13
'Ãnõy putup pax
Pax tikmũ'ũn yĩy'ax hãk yĩy, xix pexkox yõg nũ'pok xop yĩy'ax hãk yĩy, pãyã 'ãtek nõy putup pax hok, kopxi' hitop tuk yĩy, yãk yĩy'ax te 'ãmãnex te xap kãyã'ax putuk, yã' kax ka'ok, pãyã hitop hã' kax, tu' nõy yũmmũgã 'ohnãg. Pax 'ãte Topa pupi hãm'ãktux, xix hãmyũmmũg xexka', xix hãm'ãktux xe'e yũmmũg, xik kuxa yũm 'ũm ka'ognãg, nũy yĩktix xut hãm tu', pap-tup pax hok, kopxi' hitop hã hãpxopmã'. Pax 'ãte yãy yõg hãpxop xohix popmã', xix yãy yĩn hõm pu mõ'hap, nũy Topa pu haxyã', pa 'ãtep-tup pax hok, kopxi' hitop hã hãpxopmã'.
Tikmũ'ũn te' nõy putup pax, puxi' hip, tu nõã' tot, tu' nõy kuxa ka'. 'Ap yĩpkumĩy'ah, tu yãy mũn kutõgnãg pe'paxex, 'a yãy mũn xexka 'ãktux'ah, tu' yĩy pu'uk, nũy tu' nõy gãyã hok, 'ap yãy mũn te mãxap pe'paxex'ah, 'ap gãy'ah, 'a' nõy yõg hãpkummuk mĩy'ax xutigã'ah, pãyã' xaxogãhã'. Tikmũ'ũn te' nõy putup pax, puxi' nõy hãpkohe' mĩy hã tu hittup hok, pãyã hãmyok mĩy'ax hã' hittup. 'Ap kuxa teknõg'ah, pãyã nõã'tot, 'ũkuxa yũm ka'ok tu', tu hãmmax hip, puyĩy Topa hãpxopmã'.
Tup-tup pax, tup-tup kux 'ohnãg. Hõnhã tikmũ'ũn te Topa pupi hãm'ãktux, tu' xuktux kux putup. Ha' yĩy'ax puknõg hã tikmũ'ũn yĩy, pãyã' kux putup kamah. Ha hãmyũmmũg, pãyã' xaxogãp-tup kamah. 'Ũgmũ'ãte hãmyũmmũg kutõgnãg, ha tikmũ'ũn te Topa pupi hãm'ãktux kutõgnãg kamah, 10 pa 'ãmnĩy 'ũm mõ'nã'ax, 'ĩhã yũmũg xuxyã nũn, 'ĩhã' xexka xe'ẽgnãg tu' nũn, ha Topa Koxuk te tikmũ'ũn ka'ogã'ax kux putup, yũmũ'ãte yãyhã ka'ok hah, ha hãpxopmã'ax hittap yãyxaxogãp-tup.
11 Hõmãk kutĩgnãg, yãk mũn hã kakxop, tu hãm'ãktux, tu kakxop putuk, xix 'ãte hãmpekpaxex tu kakxop putuk, pãyã hõnhãk xip tap, hu 'ãte kakxop yõg hãpxopmã putuk 'a mĩy'ah. 12 Hõnhã yũmũ'ãte yãy pa pẽnã'ax hã yãy pa pẽnãhã', tu' pẽnã kummuk, pa 'ãmnĩy 'ũm mõ'nãp-tup, 'ĩhã yũmũ'ãte Topa pa pẽnã max, 'ũyĩkãgnãg hã' tihi tu'. Hõnhã yũmũg'ãte Topa yũmmũg kutõgnãg, pa 'ãmnĩy 'ũm mõ'nãp-tup, ha 'ãte Topa yũmmũg maxp-tup, yã kaxĩy hã Topa tek yũmmũg.
13 Hõnhã yũmũg kuxa mãm ka'ok Yeyox Kunnix kopah. Yã hãpxopmã'ax max. Xix yũmũ'ãte hãmmax hip, tu Kunnix putpu' nũn'ax hip, nũy yũmũg mõg pexkox hah. Yã hãpxopmã'ax max kamah. Xix yũmũg yãy putup pax, tu' kux 'ohnãg. Yã hãpxopmã max'ax xe'ẽgnãg.