5
'Ãpu Yeyox te putpu' nũn'ax hip
'Ũkxape xop, hãm 'ũm hã' xip'ax nõm hãpxop? Mõ'ãgmũ'ax 'ũm? 'Ãmnĩy 'ũm? Putep putuk putup hãpxop xohix, 'ĩhã putpu' nũn putup Yeyox? Hãm 'ũm hã'? 'Ãte' yũmmũg'ah, hu' kax'ãmip-tup'ah. Yũmũg xuxyã Yeyox yõg hãptup xupep putup, ha Yeyox te putpu' nũn putup, yã xupxet'ax xupep putuk, 'ĩhã tikmũ'ũn te nõm hip 'ohnãg. 'Ãxop te' yũmmũg. Tikmũ'ũn te hãm'ãktux putup, hu: “Yãmyĩptuk nũnte. 'A' hãm xũy 'ũm pip'ah. Yã' max hãpxop xohix.” Kaxĩy. Pa hãpxip 'ohnãg 'ĩhã hãm xũy pip mõ'ka'ok, tu xohix koxyõy, yã 'ũn tek-tok put xũy putuk, yã' xupep mõ'ka'ok. 'Ap nũpap-tup'ah tikmũ'ũn. Pa 'ãkuxa kopa hãpkoxtap 'ohnãg, hu Yeyox yõg hãptup hip, yã Yeyox te putpu' nũn hip, yã 'ap xupxet'ax xupep'ax putuk'ah xa'. 'Ãxop xohix yã kuyãnãm yõg tikmũ'ũn, yã hãptup yõg yã 'ãkuxa tup. Yũmũg mũn 'a 'ãmnĩy yõg'ah, 'a hãpkoxtap yõg'ah, pa hãmyũmmũg. 'Ãpu mõ yũmũ yõn hok, yã 'ap nõy putuk'ah. 'Ãpu yũmũ pa ka'ok, nũy hãmpẽnã', nũy Yeyox hip. 'Ãmnĩy 'ĩhã mõ'yõn pax tikmũ'ũn, yã 'ãmnĩy 'ĩhã paptux xop paptux. Yã' kuxa mãm 'ohnãg xop te kaxĩy. Pa 'ãxop yã hãptup yõg. Pu yũmũg pa ka'ok, nũy hãmpẽnã', nũy Yeyox hip. 'Ãpu yũmũ mõ'tat kuxa mãm ka'ok'ax xix putup pax'ax. Yã nõm te xonat yõg pipkup hã kep xax putuk. 'A hãpxop kummuk te mõ'nãp-tup'ah. 'Ãpu yũmũ mõ'tat kama Topa yõg hãpxop max hip'ax. Hamũn, Topa te tikmũ'ũn kuxa kummuk xit, nũy kuxa max mõ'tat, 'ũyãnãn tu'. Ta nõm te xonat xop yõg pipkup hã kuxxax putuk. 'A hãpxop kummuk te mõ'nãp-tup'ah. 'Ãpu mõ'tat. Topa te yãy ha yũmũg xãnãhã', nũy yũmũ'ã tu' gãy hok, pa yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix hã yũmũg kuxa kummuk xit, nũy kuxa max mõ'tat, 'ũyãnãn tu'. 10 Yeyox te yũmũg pupi' xok, 'ũyĩy nũ mũtik 'ãti', pe yũmũg pip 'ĩhã putpu' nũn Kunnix, pe yũmũg xakix, 'ĩhã putpu' nũn Kunnix. 11 'Ãpu yãy mũtik hãm'ãktux, pu yĩpkutuk tu nõg. 'Ãpu tikmũ'ũn kuxa hittupmã'. Yã xate nõm mĩy nõmhã. 'ãpu 'ãhup hok.
'Ãpu hãpxopmã te kaxĩy
12 'Ũkxape xop, 'ũgmũ'ãte xa' xak, 'ãpu hãm'ax xupax, nõm te hãpxopmã max 'ãxop kopah. Yã Topa te nõm yĩmõgãtux, puyĩy 'ãxop mõgã', puyĩy 'ãxop pu hãmyũmmũgã'. 13 'Ãpu nõm hãm'ax xupax xexka'. 'Ãpu nõm putup pax, tute hãpxopmã max hah. 'Ãpu yãy kix hok.
14 'Ũkxape xop, 'ũgmũ'ãte xa' xak. 'Ãpu tuknõgnãg xop pu hãm'ãktux, pu tu hãm. 'Ãpu 'ũyĩpkutuk xop kuxa hittupmã'. 'Ãpu pu'uk xop hã 'ãtehet. 'Ãpu 'ũyõg hãpxopmã max hip punethok. 15 'Ãpu hãpkummuk mĩy'ax hã yãnãn hok. Pa 'ãpu tikmũ'ũn pu hãpxopmã max 'ãxop. 'Ãpu hãpxopmã max mõkuma mõg tikmũ'ũn xohix pu'. 'Ãpu yãy pu hãpxopmã max 'ãxop.
16 'Ãpu yã mãyõn mõg tox hã 'ãkuxa hittup pax xix 'ãmnĩy tox hã 'ãkuxa hittup pax. 17 'Ãpu Topa pu hãm'ãktux mõkuma mõg. 18 'Ãpu hãpxop xohix 'ãyĩmap 'ãktux Topa pu', hu: “Puxi'. 'Ãmax xohix pu'. 'Ãmax.” Kaxĩy. Hamũn, Topa tep-tup nõm hãpxopmã'ax 'ĩhã 'ãxop mõg Yeyox Kunnix mũtik.
19 Yã Topa Koxuk yõg hãpxopmã'ax kuxyã hok. 20 Hãmpe'ãpaxeh hok: “Yã' kummuk, Topa pupi hãm'ãktux xop te hãm'ãktux,” kaxĩy. Yã' max 'ũyõg hãm'ãktux. 21 Pa 'ãpu hãpxopmã'ax xohix kopit. 'Ãpu hãpxop max putyõn hok, xix hãpxopmã'ax max putyõn hok. 22 'Ãpu hãpxop kummuk mĩy'ax xohix kux.
23 Topa te yũmũ'ã' hõm hãmyĩptuk'ax. 'Ãtep-tup, pu Topa yãy pu 'ãxop xohix pop, yã 'ũyõg xop xe'ẽgnãg 'ãxop. 'Ãtep-tup, pu Topa 'ãxop pẽnã max, yã 'ãkoxuk pẽnã', xix 'ãkuxa, xix 'ãyĩn, xayĩy 'õg hãpkummuk mĩy'ax pip putup'ah, 'ĩhã' putpu' nũn putup yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix. 24 Hamũn, Topa tep-tup nõm hãpxopmã'ax. Tute 'ãxop xãnãhã', tu 'ãxop tu' xip ka'ok. Topa tep-tup.
25 'Ũkxape xop, 'ãpu Topa pu 'ũgmũn 'ãktux.
26 'Ãpu taknõy xohix pu hãm'ãktux, hu: “'Ũgmũ'ãte 'ãxop xaxok 'ohnãg.” Kaxĩy. 'Ãpu xape xop yãy kep hã mũy, yã taknõy max putuk.
27 'Ãte xa' xak, ha yũmũg xuxyã Yeyox te' xupak, 'ãpu nũ tappet mõkupix taknõy xohix pu', xix tukũm xohix pu', yã Kunnix kopa kuxa mãm xop pu'.
28 Puyã yũmũg xuxya Yeyox Kunnix xa hãmmaxnã'.
Tu ta tu' kux.