8
Tikmũ'ũn te xogyĩn hõm topa komut xop pu'
'Ãxop tek yĩkopit, hu: “'Ok max, 'ũgmũg xit'ax xohix mã'?” kaxĩy. Yĩy 'ãte hãpxop xit'ax 'ãktux putup, tikmũ'ũn te' xit'ax hõm topa komut xop pu'. Tikmũ'ũn te hãpxe'e 'ãktux, hu: “Yũmũg xohix te hãmyũmmũg,” kaxĩy. Pa hãmyũmmũg'ax kutõgnãg te hãpkummugãhã', 'ĩhã tikmũ'ũn yãy mũn xexka pe'paxex, pãyã tikmũ'ũn te' nõy putup pax, tu' nõy ka'ogãhã', tu hãmyũmmũg xe'e'. Tikmũ'ũn te yãy pe'paxex, hu: “'Ãte hãmyũmmũg!” kaxĩy, puxix hãmyũmmũg 'ohnãg, pa tikmũ'ũn te Topap-tup pax, puxix yã Topa te nõm yũmmũg.
'Ãte xa topa komut 'ãktux'ax. Yũmũ'ãte' yũmmũg. Topa komut xop 'ap xe'e'ah. Yã mõ'ãmã'ax xop, Topa yãp-xehnãg xip pexkox tu', pa Topa hã' puknõg xop te komut xop 'ãxet “topah”, ha topa komut pip punethok, hãmnõgnõy tu' pip, xix hãm tu' pip, ha kamah tikmũ'ũn xuxyã punethok pip. Pa yũmũ'ãte Topap-xehnãg yũmmũg, yã Kunnix hã mũnũn tu yũmũg 'Ãtak, tu hãpxop xohix mĩy, ha Topa tu yũmũg hi'. Ha yũmũg xuxyã yãp-xet xip kamah, yã Yeyox Kunnix, tu hãpxop xohix mĩy kamah, yãy Tak mũtik, xi' hep xohix xop mĩy, hu yũmũg mĩy kamah.
Pãyã' kuxa mãm ka'ok xop yã xohix te' yũmmũg'ah, 'ũyãg te topa koumut xop pe'paxex tap, xix hõnhã pe'paxex kamah, tu hãpxop xit'ax pe'paxex, hu: “Yã tikmũ'ũn te nõm xit'ax hõm topa komut pu',” kaxĩy. Tu' kuxa hittup 'ohnãg, tu' tux hok pu tu xit hok, 'ap xit'ax mãp-tup'ah. Pa hãpxop xit'ax 'ũm te yũmũg kuxa tupmã 'ohnãg, pu Topa yũmmũg putup! 'Ãmhok. 'Ok pe' xit'ax mã', 'ok pe' xit'ax mã hok, puxix yũmũg kuxa kummugã 'ohnãg.
'Õg pa 'ãti', yãy putup'ax mĩy hok, ka xate 'ãxape pu'uk pu hãpkummugã', tu' mõgã kummuk, pu tu yãy pu hãpkummuk mĩy. 10 'Ãxape kuxa yũm pu'uk, ha' kuxa te' tux hok pu' xit'ax 'ũm mã hok, tu 'ãxit pẽnãhã', xate komut xop yõg xit'ax mãhã', puxix 'ãxape' mãp-tup, 'ĩhã' kuxa te' tux hok pu' mã hok. 11 Ha Kunnix xok 'ãxape pu'uk pupi', pãyã 'ãxape te Topa yõg putat xak, nũy 'ãpe mõg, nũy 'ãmũn pu' yĩpkox xip, yĩy ta 'ãnõy mõgã kummuk, 12 tu 'ãxape kummugãhã', hu Kunnix pu hãpkummugãhã kamah, Kunnix te 'ãxape pupi' xok hah. 13 Yĩy 'ãte xogyĩn mã hok, kak xape mõgã kummuk, pu tu yãy kuxa pu hãpkummuk mĩy, 'ũkxit hah.