4
Hãpxopmã'ax max, Topa te nõm putup
'Ũgmũ'ãte xe hãm'ãktux. Hãg mũ'ãte xa' yũmmũgãhã hãpxopmã max, Topa te nõm putup, ha 'ãxop te hãpxopmã max. 'Ãte xa hãm'ãktux xix yũmũg xuxyã Yeyox te xa hãm'ãktux, hu: “'Ãpu hãpxopmã max mĩy nõy nã mõg.” Kaxĩy. Yã hamũn, hõmã yũmũg xuxyã Yeyox tek mũg mõ'pok, 'ũgmũ 'ãxop pu hãmyũmmũgã'. Xate' yũmmũg. Topa tep-tup, xayĩy 'ãxop hãpxopmã kummuk kux, nũy ta Topa putuk. Topa tep-tup xayĩy 'ãnõy hã xupxet hok. 'Ũmax, pu tik yãy pu xetut xax, nũy nõm mũy, tu hãpkummuk mĩy 'ohnãg. Tikmũ'ũn max te nõm putup. 'Ũkummuk, pu tik yãy putup'ax kummuk hã xetut xax, yã puknõg xop putuk, yã nõm te Topa yũmmũg 'ohnãg xop putuk. 'Ũkummuk, pu tik yãy taknõy kute'ex kummuk, nũy yãy pu' xetut xax. Hõmãg mũ'ãte xa' hãm'ãktux, hu: “Pa 'ãtix, yũmũg xuxyã Yeyox te nõm kummuk yãnãn putup.” Kaxĩy. Topa te yũmũg xat, 'ũyĩy yũmũ nõy hã xupxet hok. Pa Topa te yũmũg xat, yũmũg hãpxopmã kummuk kux, nũy ta Topa putuk. Tep te nũ hãmyũmmũgã'ax 'ãpak 'ohnãg? 'Ok tikmũ'ũn yõg hãmyũmmũg'ax 'ãpak 'ohnãg? 'Ãmhok. Yã Topa yõg. Yã Topa te xa' hõm Topa Koxuk.
'Ok 'ãte xa putup pax'ax kax'ãmip-tup, yã Kunnix kopa kuxa mãm xop yõg putup pax'ax? 'Ãmhok. 'A 'ãte xa kax'ãmip-tup'ah. Hõmã Topa te xa' yũmmũgãhã', xayĩy xohix putup pax, 10 ha 'ãxop tep-tup pax Kunnix kopa kuxa mãm xop xohix hãpxexka Mãxenõn tu'. 'Ãpu tikmũ'ũn xohixp-tup pax nõy nã mõg. 11 'Ãpu hãmyĩmtuk, nũy 'õg hãpxopmã mĩy, nũy ta 'ãnõy yõg hãpxopmã'ax kute'ex hok, nũy ta 'ãhãm, xayĩy 'õg tayũmak pi'. Yã hõmã 'ũgmũ'ãte xa nõm 'ãktux. 12 Hã kaxĩy nõm xop kuxa mãm 'ohnãg Yeyox kopa te 'ãmax pe'paxex putup, ha ta' nõy te 'ãxop hã' te 'ohnãg putup.
Yũmũg xuxyã Yeyox te putpu' nũn putup
13 'Ũkxape xop, 'ũgmũ'ãte-tup, xayĩy hãmyũmmũg xakix xop yõg hãpxopmã'ax, nũy xakix xop hã 'ãkuxa xũy hok, nũy 'ãpota xexka hok, nũy xate' putuk hok nõm te hãpxop max hip 'ohnãg. 14 Yũmũg kuxa kopa' yũmmũg, Yeyox xok xe'e', tu putpu' hi', tu putpu' nũn putup, ha Topa te Yeyox mũtik xakix xop nũnnãp-tup, yã nõm kuxa mãm ka'ok Yeyox kopa xop nũnnãp-tup. 15 Topa Xexka te nõm 'ãktux, hak mũ'ãte nõm 'ãktux. Yũmũg xuxyã Kunnix te putpu' nũn putup, 'ĩhã xakix xop putpu' hip-tup, tu' mõg hãmãxap putup Kunnix hah, hak-nãy tu hi xop mõg putup Kunnix hah. 16 Pexkox yõg nũ'pok xop yõg xat'ax te' xat ka'ok putup, ha' nõy te Topa yõg mĩxux xop tut kaxyãp-tup, 'ĩhã yumũ xuxyã Kunnix mũn te pexkox tu' yĩxop-tup! Ha ta putpu' hip-tup xakix xop, nõm kuxa mãm ka'ok Kunnix kopah. 17 Hag-nãy tu nõmhã hi xop mõgãp-tup pepix kamah, tu mõktu' xohix yãy tu nũ' nãp-tup hãmgõy xexka kopah, nũy yũmũg xuxyã Kunnix mũtik mõg. Hã kaxĩy nõm te Yeyox mũtik tip-tup, tu xe' yãy xatat putup'ah. 18 'Ãpu tikmũ'ũn kuxa hittupmã nũ hãm'ãktux hã.