11
'Ãpu yõgnũ hãpxopmã'ax tat. Yã kaxĩy 'ãte Kunnix yõg hãpxopmã'ax tat.
'Ũn xop te 'ãmũtik kotĩnnãhã'
'Ãte xa hãm'ãktux max, xate yõg hãm'ãktux xaxok 'ohnãg hah, tu 'ã yĩpkox pip. Pa 'ãte 'ãp-tup, xa hãmyũmmũg. Yã Kunnix te' yĩpxox xat, ha' yĩpxox te yãy xetut xat, ha Topa te Kunnix xat. 'Ap max'ah, pu tik xop kuxxax tat, nũy nõ yãykotĩnnã' pip, nũy Topa pu hãm'ãktux, xix Topa pupi hãm'ãktux 'ãxape xop pu'. 'A Kunnix tep putup'ah kaxĩy. 5-6 Pa 'ũn xop tep-tox mõ'nĩy, puxix tu max. Kunnix tep putup. 'Ũtux hok pu 'ũn tep-tox mõ'nĩy, nũy yãykotĩnnã' pip, nũy Topa pu hãm'ãktux, xix Topa pupi hãm'ãktux 'ãxape xop pu'. 'A Kunnix tep putup'ah, 'ĩhã 'ũn tep-tox mõ'nĩy hok, tu 'ũn nõy putuk, nõm te' xe mõy. Pũyãp-tox mõ'nĩy, nũy yãyhãhup hok. Tik xop tep-tox mõ'nĩy hok. Yã Topa te' nõy yãy putuk ha' mĩy, pu Topa kuxa hittupmã', ha 'ũn te tik kuxa hittupmãhã'. Topa te tik mĩy hãmãxap, tuk-nãy tu tik kup tu' xut, nũy 'ũxetut mĩy. 'Ap Topa te tik mĩy'ah, puyĩ' xetut hã tu tehe'. 'Ãmhok. pa 'ũn mĩy, puyĩy tik hã tu tehe'. 10 Yĩy 'ũn xop tep-tox mõ'nĩy pexkox yõg nũ'pok xop hah, nũy pẽnã', nũy hãmyũmmũg. Yã' xetut te yãy yĩpxox pu' yĩpkox pip. 11 Topa yõg putat hã tihik xix 'ũhũn te mõ'yãy nĩynãm. 12 Topa te tik tu' kup xut, nũy 'ũn mĩy, ha kama tik te 'ũn tu' nãhã'. Yã Topa te hãpxopmã xohix.
13 'Ãpu 'ãxop te' kopit: 'Ok max, 'ũn putox mõ'nĩy hok, nũy yãykotĩnnãhã' pi', nũy Topa pu hãm'ãktux? 14 Tik mũn xe tox pu kummuk, yã Topa yõg tikmũ'ũn te' yũmmũg, 15 pa 'ũn mũn xe tox pu max, tup-tox mõ'nĩy. 16 Tikmũ'ũn 'ũm te hãm'ãktux putup yãnãn tu', tu xe tox 'ãktux putup, kopxix 'ãte tu xe hãm'ãktux, hu: 'Ũgmũ'ãte' xat, xi' kuxa mãm xop xohix te' xat, pu 'ũn xop tup-tox mõ'nĩy, nũy yãykotĩnnã' pi', nũy Topa pu hãm'ãktux.
Yũmũg xuxyã yõg xit'ax
17 Hõnhã 'ãte xa hãmyũmmũg'ax nõy 'ãktux, 'ãxop te hãpxopmã kummuk hah. 'Ãxop te yãy tu nũ'ãnãhã', tu yãy kummugãhã'. 18 Tikmũ'ũn te 'ã hãm'ãktux, tu 'ãxop 'ãktux, ha 'ãxop yãy tuk-mĩy pax, 'ĩhã yãy tu nũ'ãnãhã', nũy Topa pu hãm'ãktux, hak kuxa yũm kutõgnãg nõm hãm'ãktux kopah. 19 Yã' max 'ãxop yãyxatat kutõgnãg, pu hãpxopmã'ax max xop tu mũg. 20 'Ãxop yãy tu nũ'ãnãhã', nũy xit, nũy yũmũg xuxyã pe'ãpaxex, pu, 'ãxit hok. 21 Yã 'ũyãg xit mõ'ka'ok, nũy 'ũhi mõ'ka'ok, ha' yãg putup xũy, ha' yãg nõy paptux. 22 'Ok yã 'ãpet 'ũm yũm hok, hu ta xit xix xo'op, nũy 'ãhi'? Kaxĩy 'ãxop te' kuxa mãm ka'ok xop putup hok, xi' hok xop pu' hupmãhã'. Xatep tep pe'ãpaxex? 'Ok hãpxopmã'ax max nõ'õm? 'Ap max'ah! Yã' kummuk!
