4
Tu' Koxuk xe'e 'ãktux, xi' koxuk te mõ'ãmã'ax 'ãktux
Tu' Koxuk xe'e 'ãktux, xi' koxuk te mõ'ãmã'ax 'ãktux
Tikmũ'ũn punethok te: “Topa Koxuk tek kopak xip,” kaxĩy. Nãy, 'ãpu nõm xop yĩkopit, nũy hãmyũ mmũg. Pe yã Topa Koxuk xe'e te nõm kopa' xip. Yã tikmũ'ũn punethok te hãm'ãktux max, pa Topa pupi hãm'ãktux'ah. Yã mõ'ãmã'! Hã kaxĩy 'ãxop te' kopit'ax, hu: Tikmũ'ũn te Yeyox Kunnix 'ãktux, tu Yeyox yã tikmũ'ũn kutok 'ãktux, puxix Topa Koxuk xip nõm xop kopah. Pa nõm tikmũ'ũn te hãm'ãktux hok, tu: “'Ap tikmũ'ũn kutok xe'e'ah,” kaxĩy, puxix Topa Koxuk 'ũkopa tu xip 'ohnãg. 'Ãmhok. Pa' koxuk puknõg te' kopa' xip, nõm te Yeyox tu' gãy. Hõmã tikmũ'ũn te' koxuk puknõg nũn'ax 'ãktux, ha hõnhã hãm xexka tu' xip.
'Ũgkutok xop: Yã 'ãxop Topa yõg, hu hãm'ãktux hã mõ'ãmã'ax xop kuxyãp-tup. Yã Topa Koxuk te 'ãkopa' xip, tu' ka'ok xe'ẽgnãg, ha' koxuk puknõg pu'uk. Topa hã' puknõg xop te yãy yõg hãpxopmã'ax 'ãktux, ha yãy yõg xape xop te hãm'ãpak, tu Topa hã' puknõg xop hã' xape, hu hãm'ãpak. Pãyã yũmũg mũn Topa yõg. Tikmũ'ũn te Topa yũmmũg, puxix yũmũ yõg hãm'ãktux 'ãpax, ha tikmũ'ũn te Topa yũmmũg hok, puxix hãm'ãpak hok. Ha kaxĩy yũmũ'ãte Topa Koxuk yũmmũg, xi' koxuk te mõ'ãmã'ax yũmmũg kamah.
Topa te tikmũ'ũn mõ'yãy xe'ẽgnãg 'ãktux
'Ũkxape xop: 'Ũyã yũmũg yãy putup pax, yã Topa te yũmũg ka'ogãhã', 'ũ xape putup pax. Tikmũ'ũn te' xape putup pax, puxix yã Topak-tok, tu Topa yũmmũg. Tikmũ'ũn tep-tup pax hok, puxix Topa yũmmũg hok, yã Topa te mõ'yãy xe'ẽgnãg. Tu yũmũg yũmmũgãhã', tu tak-tok puxehnãg nũ'kutnãhã', tuk-tok puxehnãg nũ'kutnãhã hãm xexka tu', pu yũmũg pupi tu' xok, nũy yũmũg kuxa hĩnnã xe'ẽgnãg. 10 Ha Topa te yũmũg mõg yãy xe'ẽgnãg. 'A yũmũ'ãte Topa 'ũm mõ'yãy xe'ẽgnãg'ah. 'Ãmhok. Pa Topa te yũmũg mõg yãy xe'ẽgnãg, huk-tok nũ'kutnãhã', pu yũmũg pupi tu' xok, hak-tok xok, nũy yũmũ yõg hãpkummuk mĩy'ax xohix xaxogã', pu tu kux.
11 'Ũkxape xop: Topa te yũmũg mõg yãy xe'ẽgnãg, 'ãpu yũmũg kamah yãy putup pax. 12 'A tikmũ'ũn te Topa 'ũm pẽnã xet'ah. Yũmũg yãy putup pax, puxix Topa yũmũg kuxa hã yã tu kuxap-xet, ha mõktu yã mõ'yãy xe'ẽgnãg. 13 Hã kaxĩy yũmũg kuxa mãm ka'ok, 'ũyĩy kuxap-xet Topa kuxa mũtik. Yã Topa te yũmũg kopa' xip, tu yãy Koxuk xe'ẽgnãg yĩxõnnãhã', yũmũ'ã'. 14 Hak mũ'ãte Topak-tok pẽnãhã'. Yã Topa tek-tok nũ'kutnãhã hãm hah, pu Topa hã' puknõg xop pupi tu' xok. 15 Tikmũ'ũn te Yeyox Kunnix yã Topak-tok 'ãktux, puxix Topa kuxa nõm mũtik kuxap-xet. 16 Yã yũmũ'ãte Topa yõg mõ'yãy'ax yũmmũg, ha yũmũg mõg yãy xe'ẽgnãg, ha yũmũg kuxa mãm ka'ok nõm kopah.
Topa mũn mõ' yãy'ax xe'ẽgnãg, ha tikmũ'ũn te' nõy putup pax, puxix tu kuxap-xet Topa kuxa mũtik, ha Topa kuxa te nõm mũtik kuxap-xet 'ũyãnãn tu'. 17 Topa te mõg yãy xe'ẽgnãg, tu mõktu yũmũg kuxa kopa' xip ka'ok, ha yũmũ'ãte mõg yãy nĩynãm. Ha hãptup xe'e mõ'nãp-tup, 'ĩhã Kunnix xe'e te putpu nũn, nũy hep xop xohix yõg hãpxopmã'ax kopit. 'Ũyã yũmũg hãpxopmã max, Kunnix te hãpxopmã max putuk! 18 Tikmũ'ũn te' nõy putup pax, puxix tu' yĩpkutuk hok, tup-tup pax, hu' yĩpkutuk hok. Tikmũ'ũn te' nõy yĩpkutuk, puxip-tup kutõgnãg, tu' gãy'ax yĩpkutuk, hu' kuxa xũy.
19 Topa te yũmũg mõg yãy xe'ẽgnãg hãmãxap, yĩk-nãy tu yũmũ'ãte Topap-tup pax. 20 Tikmũ'ũn te: “'Ãte Topap-tup pax,” kaxĩy, tu' xape 'ũm nõy putup nõg, puxi' koit. Tikmũ'ũn te' nõy pẽnãhã', tup-tup hok, puxix Topap-tup hok kamah. 'Ap pẽnã xet'ah. 21 Yĩy Kunnix te yũmũg xat, hu: “Tikmũ'ũn te Topap-tup pax, puxi' xape putup pax kamah,” kaxĩy.