14
Topa Koxuk te tikmũ'ũn ka'ogãhã'
'Ũmax, ta' nõy putup pax. 'Ãpu 'ãnõy putup pax xexka'. Topa tu' xax pu pexkox yõg hãpxop popmã xa'. Yã' max xe'e', pu Topa pupi hãm'ãktux. 'Ũyĩy'ax puknõg hã tikmũ'ũn yĩy, puxix Topa tu hãm'ãktux, pãyã tikmũ'ũn 'ũm pu hãm'ãktux'ah, 'ũyĩy'ax yã' puknõg hah, ha Topa Koxuk te' ka'ogãhã', pu Topa yõg hãm'ãktux xe'e 'ãktux. Pa tikmũ'ũn te Topa pupi hãm'ãktux, puxix tikmũ'ũn pu' xuktux, tu mõ'nĩynãm, tu nõ teheh. Tikmũ'ũn yĩy, 'ũyĩy'ax puknõg hã' yĩy, puxix mõ yãy nĩynãm, pãyã tikmũ'ũn te Topa pupi hãm'ãktux, puxi' kuxa mãm ka'ok xop xohix mõ'nĩynãm.
'Ãte 'ãp-tup, xa yĩy'ax puknõg hã 'ãyĩy, pãyã 'ãte 'ãp-tup xexka', xa Topa pupi hãm'ãktux, nũy 'ãnõy xop ka'ogã', ha' nõy te yãy mũn puxet ka'okgãhã'. Yã' yĩy'ax puknõg hã hãm'ãktux. Pãyã tikmũ'ũn xip, nũy nõy pu hãmyũmmũgã', puxi' yĩy'ax puknõg yõg hãm'ãktux yũmmũgã', nũy hãm'ãktux'ax hã' nõy ka'ogã'. 'Ũkxape, 'ãhãk mõg, tu' yĩy'ax puknõg hãk yĩy, kopxix mõ'ãnĩynãm 'okpa Topa yõg hãm'ãktux xe'e 'ãktux. Pãyã 'ãte xa hãmyũmmũgãhã', 'ĩhã tikmũ'ũn yãy yĩy'ax hã 'ãte Topa pupi hãm'ãktux, tu xa' xuktux, kopxix mõ'ãnĩynãm xe'ẽ'.
'Ũg'ãpax, xayĩy hãmyũmmũg. Tikmũ'ũn kutex, ha kama hãpxop kãyã'ax pip punethok. Tik kãyã kummuk, puxix tikmũ'ũn kutex yũmmũg 'ohnãg. Tik 'ũm te kãyã'ax, mĩxux xop tut hã kãyãhã', nũy xonat xop xãnã', tu kãyã kummuk, puxix xonat te hãm'ãpak, pãyã hãmyũmmũg 'ohnãg, 'ok yãykix'ax, 'ok pe' xit'ax. Ha kaxĩy 'ãxop te hãpxopmãhã'. Tikmũ'ũn te' yĩy'ax puknõg hã' yĩy, puxi' nõy te hãm'ãktux 'ũm yũmmũg'ah, 'ũpuknõg hah, ha hãm'ãktux yãyxaxogã'ax. 10 Hãm xexka yõg yĩy'ax xohix punethok, ha' yĩy'ax xohix hã' hep nõy xop te hãm'ãktux, tu yãy yĩy'ax hã hãmyũmmũg. 11 'Ãte' yĩy'ax yũmmũg hok, puxix tik puknõg hãm'ãktux, tu 'ãhã' puknõg, ha hamũn hãk puknõg kamah. 12 Yĩy xax, pu Topa Koxuk 'ãka'ogã', pa' xax hãmãxap, pu 'ãka'ogã, xayĩy 'ãnõy xop ka'ogã kamah.
