jesus hã h'yy ka'eeh do ky n'aa hahỹỹh
Taw'ããts hẽ sa karom kanep'aak do baad sa kariw n'aa rawehëë had'yyt hẽ, P'op Hagä Do ta wób raky n'aa narejãã hyb n'aa, ër metëëk do raky n'aa narejãã hyb n'aa na-ããj hẽ. Dooh taw'ããts hẽ tado bä sa kariw n'aa raty n'aa gesyyg bä séd demuun Jesus hã rah'yy ka'eeh do hyb n'aa. Taw'ããts hẽ ta bahä̃nh ramoo bok sa kariw n'aa wë, sa wakããn rabahadoo do hyb n'aa, Jesus hã rah'yy ka'eeh do hyb n'aa, sa hã rakamahä̃n do hyb n'aa na-ããj né hẽ.
Mama met'ëëg ta ti a hã ỹ metëëk doo. Mamaher'ood sahõnh hẽ sa hã raky daheeh hyb n'aa.
Taw'ããts hẽ ji h'yy gadajang ji wë hanäng do hã ky n'aa hahỹỹh
Jé te hub nadoo do ma metëëk péh, Jesus Kristo ër Wahë N'aa ky n'aa ky nadaheeh péh, P'op Hagä Do ky n'aa ër mahetëk do ky nadaheeh péh, ta daaj hẽ ta hã hẽ tah'yy kasab'ee tii. Dooh tahapäh pé ta tii. Tak'ëp ta ti hedoo do ragen'aak kyy p'ãã raky kedag bä. Nahëë hado däk ta ti sa hã. Ta ti han'aa hyb n'aa jewës doo, kep'uuk doo, ky n'aa rejãã doo, daap tah'yy ganäng do ta wób hã. Ta ti hedoo do raky kedag had'yyt hẽ. H'yy gatema bok. Ta see hado däk sa h'yyb. Dooh sa h'yyb tym gó baad hadoo do awäd wäd bä. P'op Hagä Do hã rawén h'yyb däk, dajẽẽr hyb n'aa red'oo.
P'op Hagä Do karẽn doo da ji aboo bä, tak'ëp baad hadoo do tanoo né ji hã, ji h'yy gadajaa bä ji wë hanäng do hã, dooh ji hyb n'aa hũũm bä ti bahä̃nh. Dooh ji manaa pé ji henäng noo gó. Dooh né hẽ ji mahũũm pé ji dajëp noo gó. Ti hyb n'aa, taw'ããts hẽ baad ji tsebé ji waa nyy bä, ji saroor enä bä. Ta wób, tak'ëp ma näng do karẽn do raky daheeh da Nesaa Do Yb sa hã h'yyb tatuk doo. Kadëë bëëh hadoo da sa h'yyb tym h'yy gatamah doo gó rakarẽn do hã. Rah'yy karẽn do nes'aa d' sa hã, kasuud bong da, dooh d' rahyb n'aa jawyg wäd bä sa hã, sa daaj hẽ rakawatsik da. 10 Dajẽẽr ji kamahä̃n doo, hajõng nesaa do du n'aa do tii. Ta wób, dajẽẽr rakamahä̃n do hyb n'aa, reréd hõm Jesus hã rah'yy ka'eeh doo, sa daaj hẽ rabahoop rakarehejãã doo, tak'ëp dajẽẽr rakarẽn do hyb n'aa.
