7
Tikmũ'ũn te yãyta'ax
'Ãxop te 'ã' kax'ãmi tappet tu, tu tappet tu yãy 'ãktux, tuk yĩkopit, tu: “'Ok max tikmũ'ũn yãytax?” kaxĩy. Yã' max pu yã tik yãytax hok, nũy yã' hok xip, pa tikmũ'ũn punethok te' nõy hã' xupxet, yĩy 'ãte: Yã' max tik yãy yõg 'ũn mũy, pu 'ũn kamah yãy yõg tik mũy. 'Ãte xe' xat, pu' yĩpxox yãy xetut mũtik tu nõm max, xi' xat, pu' xetut yãy yĩpxox mũtik tu nõm max. 'Ũxetut yĩn yã' yĩpxox yõg yĩn, yĩ' yĩpxox te' xat, ha' yĩpxox yĩn yã' xetut yõg yĩn, yĩ' xetut te' xat. Xatix yãy mũn hõm, nũy 'ũ nũ mũtik 'ãnõm, nũy 'ãti ka'õk. Pa Topa pu hãm'ãktux pax, 'ĩhã 'ãp-tox puxet xix 'ãkuxap-xet, hu ta hãpxip kutõgnãg 'ĩhã 'ãhok 'ãnom. Pa hãm'ãktux kux, 'ĩhã nũ mũtik 'ãnõm 'ũxeheh, pu Hãmgãyãgnãg xatix kummugã hok, 'ãnõm putup hah.
'Ãxep xat'ah 'ãte nõmhã, pãyã xa hãmyũmmũgãhã'. 'Ãtep-tup, pu tikmũ'ũn xohi' hok pi', 'ũgputuk nũy, pa Topa te tikmũ'ũn xohix ka'ogãhã', pu tu hãpxopmã max, tu tik puxet ka'ogãhã pu' hok xip, xi' nõy ka'ogãhã pu yãyta max.
Yĩy 'ãte' hok pip xop pu hãm'ãktux, puyĩ' hok pi', hu yãyta hok 'ũg putuk nũy. Ha' hok mãm xop pu 'ãte hãm'ãktux kamah, pu' hok mãm. Yãytap-tup te 'ãp-tex, 'ãpu yãytax. Yãyta'ax 'ũmax, yãytap-tup xũy mũn yã' kummuk, yã kuxap putuk 'ãkopah.
10 Ha 'ãte tikmũ'ũn yãyta xop pu hãm'ãktux, yã yũmũg xuxyã te' xat, pu tu yãy xatat hok. 11 Yãy xatat, puxi' hok xip, tu' nõy mũg hok, tu mõktu xe yãy yĩpxox mũg, xix yãy xetut mũg, nũy nũ mũtik tu ti ka'ok 'ũxeheh.
12 Tikmũ'ũn nõy pu 'ãte hãmyũmmũgãhã', 'ap Topa te' xat'ah. Tikmũ'ũn kuxa yũm ka'ok Kunnix kopah, ha 'ũn mũg, nõm kuxa yũm 'ohnãg, tu' yĩpxox mũtik tip-tup, puxix 'ãti'. Pũyã' xetut nĩm hok. 13 Ha 'ũn nõy kuxa yũm ka'ok Kunnix kopah, tu tik mũg, nõm kuxa yũm 'ohnãg, ha' yĩpxox te nũ mũtik nõm putup, puxix 'ãti'. Pũyã' yĩpxox nĩm hok. 14 Yã Topa te' yĩpxox ha hãmmaxnã'ax, tu' xetut kuxa yũm'ax hã hãmmaxnã'ax, tu 'ũn nõy ha hãmmaxnã'ax, 'ũyĩpxox kuxa yũm'ax hã' hãmmaxnã'ax, puyĩy tuk-tok xohix hu Topa yõg, ka Topa hã' puknõg xop putuk, nõm te Topa yũmmũg 'ohnãg. 15 Pe' yĩpxox kuxa yũm hok te' xetut nĩm putup, pe' xetut kuxa yũm hok te' yĩpxox nĩm putup, pũyã 'ã' nĩm, ha' kux. Pũyã' kuxa mãm ka'ok xop pip. Yã Topa te yũmũg kuxa mãmmãhã', 'ũyĩy nõy xop mũtik tu ti max. 16 'A xate hãmyũmmũg'ah, 'a 'ãnõy kuxa yũmmũg'ah. 'Ok pe' kuxa yũm'ax Kunnix kopah, 'ok pe' kuxa yũm hok. Pũyã mõg, 'ũgmĩy hok.