13 Yã' max tikmũ'ũn te' yĩy'ax puknõg hã' yĩy, pãyã max xexka', 'ũnõy xop pu hãm'ãktux yũmmũgã', nũy tikmũ'ũn yãy yĩy'ax hã hãmyũmmũgã', puyĩy hãmyũmmũg. 14 Topa pu 'ãte hãm'ãktux, 'ũyĩy'ax puknõg hãk yĩy, kopxik kuxa te hãm'ãktux xe'e', pak putox te hãmyũmmũg 'ohnãg, 'ãte' yĩy'ax puknõg yũmmũg 'ohnãg tu'. 15 'Ãte putep mũn mĩy'ax? 'Ãte Topa pu hãm'ãktux yãy kuxa hã, tu' yĩy'ax puknõg hãk yĩy, pa yãy putox hã 'ãte hãm'ãktux kamah, nũy tikmũ'ũn yãy yĩy'ax hã hãm'ãktux, hu hãmyũmmũg. 16 'Ãkuxa hã xate Topa pu hãm'ãktux, puxix 'ãxape' xupax, pãyã' yĩy'ax yũmmũg hok, puxix hãm'ãktux yũmmũg hok, nũy tu: Hamũn, kaxĩy. Yã' hitop hã' xupak, 'ũyĩy'ax puknõg yũmmũg 'ohnãg tu'. 17 Yĩy xate hãm'ãktux mãynãg, 'ĩhã Topa pu hãm'ãktux, pãyã 'ãxape xop mõ'nĩynãm 'ohnãg. 18 'Ãte Topa pu: 'Ãmax Topah, xatek ka'ogãhã', 'ũg yĩy'ax puknõg hãk yĩy punethok, kaxĩy. Yãk yĩy punethok, ha ta 'ãxop yĩy kutõgnãg. 19 Pãyã yãy kotĩnnã' xop mũtik tihi', kopxix tikmũ'ũn yãy yĩy'ax hã hãm'ãktux, 'ãtep-tup, pu tikmũ'ũn yõg hãm'ãktux kutõgnãg 'ãpax, puyĩy Topa' ka'ogã, pu' nõy xop pu nõ hãm'ãktux. Pa' yĩy'ax puknõg hãk yõg tox 'ãte putup'ah.
20 'Ũkxape: 'Ãxop hã kakxop'ah, pãyã hãpkummuk mĩy hok, kakxop putuk, 'ihã hãmpe'ãpaxeh 'ũxip tap xop putuk. 21 Yã Topa yõg tappet te Topa yõg hãm'ãktux'ax 'ãktux, hu:
“'Ãte nũhũ tikmũ'ũn pu hãm'ãktux putup,
tu' yĩy'ax puknõg hã hãm'ãktux putup,
xi' puknõg yĩkox hã hãm'ãktux putup,
pa yõg tikmũ'ũn te hãm 'ũm 'ãpak 'ohnãg,” kaxĩy.
22 Tikmũ'ũn te' yĩy'ax puknõg hã Topa pupi hãm'ãktux, puxix tu' kuxa mãm hok xop pu hãm'ãktux, yã hãpxopmã xe'ẽgnãg, pãyã' kuxa mãm ka'ok xop pu hãm 'ũm 'ãktux'ah. 23 'Ãxop yãykotĩnnãhã', 'ãxohix te' yĩy'ax puknõg hã 'ãyĩy, puxix hãmyũmmũg hok xop te: “'Ũxohip-tox kummuhnãg!” kaxĩy. 24 Pa 'ãxop xohix te Topa pupi hãm'ãktux, 'ĩhã' kuxa mãm hok xop mõxakux, puxix hãm'ãpax, tu yãy yõg hãpxopmã'ax kummuk tu' yãyhãhup, ha Topa te' kopit putup, hamũn te hãmyũmmũg hah. 25 Ha Topa te hãmpe'paxex yũmmũgãp-tup, yĩy nũ'xup putup, 'ũkuxa te' yẽy tu', tu: “Ya hamũn! Topa te 'ãxop mũtik pip!” kaxĩy.
