2
Paot te Kunnix xok'ax 'ãktux
'Ũkxape xop, hõmã 'ãte xa hãm'ãktux, tu xa Topa yõg hãm'ãktux'ax 'ãktux. Hõmã, hãmyãxatamuk xohix hã Topa yĩy 'ohnãg, tu hãm'ãktux 'ohnãg, pãyã hõnhã Topa te hãm'ãktux, yĩy 'ãte xa' xuktux Topa pupi', tu hãm'ãktux max, puyĩy kakxop tuktup kama yũmmũg max. Yã 'ãte hãm'ãktux'ax nõy putup 'ohnãg, nũy Yeyox Kunnix puxet 'ãktux, nũy Yeyox xok'ax puxet 'ãktux. Yã mĩpkupnix tu' xok, yũmũg pupi' xok, nũy yũmũg kuxa kummuk xit, nũy kuxa max tat 'ũyãnãn tu'. Hõmã 'ãhak mõg, tu tak pu'uk, tuk kuxãnõg, tu Topa yõg hãm'ãktux xa' xuktux, xix xa hãmyũmmũgãhã', pãyã 'ap hãm'ãktux max'ah, puyĩy tikmũ'ũn te: “Yã hãmyũmmũg 'õhõm!” kaxĩy. 'Ãmhok, pa Topa Koxuk tek ka'ogãhã', 'ũyĩy Yeyox Kunnix 'ãktux, hak ka'ogãhã kamah, 'ãte hãpxopmã ka'ok, pu tikmũ'ũn pẽnã', nũy: “Yã Topa te Paot nũ'kutnãhã', pu yãy pupi hãm'ãktux yũmũ'ã', tu hãpxopmã ka'ok xe'e',” kaxĩy. Yĩy 'ãkuxa mãm ka'ok Topa kopah, hu 'ãkuxa mãm 'ohnãg tikmũ'ũn yõg hãmyũmmũg'ax puknõg kopah, yã Topap-xet kopa 'ãkuxa mãm ka'ok, 'ũka'ok hah.
Topa te hãmyũmmũg xe'ẽgnãg
Ha 'ãte' kuxa mãm ka'ok xop pu hãm'ãktux, nõm xop te Topa Koxuk pu' yĩpkox pip, ha 'ãte Yeyox Kunnix 'ãktux, 'õhõm yũmũg pupi tu xok, nũy yũmũg kuxa kummuk xit, pãyã hãm xexka yõg tikmũ'ũn te hãm'ãktux kohe', tu Yeyox Kunnix putup nõg, xi' xexka xop tep-tup nõg, ha tikmũ'ũn te nõm xat'ax xop pu' yĩpkox pip putup 'ohnãg. Yã 'ãte Topa yõg hãm'ãktux 'ãktux, ha hãmyũmmũg xe'e'. Hõmã hãmyãxatamuk xohix 'ĩhã', 'ap hãm 'ũm xip'ah, pãyã Topa te hãmpe'paxex, tu yũmũ'ã ha hãmmaxnã xexkap-tup, hu: “Pũyã yãy kutok tikmũ'ũn pupi tu xok, nũy nõ kuxa kummuk xit,” kaxĩy. Pãyã' xaptop, tu' xuktux 'ohnãg, tu' yũmmũgã 'ohnãg. Pax pu Topa hã' puknõg xop yũmmũg, puxix yũmũg xuxyãp-tex hok, 'ũgãy tup-tex. Pãyã' kuxa mãm 'ohnãg, hu yũmũg xuxyã max xe'ẽgnãg putex. Pa Topa yõg tappet te hãmmaxnã xexka 'ãktux, tu yũmũg xuxyã xok yũmũg pupi'ax 'ãktux, hu:
“Tikmũ'ũn te' pẽnã 'ohnãg, tu' xupak 'ohnãg,
tu' pe'paxex 'ohnãg,
pa Topa te hãmpe'paxex, nũy yãy yõg tikmũ'ũn pu hãmmax nã xexkah,
nũy tup-tup pax xop pu hãmmaxnã xexkah,” kaxĩy.
10 Yã hõmã Topa yĩy 'ohnãg, pa hõnhã yãy Koxuk te yũmũ'ã hãm'ãktux, nũy yũmũg yũmmũgã', puyĩy xehomip xaptop 'ohnãg. Yã Topa Koxuk te tikmũ'ũn yõg hãmpe'paxex xohix yũmmũg, tu Topa yõg putup'ax xohix yũmmũg, xix Topa yõg hãmpe'paxex xohix yũmmũg. 11 Tikmũ'ũn yãp-xet te yãy yõg hãmpe'paxex xohix yũmmũg, yãp-xehnãg te hãmyũmmũg, ha Topa Koxuk yãp-xehnãg te Topa yõg hãmpe'paxex yũmmũg. 12 Ha Topa te yãy Koxuk xe'ẽgnãg yũmũ'ã nũ'kutnãhã', tu' koxuk puknõg yũmũ'ã nũ'kutnã 'ohnãg, yã Topa Koxuk te yũmũ'ã hãmyũmmũgãhã', nũy Topa yõg hãm'ãktux yũmũgã'.
13 Yĩk mũ'ãte Topa Koxuk yõg hãm'ãktux'ax 'ãktux putup, xa tikmũ'ũn yõg hãm'ãktux'ax pu 'ãyĩpkox hok. Yã kaxĩy 'ũgmũ'ãte hãm'ãktux, tu Topa Koxuk yõg hãm'ãktux'ax yũmmũgãhã', tu Topa yõg tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgãhã', nõm xop te Topa Koxuk pu' yĩpkox pip. 14 Pa Topa Koxuk te tikmũ'ũn 'ũm kopa' xihip hok, puxix tu nõm ka'ogã hok. Nõm tikmũ'ũn yã Topa hã' puknõg, tu' yõg hãm'ãktux 'ãpak, pãyã' yũmmũg 'ohnãg. Yã' Koxuk xe'ẽgnãg te Topa yõg tikmũ'ũn yãp-xet ka'ogãhã'. 15 Topa Koxuk te tikmũ'ũn kopa xihip, puxix tikmũ'ũn pa hãmyũmmũg, nũy hãpxopmã'ax xohix kopit, xix hãmyũmmũg, pe' max, pe' kummuk. Pa' puknõg xop te nõm tikmũ'ũn yõg hãpxopmã'ax kopit hok. 16 Yĩy Topa yõg tappet te:
“'Õk tikmũ'ũn 'ũm te Topa yõg hãmpe'paxex yũmmũg?
'Ok tikmũ'ũn 'ũm te Topa pu hãmyũmmũgãhã'? 'Ãmhok.
Topa yãp-xehnãg te yãy yõg hãmpe'paxex yũmmũg,
xix yãy pu hãmyũmmũg xe'ẽgnãg,” kaxĩy.
Pa Kunnix te hãmyũmmũg, tu yũmũ'ã hãmyũmmũgãhã', 'ũyĩy putox puxet Kunnix putox mũtik.