5
Tute' xat'ax 'ãktux, xi' hi xe'ẽgnãg 'ãktux
Yã Kunnix te yũmũg kuxa hĩnnã tap, 'ũyĩy hi xe'ẽgnãg. Hõmã Yoneo xop yõg xat'ax te yũmũg xat, ha yũmũg kuxa hĩy, pa Kunnix te yũmũg mõy, ha yũmũg mõg. 'Ãpu nox pi', puyĩy' xat'ax 'ãkuxa hĩy hok 'ũxeheh, ka' hok hã 'ãhãm 'ũxeheh.
'Ãpu 'ũg-ãpax, 'ũgmũn Paot, tu 'ãxop pu hãm'ãktux: 'Ãxop te hitop yãy xax mep 'ũyĩmap, nũy yãy kuxa kummuk tupmã Topa pu'. 'Ok Kunnix te hitop tu' xok 'ãxop pupi'? 'Ãte xe hãm'ãktux, tik 'ũm te yãy xax mep 'ũyĩmap, puxi' max, pu tu mĩy Mõyyex yõg xat'ax xohix xexka', 'ap xahix'ah. Topa te' xuktux. Nõm 'ũm tep-tup, nũy Mõyyex yõg xat'ax mĩy, puyĩy Topa tikmũ'ũn kuxa kummuk tupmã', puyĩ' kuxa tu max, puxix Topa nõm 'ũm hã hãmmaxnã 'ohnãg, ha' kuxa tupmã 'ohnãg. 'A Kunnix yõg'ah. Pa yũmũg kuxa mãm ka'ok, hu yũmũ'ãte hãmmax hip, pu Topa yũmũg kuxa kummuk tupmã' yã Topa te yũmũ yõg hãpkummuk mĩy'ax xaxogãhã', ha' kux. Yã yũmũ'ãte hãmmax hip, 'ĩhã yũmũg kuxa mãm ka'ok, yĩy Topa Koxuk te yũmũg ka'ogãhã'. Yũmũ'ãte yãy xax mep 'ũyĩmap, pe' yãy xax mep 'ũyĩmap hok, yã' yãy putuk Topa pu', pa Topa tep-tup, yũmũg kuxa mãm ka'ok, hu yũmũ'ãtek nõy putup pax nõmhã'.
Hõmã 'ãxop mõg putat max hã, tu 'ãyĩpkox pip, hu hãm'ãpak max'ax xe'e 'ãpak. Pa nõmhã 'ãmhok. Putep te 'ãxop mõgãhã', pu nõm putat xak? 'A Topa'ah yã Topa te yãy ha 'ãxop xãnãhã'. 'Ãpu hãmyũmmũg. Tikmũ'ũn te: “'Ũxip hãmãxap pãm tokatogã'ax kutõgnãg, pa hãpxip 'ĩhã nõm pãm xexka',” kaxĩy. Hã kaxĩy hãpkummuk te' xexka nõy nã' mõg. 10 'Ũgkuxa yũm ka'ok Topa kopah, tu hãmyũmmũg, 'a 'ãxop te hãmpe'ãpaxex nõy putup'ah, pak mũn putuk hãmpe'ãpaxex. 'Ũgkuxa yũm ka'ok Topa kopah, tu hãmyũmmũg, Topa te nõm tik kummuk xũygãp-tup, nõm te 'ãxop mõgãhã hato'a'.
11 'Ũkxape xop, putep hãmpe'ãpaxex? 'Ok 'ãte hãm'ãktux, pu tikmũ'ũn Topa yõg xat'ax mĩy, nũy yãy kuxa kummuk tupmã'? 'Ãmhok. 'A 'ãte' xuktux'ah. 'Ok tikmũ'ũn tek kummugãhã'? Hamũn. 'Ok tikmũ'ũn te Yeyox yõg xok'ax 'ãpak, tu' xok mĩpkupnix tu xupak, tu' gãy hok? 'Ãmhok. Yã' gãy tikmũ'ũn! 12 Nõm te 'ãxop kummugãhã', yã 'ãtep-tup, pu nõm yãy mep xexka'!