23 Yũmũg xuxyã te 'ã hãmyũmmũgãhã', ha xa' yũmmũgã'ax, hu: Yũmũg xuxyã Yeyox te yãy yõg tik xop mũtik xit 'ãmnĩy hã, ha tikmũ'ũn gãy te' mũg'ax, nũy tup-tex, yĩy pãm pa' tap, 24 tu Topa pu: “'Ãmax Topah. Tuk mũ'ã' hõm 'ãxit'ax max. Puxi'!” kaxĩy. Tu pãm koxip, tu: “Nũhũ 'ũgyĩn, yãk xok 'ãxop pupi'. 'Ũg pa', nũy mã', huk xaxok hok,” kaxĩy. 25 'Ũxit kux, 'ĩhã yũmũg xuxyã te kãnẽy pa', tu: “Topa te' pa'ax tup mĩy tikmũ'ũn mũtik, tuk yĩn hep 'ãta hã' pa'ax mĩy, 'ũkxok tu'. 'Ãte yãy hep 'ãta nũ'nãp-tup, nũy pa'ax tup mĩy. Kãnẽy pa', nũy tu' xo'op, 'ĩhãk mũn pe'ãpaxex, nũy huk xaxok hok,” kaxĩy. 26 'Ãxop te pãm mãhã', xix kãnẽy tu' xo'op, puxix yũmũg xuxyã xok'ax 'ãktux pax, ha mõktu putpu' nũn.
27 Tikmũ'ũn kuxa kummuk te nõm pãm mãhã', xix nõm xupyãg xo'op, puxix Topa gãy, yũmũg xuxyã pe'paxex 'ohnãg hah, yĩy Topa te' kummugãp-tup 'ũyãnãn tu'. 28 Yãy kuxa yĩkopit hãmãxap, nũy yãy yõg hãpxopmã'ax yũmmũg, nũy kunãy tu pãm mã', xix kãnẽy hã' xo'op. 29 Tikmũ'ũn xit, xix xo'op, tu hãmpe'paxex 'ohnãg, tu yũmũg xuxyã pe'paxex hok, puxix Topa gãy, nũy tu' xũygã'. Yã yũmũg xuxyã xok yũmũg pupi', nũy yũmũg kuxa kummuk xit. 30 Tikmũ'ũn punethok te hãmpe'paxex 'ohnãg, hu' pakut, xi' pu'uk, ha tikmũ'ũn 'ũm xakix tap. 31 Tikmũ'ũn te yãy kuxa yĩkopit hãmãxap, nũy yãy hãpxopmã'ax yũmmũg, puyĩy Topa 'ũkuxa maxnã', puxix Topa' xũygã hok. 32 Pa Topa te yũmũ yõg hãpxopmã'ax kopit, nũy tu' yũmmũg, tu yũmũg xũygãhã', 'ũyĩy Topa yõg putat xak hok, nũy Hãmgãynãgnãg pet hã yũmũg mõg hok Topa hã' puknõg xop mũtik.
33 'Ãxop yãytu nũ'ãnãhã', nũy Topa yõg xit'ax mã', nũy yũmũg xuxyã pe'ãpaxex, 'ãpu 'ãxape xop hip. 34 Putup te 'ãp-tex, yĩy ta yãy pet tu 'ãxit hãmãxap, tuk-nãy tu 'ãxape xop mũtik yãy kotĩnnãhã', pu Topa 'ãxop xũygã hok, 'ãxop te hãpkummuk mĩy hah. Ha hãpxopmã'ax nõy 'ãte' kopit putup, 'ĩhã 'ãxop mũtik 'ũkxip.