3
Hõmã yũmũg yãy xatat, hak mũ'ãte 'ãxop xak. 'Ãte yãy xatat hã tot 'ohnãg, huk nox xip kõmẽn 'Atẽn tu', nũy 'ã ha mõ'kutnãhã Tĩmõn, yãg taknõy, yã Topa pu' hãpxopmã max 'ũgmũtik, nũy Kunnix yõg hãm'ãpak max'ax 'ãktux. 'Ãte 'ã ha nõ mõ'kutnãhã', pu 'ãxop mũtik tu hãpxopmã max, xayĩy 'ãkuxa mãm ka'ok nõy nã mõg, xayĩy 'ãxop xe hãpkummuk mĩy hok, tikmũ'ũn te 'ãxop kute'ex kummuk hah. Yã hamũn, xate' yũmmũg, Topa tep-tup, pu tikmũ'ũn yũmũg kute'ex kummuk. Hõmãg mũg tihi 'ãxop kopah, tu 'ãxop mũtik hãm'ãktux, hu: “Nõm tek mũ'ãk-te'ex kummuk putup.” Kaxĩy. Yã hãpxip 'ĩhã tikmũ'ũn tek mũ'ãk-te'ex kummuk. Hamũn. 'Ãte' hip'ax hã' tot 'ohnãg, hu 'ã ha mõ'kutnãhã Tĩmõn, pu 'ãkuxa mãm yũmmũg. 'Ok Hãmgãyãgnãg te 'ãmõgãhã'? 'Ok 'ũgmũ yõg hãpxopmã'ax koxyõy? 'Ãte' yũmmũg putup.
Ha ta' mõg, Tĩmõn, tu putpu' nũn, tu hãm'ãktux, 'ãkuxa mãm ka'ok Topa kopah, tu 'ãxop te yãy putup pax, xix Topap-tup pax. Tĩmõn te hãm'ãktux, 'ãxop tek mũ'ã hãm'ãktux max, tu xatek mũg pẽnãp-tup pax. Hamũn, 'ũgmũ'ãte 'ãxop pẽnãp-tup pax kamah. 'Ũgmũg xũy, yã nõm tek mũg kute'ex kummuk, pak mũ'ãte 'ãxop yõg hãpxopmã'ax 'ãpak, huk kuxa hittup. 'Ũkxape xop, 'ũgmũ'ãte 'ãkuxa mãm ka'ok 'ãpak, tuk mũg kuxa hittup. Topa yõg putat max hã 'ãxop mõg kuma mõg, kopxik kuxa hittup. 'Ũgmũ'ãte Topa pu hãm'ãktux, hu: “'Ãmax, timũ'ũn pu'. Tikmũ'ũn max, kopxik mũg kuxa hittup. 'Ãmax. Puxi'.” Kaxĩy. 10 Hãptup kopxix Topa pu hãm'ãktux xexka xix 'ãmnĩy, tu hãm'ãktux, hu: “'Ãpu 'ũgmũg xat, 'ũgmũg mõg tikmũ'ũn hah.” Kaxĩy. Hamũn, 'ãxop hak mũg mõg putup, nũy 'ãxop pu hãmyũmmũgã xate nõm yũmmũg 'ohnãg Topa yõg putat max yõg hãpxop.
11 'Ũgmũ'ãtep-tup, pu yũmũg 'Ãtak Topa 'ãxop tuk mũg mõ'pok, xix yũmũg xuxyã Yeyox 'ãxop tuk mũg mõ'pok. 12 'Ũgmũ'ãtep-tup, xayĩy 'ãxop yãy putup pax nõy nã mõg, xix 'ãxop tikmũ'ũn xohix putup pax nõy nã mõg, ha mõktu 'ãxop tek mũg putuk, yãg mũ'ãte 'ãxop putup pax. 13 Ha mõktu Topa te 'ãxop ka'ogãp-tup, ha 'ãxop maxp-tup, tu 'ãxop max xe'ẽgnãg yũmũg 'Ãtak Topa keppah, 'ĩhã yũmũg xuxyã Yeyox te putpu' nũn putup 'ũyãy yõg xop mũtik.