Hãpxopmã max 'ĩhã yãy kotĩnnã' pip
26 'Ũkxape xop, 'ãte xe xa hãm'ãktux putup. 'Ãxop yãykotĩnnã' pip 'ĩhã', yã' max 'ãxape 'ũm kutex, nũy Topa 'ãktux max, xi' nõy hãmyũmmũgã', xi' nõy te Topa yõg hãm'ãktux xe'e 'ãktux, Topa te' yũmmũgã tu' xuktux. Xi' max, 'ãnõy yĩy'ax puknõg hã tu yĩy, xi' nõy te yĩy'ax yõg hãmyũmmũg'ax 'ãktux, tu tikmũ'ũn yãy yĩy'ax hã hãmyũmmũgãhã', puyĩ' kuxa mãm xop xohix mõ'nĩynãm. 27 'Ãxop 'ũm yĩy'ax puknõg hã 'ãyĩy putup, 'ĩhã 'ãyĩy, 'ãp-xet yĩy hãmãxap, xik-nãy tu' nõy yĩy, xik-nãy tu' noy, tu mõktu yã tikoyuk yĩy, tu' hip, pu' nõy 'ũyĩy'ax puknõg hã' yãnãn, nũy tikmũ'ũn yãy yĩy'ax hã' xuktux, puyĩ' xohix hãmyũmmũgã'. 28 'Ũxip hok tik te' yũmmũgã', ha ta' kux, tu yãy pu hãm'ãktux, xix Topa pu hãm'ãktux yãy kuxa kopah. 29 Tikmũ'ũn 2 tu yĩy kux, pe 3 tu yĩy kux, xa' hip, pu' nõy xop kopit, 'ok pe tik te Topa pupi hãm'ãktux, 'ok pe' koxuk puknõg pupi hãm'ãktux. 30 'Ũxape yok, tu hãm'ãktux putup, 'ĩhã' nõy te Topa pupi hãm'ãktux, puxix tikmũ'ũn mãxap hã hãm'ãktux kux, tu ta' yũm, pu' nõy Topa yõg hãm'ãktux 'ũyãnãn tu 'ãktux. 31 'Ãxop xohix te Topa pupi hãm'ãktux'ax, 'ũp-xet hãmãxap, hak-nãy tu' nõy te', xik-nãy tu' nõy, tu mõktu 'ãxohix te hãm'ãktux kux, ha kaxĩy 'ãxop te hãm'ãktux xohix yũmmũg putup, nũy tu hittup. 32 Tikmũ'ũn te Topa pupi hãm'ãktux, puxix yãy mũn xat, 'ok pe' max hãm'ãktux, 'ok pe' kummuk hãm'ãktux. 33 Yã Topa te yũmũg xãnã hok, 'ũg hãpxopmã kummuk, pa yũmũg xãnãhã 'ũg hãpxopmã max.
Ha kaxĩy 'ũkuxa mãm ka'ok xop xohix yãykotĩnnãnã' pip. 34 Ha 'ũn xop yĩy hok. 'Ũxat hok, puyĩy hãm'ãktux hok. Yoneo xop yõg xat'ax te' xat hok kamah, yĩy tux hok, pu 'ũn kuxa mãm ka'ok xop xat hok kamah. 35 'Ũn te' yĩkopit putup, puxi' hip, nũy yãy pet kopa yãy yĩpxox yĩkopit. 'Ũn te hãm'ãktux, 'ĩhã' xohix yãykotĩnnãhã' pip, puxix tu hupmã'.
36 'Ok 'ãxop te Topa yõg hãm'ãktux mĩy? 'Ap mĩy'ah. 'Ok pe Topa te mõ'ãp-xet kutnãhã'? 'Ãmhok. 37 'Ãxop 'ũm te yãy xexka pe'ãpaxeh, nũy mõ 'ãkutnãp-xet pe'ãpaxeh, xix Topa Koxuk te 'ãka'ogã'ax pe'ãpaxeh, kopxix xa hãmyũmmũgã'. Yũmũg xuxyã tek xat 'ũxa kax'ãmi'. 38 Tikmũ'ũn 'ũm te hãm'ãpak hok, 'ãpu nõm pu 'ãyipkox pip hok kamah.
39 'Ũkxape xop: 'Ãpu, Topa pupi hãm'ãktux pax, tu' tux hok, pu yĩy'ax puknõg hã tu yĩy kamah. Yã' max. 40 Pãyã hãpxopmã mãynãg, 'ĩhã yãykotĩnnãhã' 'ãpip.