Topa pu' yĩpkox xihip
17 Pũyã tikmũ'ũn xohix hãpxopmã max. Topa te' xãnãhã', pu tu hãpxopmã max tikmũ'ũn kopah. Pũyã tu pip ka'ok, nũy yãy yõg hãpxopmã'ax mĩy. Yã 'ãte tikmũ'ũn kuxa mãm xop xohix pu hãmyũmmũgãhã'. 18 Tik te yãy nãg xax yĩmap tu' xak tap, 'ĩhã Topa te' xãnãhã', puxi' xak hok, nũy koex xut. Ha tik te yãy xax xak 'õhnãg 'ĩhã Topa te' xãnãhã', puxi' xak hok, nũy xax xak hok. 19 Yã' xax xak'ax, xi' xax xak hok, yã Topa pu yãy putuk, pa Topa yõg xat'ax pu 'ĩpkox pi', nũy hãpxopmã max. 20 Pũyã' xohix hãpxopmã max, Topa te' xãnãhã', pu tu hãpxopma max tikmũ'ũn kopah. Pũyã tu' pip ka'ok, nũy yãy yõg hãpxopmã'ax mĩy. 21 'Ok 'ãhãm 'ãxat'ax pu, 'ĩhã Topa te 'ãxãnãhã'? 'Ok 'ãhok hã 'ãhãm, tu tayũmak 'ũm pa hok? 'Ũxutigã hok, pa mõg'ax nũy 'ãnõy pu 'ãhãm, nũy tayũmak pop, puxi mõy, tu' hãm. 22 Yã yũmũg xuxyã te 'ãkuxa kummuk xut, 'ĩhã 'ãxãnãhã', tu' xut, xa mõg, xayĩy yũmũg xuxyã hã 'ãptix, nũy nõm pu 'ãyĩpkox xihip. Kamah tik hãm 'ũnõy pu', nũy tayũmak pop, yã kamah Kunnix hã 'ũptix, nũy yũmũg xuxyã pu' hãm 'ũhok hã, nũy nõm pu' yĩpkox xip. 23 Topa te yãy kutok nũ'kutnãhã', pu 'ãxop pupi tu xok. Yã yãy kutok yãp-xehnãg, ha Topa te mõ'yãy xe'ẽgnãg, pãyã nũ'kutnãhã', pu 'ãxop pupi tu xok, puyĩy 'ãxop hã 'ãxuxyãp-xet. 24 Topa te 'ãxãnãhã', tu 'ãyĩmõgatux. 'Ãpu pi ka'ok, nũy Topa pu 'ãhãm mõ kuma mõg.
25 'Ũkxape xop: Xatek yĩkopit, hu: “'Ok max tikmũ'ũn yãytax?” kaxĩy. Topa tek xat'ah, 'ũyĩy 'ãte' hok pip xop pu hãm'ãktux, pãyã 'ãte hãmpe'paxex max, ha Topa tek kuxa ka', yĩy 'ãte nõm xop pu hãmyũmmũgã'ax. 26 Hõnhã' gãyxop te yũmũg xũygã punethok, yĩ' max, pu tu tik yãyta hok. 27 'Ok xate 'ũn mũg'ax, nũy yãytax? 'Ãpu, yãyta'. 'Ok yã' hok 'ãxip? 'Ãpu 'ãhok xihip. 28 Yã' max pu' xetut mũy, yã hãpkummuk 'ohnãg. 'Ũn hok yũm yãytax, hu ta hãmmax mĩy, pãyã' yãykuxop'ax punethok, ha 'ãte 'ãp-tup'ah, xa yãykuxop.
29 'Ũkxape: 'Ãte xa hãm'ãktux, nũy xa hãmyũmmũgã'. Yã hãmyãxatamuk xohix yõg 'ãmnĩy xox putox, ha hãpxip kutõgnãg 'ĩhã tikmũ'ũn xohix hok pip'ax putuk hãpxopmãp-tup, 'ok pe' yãytaha', 'ok pe' yãytahok. 30 Ha' kuxa hittup 'ohnãg xop te' kuxa hittup xop putuk'ax, xi' kuxa hittup xop te' kuxa hittup 'ohnãg xop putuk'ax, xix hãpxop pop xop te hãmhõgnãg pip xop putuk'ax, 31 ha nõm xop te hãpxop hã' hãm xop te' nõy xop putuk'ax, nõm xop te' yãykuxop 'ohnãg putuk'ax. Yã hãpxip kutõgnãg 'ĩhã hãm xexka nõg putup.
32 'Ãte 'ãp-tup nõg, xa yãy kuxop, nũy hãpxop xak'ax tat. 'Ũhok pip xop te yũmũg xuxyã xak, nũy tu hãm max, puyĩy tu xuxyã kuxa hittupmã'. 33 Pa' yĩpxox xop te hãpxop xak'ax tat, puyĩ' xetut kuxa hittupmã'. 34 Tu yũmũg xuxyã pu hãpxopmã kamah, yĩp-tox tix, xi' kuxa tix. Ha' xetut xop te yũmũg xuxyã pu hãpxopmãp-tup, yãp-tixix, pa' yĩpxox kuxa hittupmãp-tup kamah, hu yãykuxop, tup-tox tix, xi' kuxa tix.
35 'Ãte 'ãxop hãk putup, nũy mõ'ãnĩynãm, yĩy xa hãmyũmmũgãhã'. 'A 'ãte 'ãkummugãp-tup'ah, pãyã 'ãp-tup, xa 'ãxop hãpxopmã max, nũy tu mãynãg mĩy, nũy 'ãkuxa hittup, nũy 'ap-tox puxet hã, xix 'ãkuxa 'ãkuxap-xet hã Topa xa tu hãm.
36 Tik te yãyta'ax, pa yãyta hok pe'paxex, tu' xetut 'ap nõm yũmmũg'ah, tu' mũg putup, pũyã' mũy. 'Ap hãpkummuk 'ũm mĩy'ah. 37 Pa tik te' hok xip putup tu yãy hok, tu' max pe'paxex, pu' xetut nĩm, nũy nũ mũtik nõm 'ohnãg, puxix yãyta hok, pãyã' hok xihip. 38 Tik te' xetut xip tap mũg, nũy nũ mũtik yãytax, yã hãpxopmã max, pa tik te' mũg 'ohnãg, nũy yã' hok xip, yã hãpxopmã max xe'ẽgnãg.
39 'Ũn te' yĩpxox mũg, nũy nĩm hok, pa' yĩpxox xok, puxix tu kux. Yã' max. pu' nõy mũy, nũy xe yãytax, nũy nõy kuxa yũm ka'ok'ax mũtik yãytax. 40 Pa 'ãte hãmpe'paxex, hu: Yã' max xe'e, pu' hok tu xip ka'ok. Yã kaxĩy Topa Koxuk te 'ã hãmyũmmũgãhã'.