12
Topa Koxuk te tikmũ'ũn ka'ogã'ax
'Ũkxape xop, 'ãte 'ãp-tup, xa 'ãxop hãmyũmmũg max, nũy Topa Koxuk yã tikmũ'ũn ka'ogã yũmmũg, ha' kuxa mãm ka'ok xop ka'ogãhã', puyĩy hãpxopmã max. 'Ãxop te 'õg hãpxopmã'ax hittap yũmmũg, 'ĩhã Topa hã 'ãpuknõg, ha topa komut xop yĩy hok te 'ãxat, tu 'ãmõgã kummuk. Yĩy 'ãte xa hãmyũmmũgãhã. Tikmũ'ũn 'ũm te: “Pũyã Topa Yeyox pu hãpkummugã',” kaxĩy, yã Topa Koxuk te' ka'ogã 'ohnãg, pu tu hãm'ãktux kummuk. 'Ãmhok. Ha tikmũ'ũn 'ũm te: “Yeyox yã yũmũg xuxyã!” kaxĩy, yã Topa Koxuk te' ka'ogãhã', pu tu hãpxe'e 'ãktux.
Topa Koxuk te tikmũ'ũn ka'ogãhã', pu hãpxopmã max punethok, tup-xehnãg te' ka'ogãhã', pu tu hãpxopmã'. Ha yũmũ'ãte hãpxopmã punethok, nũy yũmũg xuxyã tu hãpxopmã', yã yũmũg xuxyãp-xet puk hãm. Ha tikmũ'ũn 'ũm ka'ogãhã', pu tu hãpxopmã', tu' nõy ka'ogãhã', pu tu hãpxopmã nõy, ha Topap-xet te' xohix ka'ogãhã', pu tu hãpxopmã'. Topa te' kuxa mãm xop xohix ha hãmmaxnãhã', tu' xohix tu' mũg. Yã Topa Koxuk te' kuxa mãm ka'ok xop xohix kopa' xip, ha Topa te' xip'ax tu' mũg, puyĩ' xohix pẽnã'. Topa Koxuk te tikmũ'ũn 'ũm ka'ogãhã', puyĩy' nõy mõ'nĩynãm hãm'ãktux hã, xi' nõy ka'ogãhã', puyĩ' nõy hãmyũmmũgã', xi' nõy ka'ogãhã', puyĩy kuxa yũm ka'ok, xi' nõy ka'ogãhã', puyĩy nõy pakut hittupmã 10 xi' nõy ka'ogãhã', puyĩy hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg, yã tikmũ'ũn puxet te' mĩy hok, xi' nõy ka'ogãhã', puyĩy Topa pupi hãm'ãktux, xi' nõy ka'ogãhã', puyĩy hãmyũmmũg, nũy Topa Koxuk yõg hãpxopmã'ax yũmmũg, nũy 'ũkoxuk puknõg yõg hãpxopmã'ax yũmmũg kamah, xi' nõy ka'ogãhã', puyĩ' yĩy'ax puknõg hã hãm'ãktux, xi' nõy ka'ogãhã', puyĩy nõ hãm'ãktux puknõg yũmmũgã'. 11 Yã Topa Koxuk puxet, tu' kuxa mãm xop xohix ka'ogãhã', tup-tup, hu tikmũ'ũn ka'ogã'ax pu hãpxopmã punethok.
Kunnix hã 'ãyĩn puxet
12 Tikmũ'ũn yĩn puxet, tu' kup punethok pip, ha' mãg te' yĩn kopa' pip punethok, xi' kuxa, xi' tex, yã' xohix, hã kaxĩy yũmũg xohix, tu Kunnix hãk yĩn puxet. 13 Yã yũmũg xohip-tox pix, Topa Koxuk te yũmũg putox pix, nũy Kunnix hã yũmũg yĩn puxet. Yã yũmũg xohix, 'ok pe Yoneo xop, 'ok pe' puknõg xop, 'ok pe tayũmak pop tu yũmũg hãm, 'ok pe' xuxyã xat'ax pu yũmũg hok hã' hãm, yã yũmũg xohix te Kunnix hã' yĩn puxet. Ha Topa Koxuk te yũmũg xohix kopa' xip, yĩy yũmũg kuxap-xet Yeyox Kunnix kuxa mũtik.
