5
Tute' gãy xop kuxyã 'ãktux
Tikmũ'ũn kuxa mãm ka'ok Yeyox Kunnix kopah, tu yã Topa yõg hãmyãykutnã'ax yũmmũg, puxix nõm tikmũ'ũn Topa hãk-tok. Tikmũ'ũn te' Tak 'ũm putup pax, puxik-tok xop putup pax kamah. Yũmũ'ãte Topap-tup pax, tu 'õg xat'ax mĩy, hu Topak-tok xop putup pax kamah, tu' yũmmũg. Tikmũ'ũn te Topap-tup pax, tu tu' yĩpkox pip, 'ap xat'ax ka'ok'ah, yũmũg mõg yãy xe'ẽgnãg hah. Yã Topak-tok xop te' gãy xop kuxyãp-tup, yũmũg kuxa mãm ka'ok, puxix Topa hã' puknõg xop kuxyãp-tup. 'Ũ 'ũm te' kuxyãp-tup? Nõm xop kuxa mãm ka'ok Yeyox kopa xop, tute' kuxyãp-tup, nõm te hãmyũmmũg, yã Yeyox mũn Topak-tok.
Tu Yeyox Kunnix 'ãktux
Tu' nũn, hap-tox pix kõnãg hã, ha' hep 'ãta nũ'nãhã'. 'Ũp-tox pix, 'ĩhã Topa te yãy kutok 'ãktux, ha yũmũg pupi' xok, 'ũyĩy yũmũ'ã Topa hã kutok xop kamah. Ha Topa Koxuk te: “Hamũn! Yã hãm'ãktux xe'e'!” kaxĩy. 7-8 Yeyox Kunnix yã Topak-tok xe'ẽgnãg. Topa Koxuk te yũmũg kuxa kopa hãmyũmmũgãhã', 'ũyĩy hãmyũmmũg, xix Yeyox putox pix, 'ĩhã Topa te hãm'ãktux, xix Yeyox te yũmũg pupi' xok, nũy yũmũg kuxa kummuk xit, nũy tu kuxa maxnã', yã hãpxopmã'ax 3 hã yũmũg kuxa mãm ka'ok Yeyox Kunnix kopah. Tikmũ'ũn te hãm'ãktux, kopxix yũmũg xupax, ha Topa te hãm'ãktux, kopxix yũmũg yĩpkox pi', hãpxe'e 'ãktux hah, ha Topa te Yeyox yã yãy kutok 'ãktux. 10 Tikmũ'ũn kuxa yũm ka'ok Topak-tok kopah, puxix yãy kuxa tu: “Hamũn!” kaxĩy. Tikmũ'ũn kuxa yũm hok, puxix tu Topa te yã' koit 'ãktux, Topa yõg hãm'ãktux pu' yĩpkox 'ohnãg hah, ha Topa te: “Yeyox mũn yã 'ũgkutok xe'e'!” kaxĩy. 11 Tu xe: “'Ãte 'ãkuxa hinnã xe'ẽgnãg, 'ũgkutok hã 'ãkuxa hinnãhã, ha 'ãhi kux 'ohnãg,” kaxĩy. 12 Topak-tok te tikmũ'ũn mũtik tihi', puxix tu kuxa hi xe'e', ha tikmũ'ũn mũtik ti hok, puxix tu hi 'ohnãg.
Tu' hi xe'ẽgnãg, ha' kux 'ohnãg 'ãktux
13 'Ãte xa kax'ãmi', nũy xa hãmyũmmũgã'. 'Ãxop kuxa mãm ka'ok Topak-tok kopah, tu 'ãkuxa hi xe'ẽgnãg. 14 Topa keppa yũmũg pip, tu' yĩpkutuk 'ohnãg. tu Topa tu' xak, pu hãpxop 'ũm hõm, 'ũyĩy yũmũg hãpxopmã max, puxix yũmũ'ã' hõm. 15 Yũmũ yõg hãm'ãktux 'ãpak hah, hu yũmũ'ã' hõm putup.
16 Pẽyã tikmũ'ũn te' xape pẽnãhã', ha hãpkummuk mĩy miax, yĩy Topa te' xũygãp-tup, pãyãp xok putup'ah. 'Ãpu Topa tu' xax, pu 'ãxape hĩnnã', puyĩy tu' xok hok. Yã hãpkummuk miax. Pẽyã' xape te hãpkummuk xexka mĩy, pũyã Topa tu' xax hok, puyĩ' hĩnnã'. Yã' xok putup. 17 Hãpkummuk mĩy'ax xohix te yãy pu hãpkummugãhã', pa 'ap xohix tep-tex'ah.
18 Topak-tok xop 'ap hãpxopmã kummuk pax'ah, Topak-tok te' pẽnã max hah, yĩy Hãmgãyãgnãg te' kummugã hok, ha yũmũ'ãte' yũmmũg.
19 Yã yumũ' mũn Topa yõg, ha Hãmgãyãgnãg te Topa hã' puknõg xop xat.
20 Yã Topak-tok nũn tap, tu yũmũ'ã hãmyũmmũgãhã', 'ũyĩy yũmũg Topa xe'ẽgnãg yũmmũg. Topa kuxa mũtik yũmũg kuxap-xet, xik-tok Yeyox Kunnix kuxa mũtik yũmũg kuxap-xet. Yã Topa xe'ẽgnãg, tu yũmũg kuxa hĩnnãhã xe'ẽgnãg.
21 'Ũgkutok xop: Topa 'ũm komut nĩm! Nõm pu nũ'ãktetex hok! Tu ta tu' kux.