PAOT TE KONĨN XOP PU KAX'ÃMI' I
1
'Ũgmũn Paot, ha Topa tek mũn yãykutnãhã', tu nũgkutnãhã 'ãte hãpxopmã Yeyox Kunnix pu', tu xa kax'ãmi', yũmũg xape Xox mũtik 'ãte xa ka'ãmi', nũy tappet xa mõ'kutnã', nũy kõmẽn Konĩn yõg kuxa mãm ka'ok xop xohix hah mõ'kutnã', 'ãkuxa xohip-xet Kunnix kuxa mũtik hah. Yã 'ãxop Kunnix yõg xop, nũy Topa hã tikmũ'ũn xe'e'. Hak mũ'ãte tappet mõ'kutnã'ax kamah 'ũkuxa mãm ka'ok xop xohix hah, nõm xop te yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix tu' xak, pu tu' kox ka'ogã'. Yã Yeyox Kunnix te' kuxa mãm ka'ok xop xohix hã' xuxyã'.
Pũyã Topa yũmũg Tak 'ãkuxa mãmmã', nũy tu yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix mũtik xa hãmmaxnã'.
Topa te Kunnix hã yũmũ'ã hãmmaxnãhã'
Topa te xa hãmmaxnãhã', hak hittup, tu: 'Ãmax, Topah! Kaxĩy. Yã Topa te xa hãmmaxnãhã', Yeyox te 'ãxop pupi' xok ha hãmmaxnãhã'. Yã 'ãkuxap-xet Yeyox Kunnix kuxa mũtik, pu hãm'ãktux ka'ok ha 'ãyummũgãhã, xa hãmyũmmũg xohix. 'Ãkuxa mãm ka'ok hãm'ãpak'ax kopah, ha Kunnix 'ãktux, yĩy Topa te xa hãmmaxnã xexkah, 'ĩhã 'ãxop te Topa yõg hãptup mõ'nã'ax xexka hip, 'ĩhã yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix nũn putup putpu'. Ha 'ãka'ogãp-tup, 'ĩhã' nũn'ax hip, xayĩy 'ãkuxa tu max, 'ĩhã yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix xupep, nũy 'ũhep xop xohix yõg hãpxopmã'ax kopit. Topa xip ka'ok, tu mõ'ãgmũg xohix hã' xip ka'ok, tu yũmũg mũtik tihi', tu yũmũg xãnãhã, 'ũ nũ', nũy yũmũg kuxap-xet yũmũg xuxyã kuxa mũtik, nũy Topak-tok Yeyox Kunnix kuxa mũtik yũmũg kuxap-xet.
'Ũkuxa mãm ka'ok xop te yãy tuk-mĩy
10 'Ũkxape xop, 'ãte 'ãxop tu' xak, xap-tox puxet xix kuxap-xet, nũy yãy mũtik ta tuk-mĩy hok. Yã yũmũg xuxyã te 'ã' hõm yãy 'ãxet'ax, 'ãte xa' xak, xayĩy 'ãgãy hok. 11 Kono xape te xa 'ãktux, tu 'ãxop te yãy tuk-mĩy'ax 'ãktux, 12 ha kaxĩy tikmũ'ũn 'ũm te: “'Ũgmũn yã Paot yõg,” kaxĩy, ha' nõy te: “'Ũgmũn yã 'Apot yõg,” kaxĩy, ha' nõy te: “'Ũgmũn yã Pet yõg,” kaxĩy, ha' nõy te: “Pak mũn yã Kunnix yõg,” kaxĩy. 13 'Ok 'ãxop te Kunnix yõg tikmũ'ũn koxip putup yãy pu'? 'Ok 'ũgmũn te mĩpkupnix tuk xok 'ãxop pupi'? 'Ãmhok! 'Ok 'ãte yãy 'ãxet'ax hõm, pu tikmũ'ũn 'ũm 'ãp-tox pix? 'Ap hõm'ah. Kunnix puxet te yãy 'ãxet'ax hõm, pup-tox pix. 'Ak mũn'ah.
14 'Ãte Kinix xix Gax putox pix, pãyã tikmũ'ũn nõy putox pix 'ohnãg, yĩy 'ãte: 'Ãmax Topah! Kaxĩy. Tuk hittup. 15 Yã tikmũ'ũn te hãm'ãktux hok, hu: “Paot te yãy 'ãxet'ax hõm puyĩp-tox pix,” kaxĩy. Yã' koit. 16 Nãy. 'Ãte 'Exteo putox pix kamah, xi' xape xop, pap-tox nõy 'ap pix'ah 'ãte'. 17 Kunnix te nũ 'ũm kutnã'ah 'ũp-tox pix. 'Ãmhok. Pa nũgkutnãhã', 'ũyĩy 'ãte hãm'ãpak max'ax 'ãktux, 'ãte hãm'ãktux max pu kakxop tuk-tup yũmmũg max, nũy Kunnix xexkanã'. Yã yũmũg pupi' xok mĩkupnix tu', yã hãm'ãpak max'ax 'õhõm.