13 Hamũn. 'Ũkxape xop, Topa te yãy ha 'ãxop xãnãhã'. Tutep-tup'ah pu' xat'ax 'ãxop xat pax nãm. Pa Topa te 'ãxop mõy, xa mõg. Pa nõmhã yãy putup'ax mĩy hok, 'ãkuxa te nõm kummuk tep-tup, pa 'ãpu 'ãnõy putup pax, nũy ta 'ãnõy ha hãmmaxnã'. 14 Yã mõyyex yõg xat'ax xohix te hãpxopmã'ax puxet 'ãktux, hu: “'Ãpu 'ãnõy putup pax, yã yãy putup pax putuk,” kaxĩy. 15 Pa 'ãxop yãy mãnõg, xix yãy kix, puxix xokxop putuk, yã yãy mãhã'.
Topa Koxuk xix tikmũ'ũn yõg putup'ax
16 Pa 'ãte xa hãm'ãktux, 'ãpu Topa Koxuk pu 'ãyĩpkox pip, nũy yãy yõg putup'ax mĩy hok. 17 Yã tikmũ'un te yãy yõg putup'ax mĩy, puxix Topa Koxuk pu' yĩpkox hok, ha Topa Koxuk pu' yĩpkox pip, puxix yãy yõg putup'ax mĩy hok. Yã Topa Koxuk te yũmũg yãy yõg putup'ax hã' puknõg, ha yũmũg yãy putup'ax te Topa Koxuk hã' puknõg. 'Ap yãy putuk 'ohnãg, yĩy Topa Koxuk puxet pu 'ãyĩpkox pip. 18 Ha Topa Koxuk te 'ãmõgã', puxix Mõyyex yõg xat'ax 'ãxat pax hok.
19 Yũmũ'ãte yãy putup'ax mĩy. puxix tikmũ'ũn yũmũ yõg hãpxopmã'ax pẽnã'. Yã yũmũ'ãtek nõy hãk xupxet pax, tu 'ũn xop pẽnã kummuk, tu tik xop pẽnã kummuk, tu kokex putuk, tu yũmũ'ãte hã kaxĩy putup pax hãpxopmã'ax xut putux, 20 tu topa komut xop pu nũktettex, tu mĩm mĩy, tu yũmũg yãy putup nõg, tu yãy kute'ex kummuk, tu yãy tup-tup hãpxop xohix, tu yũmũg gãy, tu yũmũg xupkũmĩy, tu yũmũg yãy tuk-mĩy, tu yũmũ'ãte tikmũ'ũn xohix nĩm, nũy yãgnãg mõgã', 21 tu yũmũ'ãte yĩpkũmĩy, tu yũmũg paptux, tu yũmũg yãy hi pax, nũy hãpkute'ex pax. Nõm te yãy putup'ax mĩy xop texĩy mĩy. Hõmã 'ãte xa hãm'ãktux, tu hõnhã xe' xuktux. Tikmũ'ũn te' mĩy nõ'õm, 'a' mõ'nãp-tup'ah Topa yõg xop kopah, yã Topa te nõm xat xop kopa' xip, pãyã hãpkummuk mĩy xop xat 'ohnãg.
22 Pa Topa Koxuk xip yũmũg kuxa kopah, puxi' pip hãpxopmã max xohix yũmũg kopah. Yã mĩnta ta putuk yũmũg kopah. Yũmũ'ãtek nõy putup pax, tu yũmũg kuxa hittup pax, tu yũmũg kuxa mãm, tu yũmũ'ãte hãmmax hip, tu yũmũg gãy 'ohnãg, tuk nõy ha hãmmaxnãhã', tu' nõy tu yũmũg pip ka'ok, 23 tu hãpkummuk yãnãn 'ohnãg, tu yãy putup'ax mĩy 'ohnãg. 'Ũmĩy nõm hãpxopmã max, puxix Mõyyex yõg xat'ax hitop tu yũmũg xat. 24 Ha Yeyox Kunnix yõg xop xohix te yãy putup'ax mĩy kux. Yeyox Kunnix xok mĩpkupnix tu', puyĩy yũmũ yõg putup'ax kummuk kux. 25 Topa Koxuk te yũmũg kuxa hĩnnãhã', nũy yũmũg mõgã', 'ũyĩy hãpxopmã max xohix. 'Ãpu nõm pu 'ãyĩpkox pi'. 26 'Ãpu yũmũg yãy xexka pek paxex hok, tuk nõy kute'ex kummuk hok, tuknõy tu yĩpkumĩy hok.