Taw'ããts hẽ P'op Hagä Do karẽn do hã ji h'yyb däk do ky n'aa hahỹỹh
11 Õm Tsimoot, P'op Hagä Do sii hawät doo, tii d' madoo manäh. Baad hadoo do hã h'yyb däg. P'op Hagä Do karẽn do hã mah'yyb däg. P'op Hagä Do hã h'yy kae had'yyt hẽ. Ta wób makamahä̃n had'yyt hẽ. H'yy gajëë hõm manä P'op Hagä Do karẽn doo da mabawät do hã. Kaja hẽ denaa hẽ had'yyt hẽ er'ood ta wób sa hã. 12 Jé tsyym kas'ỹỹ doo, tak'ëp né hẽ rawaj'aah raj'aa ketsë do säm ragadoo hyb n'aa. Ti hadoo ỹ karẽn tak'ëp mah'yyb däg Kristo karapee heh'äät do mabahadoo hyb n'aa, edëb had'yyt do magadoo hyb n'aa, hỹ pong jé Jesus sii had'yyt hẽ mabawät hyb n'aa kä. Ta ti hyb n'aa õm P'op Hagä Do bats'yyt paa hajõk do ramaa newëë bä, baad ub mabaher'oot noo gó Jesus hã mah'yy ka'eeh doo.
13 P'op Hagä Doo, sahõnh hẽ badäk hahỹỹ hã hanäng do tabed'ëëp. Kristo Jesus ky kaneh'ỹỹt baad hadoo do hã Pon-Sijo Pirato sii taber'oot noo gó. Ti hyb n'aa kä, P'op Hagä Doo, Kristo Jesus daheeh sa matym gó õm ỹ mejũũ hahỹỹh: 14 Baad mamoo wäd õm ỹ mejũũ do hã, õm raky n'aa natapaa hyb n'aa mamoo wät do hã Jesus Kristo ër Wahë N'aa matëëh bä kä. 15 Jesus Kristo matëëh da P'op Hagä Do an'oo bä, tah'yyb däng noo gó. Ti né hẽ P'op Hagä Doo, sahõnh hẽ weh'ëëh doo. Jããm né hẽ ti sahõnh hẽ bag'ããs doo. Sahõnh hẽ badäk hahỹ wahë n'aa sa wahë n'aa. Hyb n'aa jewyk do sa wahë n'aa. 16 Sét né hẽ ti nadajëp doo. Ta bag tak'ëp gabarëëh do mahang tabawät. Ti hyb n'aa dooh ji haja bä p'eets hẽ ta hã ji kaja bä. Dooh hapäh péh, tabad'op hẽ da ji ty gepëëh. Taw'ããts hẽ sahõnh hẽ raweh'ëëh tii. Taw'ããts hẽ né hẽ tak'ëp tahaj'ap doo me tabagãã had'yyt hẽ. Ỹỹ. Tii d' né hẽ. Taw'ããts hẽ.
17 Mamejõ badäk hahỹỹ bä tak'ëp wekãp do sa hã, rah'yy kanasab'ee hyb n'aa. Maher'ood sa hã rah'yy kanasadä hyb n'aa sa ma hã. Nayyw hẽ tagawatsik tii. Ti hyb n'aa dooh ta hã ji h'yy kasadëë bä. Taw'ããts hẽ P'op Hagä Do hã rah'yy kasadä. Ti né hẽ tak'ëp hanoo do ji hã sahõnh hẽ ji karẽn do ji h'yyb tsebé n'aa. 18 Mamejõ wekãp do sa hã, baad hadoo doo, masa doo, sa wë hanäng doo me ramoo bong hyb n'aa. Taw'ããts hẽ hajõng do sa mo haj'aa taw'ããts hẽ hadoo doo. Taw'ããts hẽ wë bedoh do ramasa. 19 Tii d' radoo bä da, ti anäng da ta säm heh'äät do nahänh do ragadoo do pan'aa hỹ pong jé P'op Hagä Do wë. Edëb had'yyt do ragadoo tii bä.
20 Tsimoot, baad manä a hã P'op Hagä Do anoo doo. Baad kanä P'op Hagä Do panyyg nadoo do daap kaher'oot do mahä̃nh. Maky gado manä karẽn do a hã ky kedak doo, “h'yy ganäng do ky n'aa” daap ramaneëënh do hã. 21 Ta wób raky dahé däk ta ti ky n'aa, ti raberéd hõm Jesus hã rah'yy ka'eeh do paah.
Ỹ karẽn P'op Hagä Do ky enyym bë hã. Jããm hẽ kä.