11
Yeyox te Topa pu hãm'ãktux'ax yũmmũgãhã'
'Ãmnĩy puxet 'ĩhã Yeyox xip, tu yãy yõg xop mũtik 'ãti', tu Topa pu hãm'ãktux, ha' yõg tik puxet te:
—Yãyã', 'ũgmũk yũmmũgã kamah, 'ũyĩy Topa pu hãm'ãktux. Hõmã Yoãm te yãy yõg tik xop yũmmũgãhã'. Kaxĩy.
Ha Yeyox te:
—'Ãpu Topa pu hãm'ãktux kaxĩy, hu:
“'Ãtak,
pũyã tikmũ'ũn xohix kuxa' yẽy 'ãkeppa, nũy 'ãmax xe'ẽgnãg 'ãktux.
Pũyã hãpxexka xohix yõg tikmũ'ũn 'õg xat'ax pu' yĩpkox pi'.
'Ãmnĩy xohix 'ĩhãk mũk 'ã hãpxop 'ũm nũ'kutnã, puyĩy' mã',
hak mũ yõg hãpkummuk mĩy'ax xaxogã', pu tu kux. Tikmũ'ũn nõy tek mũ'ã kummugãhã', hak mũ 'ãte nõm mĩy'ax xaxogãhã kamah,
tu xa tu' xak, xak mũg kopitnã hok. 'Ũkux.” Kaxĩy.
Tu xe hãm'ãktux, nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgã', nũy tikmũ'ũn kuxa teknõg hok 'ãktux, hu:
—'Ãmnĩy kote 'ĩhã 'ãmõg'ax 'ãxape pet hah, tu mõktu xupep, nũy ta tu' xak, hu: “Hãpxop hak nũn, 'õgnũ 'ĩhã tu' hõm, 'ũkxape nũn, tu' xit pip 'ohnãg.” Kaxĩy.
—'Ok 'ãxape te xa hãm'ãktux'ax kummuk? Hu: “Mõg, 'ãpep, 'ãmnĩy koxtap hah, hak kutok tek mũn mũtik nõm, xa' xõn putup'ah 'ãte', tu hãpxop xit'ax xa' hõm putup'ah.” Kaxĩy. 'Ok 'ãxape te xa' xuktux'ax kaxĩy? 'Ãmhok.
—'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: 'Ãxape yok putup hok, pãyã xate tu' xak, tu xe' xak, tu xe' xak, puxix 'ãxape tu' yok'ax, tuknĩha' xip, tu' pa'ax hãpxop nũy xa' hõm, 'ãmõg xak tu'. Ta tu' kux. Yã 'ãte xa hãpxe'e 'ãktux, hu: 'Ãpu Topa tu' xax, ha xa' hõm putup, 'ũxa' mõg, tu' xipihi'. Hãptopa tu xip, tu' xãnã', puxix xa hãpxõn. 10 Tikmũ'ũn xohix te tu' xak, tu' xipihi', ha mõ'yĩnnĩn'ax xõn putup, 'ĩhã tikmũ'ũn 'ũm te hãptopa' xip tu' xãnãhã'. 11 'Ãk-tok 'ũm te xa tu' xak hu: 'Ãm mãm 'ũm hõm. Kaxĩy. Xate nõm pu kãyã gãy hõm 'ohnãg 'ũyãnãn tu'. 'Ãmhok. 12 'Ãk-tok te xa tu' xak'ax puyĩy xok xu'uk tu' hõm. Xate nõm pu' hõm xok pata kuhmĩy 'ohnãg 'ũyãnãn tu'. 'Ãmhok. 13 'Ãxop kummuk, tu hãpxopmã kummuk, pãyã 'ãk-tok pu hãpxop max popmãhã', ha 'Ãtak Topa te pexkox kopa' xip, tu' max xe'ẽgnãg, tu xa yãy Koxuk nũ'kutnãp-tup, nõm xop te ta tu' xak ha nũ'kutnãp-tup, tikmũ'ũn xop te 'Ãtak Topa ta tu' kax, puyĩy nũ'kutnã'. Ta tu' kux. Kaxĩy.
Yeyox xix Meyemo
14 Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã Yeyox te yãmĩy kummuk xit, tu yãmĩy yĩy hok xit pu mõg, tu' mõg, 'ĩhã tik te hãm'ãktux max, ha tikmũ'ũn kuxa te' yẽy. 15 Pa' yãg te:
—Meyemo te yãmĩy xit, hu' yõg xat'ax, tu Yeyox xat pu yãmĩy xit tikmũ'ũn kopah, pu tu hittupmã'. Kaxĩy.