14 Ha' yĩn kup puxet'ah. 'Ãmhok. Yã' kup punethok. 15 Pax pu' pata yĩy, tu hãm'ãktux, hu: “'Akmũn te yãk yĩm'ah, huk yĩn yõg 'ohnãg,” kaxĩy. Puxi' yã' yĩn yõg xe'e'. 16 Pax pu' yĩpkox yĩy, tu: “'Ak pa'ah, huk mũn yĩn yõg 'ohnãg,” kaxĩy. Pãyã yã' yĩn yõg xe'e'. 17 Pax pu' pa puxet xip 'ũyĩn kopah, puxix hãm'ãpak 'ohnãg. Pax pu' yĩpkox puxet xip 'ũyĩn kopah, puxix tu' hax 'ohnãg. 18 Yĩy Topa te tikmũ'ũn mĩy, tu' yĩn mĩy, ha' kup punethok, xi' mãg punethok, 'ũp-tup ha' mĩy. 19 Pax pu' kuxap-xehnãg xip, puxix tu kuxap-xet, 'ap yĩn'ah. 'Ãmhok. 20 Yã' kopa' pip xop xohix hã' yĩn puxet.
21 Pax pu tikmũ'ũn pa yĩy, nũy tu' yĩm pu hãm'ãktux, hu: “Mõg, 'ãte 'ãp-tupnõg,” kaxĩy. Yã' kummuk, 'ũhitop tu' xuktux. Ha kaxĩy 'ãxop yã 'ãkuxa mãm ka'ok xop, tu Kunnix hã 'ãyĩn puxet, tu 'ãxape xupmã hok. 22 'Amhok. 'Ũyĩm xut, puxi' yĩn tu pu'uk, ha kaxĩy 'ãxop yãy xape xut hok, ka 'ãxop 'ãpu'uk kamah. 23 Tikmũ'ũn te yãy yĩn mõ'nĩy, 'ũyãg mõ'nĩy, nũy nõ xex max, 24 tu mõ' yãg nõy nĩy 'ohnãg. Hã kaxĩy Topa te tikmũ'ũn yĩn xohix mĩy, ha' xohix max, 25 ha' yãyxatat 'ohnãg, yĩy yãy hã tu tehet. 26 'Ũyĩn yãg xũy, puxix tu yĩn xohix xũy kamah. 'Ũyĩn yãg tap, puxix tu yĩn xohix tap. 'Ũkuxa mãm ka'ok xop te tikmũ'ũn yĩn putuk, 'ũyãg xũy, ha' nõy xop xohix hittup 'ohnãg.
27 'Ãxop te Kunnix hã 'ãyĩn, yã 'ãxohix te Kunnix hã 'ãyĩn yãg. 28 Topa te hãpxopmã mãynãg 'ũkuxa mãm ka'ok xop kopah, tu tik xop mõ'pok hãmãxap, hak-nãy tu tik xop nõy te Topa pupi hãm'ãktux, hak-nãy tu tik xop nõy te hãmyũmmũgãhã', hak-nãy tu tik xop nõy te hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg, ha tikmũ'ũn puxet te' mĩy hok, hak-nãy tu tik xop nõy te' pakut xop hittupmãhã', xi' nõy xop te' nõy hã tu' tehet, xi' nõy xop te' nõy xat, xi' nõy xop te' yĩy'ax puknõg hã' yĩy. 29 'A' xohix mõ'pok'ah, 'a' xohix te Topa pupi hãm'ãktux'ah, 'a' xohix te hãmyũmmũgã'ah, xix 'a hãpxopmã ka'ok'ah. 30 'A' xohix te' pakut'ax hittupmã'ah, xi' yĩy'ax puknõg hã' yĩy'ah, xi' nõy pu 'a' yĩy'ax 'ũm yũmmũgã'ah. 31 Yĩy Topa tu' xax, pu 'ãka'ogã', xayĩy 'ãnõy ka'ogã 'ũyãnãn tu'.
Pãyã 'ãte xa' mũg putup putat xe'ẽgnãg.