3
Tu Topak-tok xop 'ãktux
Topa te mõg yũmũg yãy xe'ẽgnãg, tu mõg yãy xe'ẽgnãg, hu yũmũg 'ãxet'ax mĩy Topak-tok xop. Yã Topa hã yũmũ'ã kutok xop xe'e'. Topa hã' puknõg xop te yũmũg putup nõg, Topa mũn yũmmũg 'ohnãg tu'. 'Ũkxape xop: Hõnhã Topa hã yumũg kutok xop, ha yũmũg xuxyã nũn, kopxix yũmũg yãy yãnãn 'ũtup'ax, ha xĩy 'a yũmũ'ãtep yũmmũg'ah, pa Kunnix nũn, kopxix yũmũg yãy yãnãn, nũy Kunnix putuk, yũmũg xuxyã xe'e pẽnãp-tup tu'. Ha tikmũ'ũn te Kunnix nũn'ax hip, tu' xak, nũy hãpxopmã max, nũy Kunnix yõg hãpxopmã max tat.
Tikmũ'ũn te Topa yõg xat'ax pu' yĩpkox hok, puxix tu hãpkummuk mĩy. Yã hãpkummuk mĩy, 'ĩhã' xat'ax tu yĩpkox 'ohnãg. Kunnix nũn, nũy yũmũ yõg hãpkummuk mĩy'ax kuxyã', tu hãpkummuk mĩy 'ohnãg. Yã 'ãxop te' yũmmũg tap, yĩy tikmũ'ũn kuxap-xet Kunnix kuxa mũtik, puxix tu hãpxopmã max, tu 'a hãpkummuk mĩy pax'ah. Pa tikmũ'un te hãpxopmã kummuk pax, puxix Kunnix pẽnã hok, xi' yũmmũg hok kamah.
'Ũgkutok xop: 'Õg pa 'ãti', puyĩy tikmũ'ũn xa mõ'ãmã hok. Tikmũ'ũn max te hãmyok mĩy, ha kaxĩy Kunnix te hãmyok mĩy. Tikmũ'ũn te hãpxopmã kummuk pax, puxix Hãmgãyãgnãg yõg, yã Hãmgãyãgnãg te hãpxopmã kummuk tap. Topa te hãm xexka mĩy, 'ĩhã Hãmgãyãgnãg te hãpkummuk mĩy tap. Ha Kunnix nũn, nũy Hãmgãyãgnãg yõg hãpxopmã'ax nõã', pu tu nõg.
Topa Koxuk te Topak-tok xop ka'ogãhã', puyĩy hãpxopmã kummuk hok, Topak-tok xop tu'. 10 Topak-tok xop xix Hãmgãyãgnãg kutok xop 'ap yãy putuk'ah. Yã Hãmgãyãgnãg kutok xop te hãpkohe mĩy, tu' nõy putup hok.
Tu yãy putup pax 'ãktux
11 'Ãxop te hãm'ãktux hittap 'ãpak, hu: “'Ũyã yũmũg xohix yã yãy putup pax.” Kaxĩy. 12 Tik hittap Kãyĩy te yãy taknõy 'Ameo putex. 'Ãnõy putex hok, nũy Kãyĩy putuk hãpxopmã hok. Ha Hãmgãyãgnãg xop yõg, tu yãy taknõy putex. Tep tu Kãyĩy tep-tex? Yãy kũmĩy'ax kummuk tup-tex, 'ũtaknõy te hãpxopmã max, yĩy Kãyĩy tep-tex.
13 'Ũkxape xop: Topa hã' puknõg xop te 'ãp-tup nõg, pãyã 'ãkuxãnõg hok. 14 Hõmã yũmũ'ãte hãpxopmã kummuk pax, pãyã Kunnix te yũmũg kuxa hĩnnãhã', yĩy yũmũg nõy putup pax xexka nõmhã. Yã taxĩy hã yũmũg yãy kuxa hi'ax yũmmũg. Tikmũ'ũn te' nõy putup hok, puxi' kuxa hi 'ohnãg. 15 Tikmũ'ũn te' xapep-tup hok, puxix tu kuxa kopap-tex, ha tikmũ'ũn tep-tex, puxix tu kuxa hi 'ohnãg. 16 Ha yũmũ'ãte putup pax yũmmũg. Yã Kunnix xok yũmũg pupi', nõ yũmũg yãy xe'ẽgnãg, tu yũmũ'ã tu' xok, 'ũyã yũmũg xape pupi xakix kamah! 17 'Ũptexop xexka te' nõy hok 'ũm pẽnãhã', tu hãpxop 'ũm hõm hok, 'ũkuxa ka tu', puxip-texop te Topa 'ũm putup pax 'ohnãg. 18 'ũgkutok xop: 'Ãxop te 'ãnõy putup, ha hãpxopmã max, nũy 'ãyĩy'ax hãp-tup puxet hok. Pa hãpxopmã max, nũy 'ãnõy hã 'ãtehet, nũy tup-tup pax xe'e'.
Tu kuxãnõg hok Topa keppa 'ãktux
19 Hã kaxĩy yũmũ'ãte hãmyũmmũg, yãy yõg hãpxopmã'ax max hã yũmũ'ãte hãmyũmmũg. Yã yũmũg mũn Topa yõg, hu yũmũg kuxa mãm ka'ok Topa kopah. 20 Yũmũ'ãte yãy kuxa yĩkopit, tu yã yãy kupex, puxix Topa hãmyũmmũg, nũy yũmũg kuxa tu yũmmũg kamah. 21 Yũmũg kuxa yã yãy kupex hok, kopxix yũmũg mõg yãy nĩynãm, nũy Topa keppa' pi', nũy nõm pu hãm'ãktux, nũy yũmũg kuxãnõg hok. 22 Topa pu yũmũg yĩpkox pip, yĩy ta yũmũg xat, 'ũ hãpxopmã max, hu Topa tu' xak, 'ũ yũmũ'ã hãpxop 'ũm popmã', ha' popmãhã'. 23 Ha Topa te' xat, hu: “'Ãkuxa mãm 'ũgkutok Yeyox Kunnix kopah,” kaxĩy. Tu xe: “'Ãpu 'ãxohix yãy putup pax,” kaxĩy. Yã kaxĩy Kunnix te yũmũ'ã xat tap. 24 Tikmũ'ũn yĩpkox pi', puxix tu kuxap-xet Topa kuxa mũtik, xix Topa kuxa nõm mũtik kuxap-xet, tu yãy Koxuk yĩxonnãhã', pu yũmũ'ã hãmyũmmũgã'.