Topa te Kunnix hã tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgãhã'
18 Tikmũ'ũn kuxa yũm 'ohnãg hãm'ãpak'ax max kopah, puxi' yĩxix, tu hãm'ãktux'ax putup nõg, tu: “'Ãp-tox kummuk!” kaxĩy, tu' yĩpkox 'ohnãg. Pa yũmũ'ãte' xupak, tu: Hamũn! Yã hãmyũmmũg xe'e'! kaxĩy, tuk yĩpkox pip hãm'ãktux'ax ka'ok pu', ha Kunnix yũmũg pupi' xok 'ãktux, ha Topa ka'ok, hu yũmũg kuxa kummuk xit, nũy kuxa max mõ'tat 'ũyãnãn tu'. Yã hãm'ãktux'ax ka'ok, tu yũmũ'ã hã hãm'ãpak max xe'e'. 19 Yã Topa yõg tappet te:
“'Ãte hãm'ãktux tox xop yõg hãm'ãktux kuxyãp-tup,” kaxĩy.
20 Piyãp xip tikmũ'ũn te hitop tu yãy pe'paxex, hu: “'Ãte hãmyũmmũg,” kaxĩy. Piyãp xip tikmũ'ũn te hitop tu yãy pe'paxex, hu: “'Ãte hãm'ãktux max,” kaxĩy. Yã' mõg, tu' yĩpkox 'ohnãg. Topa te hãm'ãktux hitop'ax tu' mũg, hap-tox kummuk xop yõg hãm'ãktux.
21 Topa te hãmyũmmũg, tu' tux hok, pu tikmũ'ũn hãmyũmmũg hok, nũy hãmpe'paxex'ax hã Topa mũn yũmmũg hok, 'ĩhãk mũ'ãte hãm'ãpak max'ax 'ãktux, puyĩy tikmũ'ũn yũmmũg, ha Topa te tikmũ'un hã tu tehet, nõm xop kuxa mãm ka'ok hãm'ãpak max kopah, hã tu tehet, 'ĩhã' kuxa kummuk xit, nũy nõ kuxa max mõ'tat 'ũyãnãn tu'. 22 Yoneo xop te Topa yõg hãpxopmã xe'ẽgnãg xak, nũy pẽnã', nũy hãm'ãpak max'ax yũmmũg, ha Genex yõg puknõg xop te hãmyũmmũg xak, 23 pak mũ'ãte Kunnix 'ãktux, ha mĩpkupnix tu' xok yũmũg pupi', yã hãm'ãpak max. Pa Yoneo xop tep-tup nõg, xi' puknõg xop te hãm'ãpak'ax 'ãktux kummuk, 24 pa Topa te yãy yõg tikmũ'ũn xãnãhã', pe Yoneo yõg tikmũ'ũn, pe' puknõg, ha' yĩmõgatux, pu hãm'ãpak max'ax 'ãpax, ha Topa te Kunnix nũ'kutnãhã', pu yãy yõg tikmũ'ũn ka'ogã', nũy yãy yõg tikmũ'ũn yũmmũgã'. 25 Ha tikmũ'ũn 'ũm te hitop tu hãm'ãktux, hu: “Yã hãm'ãpak'ax kummuk, tu hãmyũmmũgã hok,” kaxĩy. Nãy, tikmũ'ũn te hãm'ãktux kohe'. Nõm hãm'ãpak'ax yã Topa yõg hãmyũmmũg'ax xe'e'. Ha' nõy 'ũm te: “Yã hãm'ãpak max'ax pu'uk, tu' ka'ogã hok,” kaxĩy. Pa Topa te' xuktux, yĩy hãm'ãpak'ax ka'ok.
26 'Ũkxape xop, hãmpe'ãpaxeh nõmhã. Hõmã 'ãxop te hãmyũmmũg 'ohnãg, tu tikmũ'ũn nõy xat 'ohnãg, ha Topa te 'ãxãnãhã', yã tikmũ'ũn te xa 'ãktux 'ũnõy pu', hu: “Hãmyũmmũg kutõgnãg 'õhõm,” kaxĩy. Tu xa pe'paxex 'ohnãg. 27 Pa Topa te nõm tikmũ'ũn pu' hupmãhã', 'ĩhã 'ãyĩmõgatux, 'ãk-tõgnãg hah 'ãyĩmõgatux, xix 'ãpuk'uk hah 'ãyĩmõgatux. 28 Hõmã 'ãxop yã hãmhok xop, yã Topa hã' puknõg 'ãxop, yĩy Topa te 'ãyĩmõgatux, nũy nõm tikmũ'ũn xop yõg hãmpe'paxex kuxyã', 29 pu tikmũ'ũn 'ũm te yãy mũn xexka pe'paxeh hok Topa keppah. 30 Pa Topa te 'ãxop hã yãykotĩnnãhã', tu yãy tu nũ' xok Kunnix hã', ha Kunnix te hãmyũmmũg xohix, tu yũmũg hĩnnãhã', 'ũ tu hi xe'e', yã Topa te mõ yũmũg yãy, tu yũmũg kuxa tupmãhã', pu Topa hã yũmũ'ã tikmũ'ũn. Yã Kunnix te mĩpkupnix tu' xok, nũy yũmũg yõg hãpxopmã'ax kummuk hã' pago. 31 Yĩy Topa yõg tappet te: “Tikmũ'ũn te hãmpe'paxex xexka putup, pũyã Topa yõg hãpxopmã'ax pe tu paxeh xexkah, nũy yãy yõg hãpxopmã max pe tu paxeh 'ohnãg,” kaxĩy.