6
'Ãpu 'ãnõy pupi hãpxop putux tat
'Ũkxape xop: 'ũxip tikmũ'ũn 'ũm, tu hãpkummuk mĩy. Ha ta nõy 'ũm xip 'ãxop kopah, nõm te Topa Koxuk pu' yĩpkox xip pax. Yã' max, nõm te Topa Koxuk 'ãpak pax te' nõy putpu' nũnnã putat max tu', tu' nõy te hãpkummuk mĩy nũnnã putpu'. Pũyã' gãy hok, Topa Koxuk te nõm xat hah. Pũyã tu yãy kutõgnãg pe'paxeh. Yã paxip, nũy hãpkummuk mĩy hok kamah 'Apu 'ãnõy yõg hãpxop putux tat, yã 'ãnõy yõg hãpkummuk hã' tat. Hã kaxĩy xate Kunnix yõg xat'ax mĩy. Tik 'ũm te yãy xexka pe'paxex, pãyãk-tõgnãg. Tute' yãy pu' koit. 'Ãpu yãy yõg hãpxopmã'ax kopit, 'ãnõy yõg hãpxopmã'ax kopit hok pa 'õgnũ 'ũp-xet. 'Ãnõy yõg hãpxopmã'ax 'ãktux kummuk hok, pãyã' yõg max. Hã kaxĩy tu xate yãy yõg kopit, tu yãy pẽnãp-tup max, 'ĩhã 'ãnõy yõg hãpxopmã'ax kopit 'onhãg. Hamũn, 'ũxohix te yãy yõg hãpxop putux tat putup, yã yãy yõg hãpkummuk hã' tot putup.
Tik 'ũm te 'ãyũmmũgãhã Topa yõg tappet. 'Ãpu nũ mũtik yãy pu' pot 'õg hãpxop max xohix. 'Apu hãmpe'ãpaxeh hitop hok, yã Topa kuxa yũm 'ohnãg koit'ax kopah. Tik te hãpxopxap xok tu nõm hã' ta mõy putup, 'ap ta nõy'ah. Tikmũ'ũn te pẽyõg xap xok hãm tu', puxix pẽyõg ta nũnnãp-tup yãy pet hah. Hã kaxĩy tikmũ'ũn te yãy putup'ax mĩy, puxix hãpkummuk hã' yãnãn, ha tikmũ'ũn te Topa Koxuk pu' yĩpkox xip, tu hãpxopmã max, puxix tu' hi xe'ẽgnãg mõ'kuma' mõg, ha' kux 'ohnãg. 'Ãpu yũmũg hãpxopmã max, yã tuknõg hok. Yũmũg hup hok, kopxix hãpxip 'ĩhã hãmmaxnãp-tup, yãy ha hãmmaxnãp-tup. 10 Hu 'ãpu yũmũg hãpxopmã max mõ'kumak mõg tikmũ'ũn xohix pu', tu' xape xop pu hãpxopmã max xe'ẽgnãg, yã' kuxa mãm xop xape xop pu'.
'Ũkux'ax
11 Ta hẽnã', 'ãte xa kax'ãmi xexka', yã 'ũgyĩm hã kax'ãmi xexka'. 12 Nõm tik tep-tup, pu tikmũ'ũn nõm 'ãktux max. Nõm tik tep-tup nũy 'ãxop mõgã', nũy 'ãxop xat, xayĩy 'ãxax mep 'ũyĩmap. Texĩy? 'Ap nõm xop te Kunnix xok'ax 'ãktux putup'ah. Yã mĩpkupnix tu' xok, pãyã nõm xop te' xaxok, puyĩy tikmũ'ũn nõm kute'ex kummuk hok. 13 Hamũn, nõm te yãy xax mep 'ũyĩmap, pa nõm te Mõyyex yõg xat'ax xohix mĩy 'ohnãg, pa nõm te 'ãp-tup, nũy 'ãxat, xayĩy 'ãxop yãy xax mep 'ũyĩmap. Texĩy? Nõm tik tep-tup, nũy yãy 'ãktux xexka', 'ũxohix te yãy xax mep 'ũyĩmap hah. 14 Pak mũn 'a yãy xexka 'ãktux putup'ah, pa 'ãte yũmũg Yeyox Kunnix 'ãktux putup ha' xok mĩpkupnix tu', yũmũg pupi' xok. Yã Kunnix tek pupi' xok, 'ũyĩy hãm xexka yõg hãpxop xohix xak hok, puyĩy Kunnix puxet tuk kuxa hi nõmhã, 'ãte nõm pu hãpxopmã'. 15 Pe yãy xax mep 'ũyĩmap, pe yãy xax mep 'ũyĩmap hok, yã hãpxopmã'ax kutõgnãg. Pa Topa te yũmũg kuxa tupmãhã', yũmũg kuxa tu max, 'ũyĩy hãpxopmã max xexka'. 16 'Ãpu 'ãyĩpkox pi', xayĩy Topa yõg putup'ax mĩy. Pũyã Topa 'ãkuxa mãmmã', xix 'ãkuxa ka', xayĩy Topa hã yãy yõg tikmũ'ũn xe'e'.
17 Nõmhã puxi'. 'Ãpu tikmũ'ũn 'ũxek kummugã hok. Yã hamũn. hõmã tikmũ'ũn tek kummugãhã', yĩy kayax pip yõgnũ', yã Yeyos puk hok hãk hãm.
18 'Ũxape xop, pũyã yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix xa hãmmaxnã mõ'kuma' mõg. Hamũn.
Tu ta kux.