16 Ha' yãg te' yĩkopit putup, tu Yeyox tu' xak, hu:
—'Ãpu, yĩ' mã' hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg, 'ũgmũ'ã' pẽnã, nũy 'ũgmũ'ã yũmmũg, 'ũyĩy Topa te 'ãp-tup pax yũmmũg. Kaxĩy. 17 Pa Yeyox te tikmũ'ũn yõg hãmpe'paxex yũmmũg, tu:
—Hãpxexka yõg tikmũ'ũn yãykix, puxi' nõg. 'Ũxape xop yãykix yãy mũtik, puxix hãpxummãnãm. 18 Pax pu Hãmgãyãgnãg yõg yãmĩy yãykix, puxix 'ũnõg kamah. 'Ãxop tek mũn 'ãktux, tu Meyemo tek xat 'ãktux, 'ũ xit yãmĩy kummuk. 19 Xate yã koit. 'Õgnẽ tik xop te yãmĩy kummuk xit kamah. 'Ũ 'ũm te 'ãxop ka'õgãhã', xa mõy? 'Ap Hãmgãyãgnãg'ah. Topa te 'ãka'ogã hok'ah. Ha kaxĩy 'ũxohix te 'ãxop te koit'ax yũmmũg. 20 Topa tek mũn ka'ogãhã 'ũ yãmĩy xupepmã', ha kaxĩy 'ũxohix te' yũmmũg, tu Topa ka'ok yũmmũg, tu yãy yõg tikmũ'ũn xat kamah yũmmũg, nũnte 'ãxop te' pẽnãhã'.
21 —Tik ka'ok xup mĩkax xexkah, tu yãyhã pẽnãnã' xip, ha' nũn 'ohnãg kummuk xop, nũy xupxet, 22 pa tik ka'ok xexka nũn, nõm ta tut, tu' nõy yãyhã topoh, tu yãy mũg, tu mĩkax xexka xut, 'ũxexka tu', tu' nõy yõg hãpxop xohix hã' xupxet, tu' pop, tu yãy yõg tik xop pu' koxip.
23 —Tikmũ'ũn tek mũn mũtik hãpxopmã hok, puxik mũtik yãy tukmĩy. Tikmũ'ũn tek mũn mõ'nĩynãm hok pu hãpxop nũnnã', puxix hãpxummãhã'. Kaxĩy.
Yãmĩy kummuk te put pu' nũn
24 Tu xe hãm'ãktux, hu:
—Yãmĩy kummuk te tikmũ'ũn kopa' xip, tu' mõg, nũy 'ũnĩm, tu hãmnak tu hãpkumep, tu' xip'ax nõy xak, nũy xihip. 'Ũxipihok, puxix yãy pu hãm'ãktux, hu: Put puk mõg putup nõm tikmũ'ũn hah, nũy xihip. Kaxĩy. 25 Tu' nũn tu nũktu xupep, pa tik te yãy kopa' xit, ha' max nõmhã, 26 yĩy yãmĩy mõg, tu yãy nõy xop te 7 xãnãhã' pu nũ mũtik nũn, ha yãmĩy kummuk xe'e, tu tikmũ'ũn ha' mõxaha', tu kopa' pip, ha tikmũ'ũn kuxa te' yẽy. Hõmã 'ũkopa' xũy kutõgnãg, pãyã hõnhã' xũy xexkah. Ta tu' kux. Kaxĩy.
Tikmũ'ũn kuxa hittup xe'e'
27 Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã tikmũ'ũn xohix xexka pip, ha 'ũn xip kamah, tu' yĩy ka'ok, hu:
—'Ũn kuxa te 'ãput hittup, xix xa pu yãy xo'opmãhã', tu' kuxa hittup. Kaxĩy.
28 Ha Yeyox te:
—Hamũn, pãyã hittup'ax xexka tikmũ'ũn kuxa te Topa yõg hãm'ãktux 'ãpak, tu' yĩpkox pip. Kaxĩy.
Tikmũ'ũn te hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg xak
29 Ha tikmũ'ũn te yãy tu nũ'nãhã', tu Yeyox 'ũxakot ha' pip, tu' xak pu tikmũ'ũn pu hãpxopmã ka'ok, puyĩy' pẽnã', nũy Topa tep-tup yũmmũg, yĩy Yeyox te:
—Hõnhã' pip tikmũ'ũn kummuk, tu Topa tu' xak pu nõm pu hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg, pãyã 'ap hãpxopmãp-tup'ah, ha mõnãyxop hittap Yõn yõg hãpxopmã ka'ok puxehnãg pẽnãp-tup. 30 Hõmã Yõn te kõmẽn xexka Nĩn yõg tikmũ'ũn pu hãm'ãktux, tu Topa ta tu' gãy 'ãktux. Yã hõnhã 'ũgmũn, Tikmũ'ũn Kutok te tikmũ'ũn pu hãm'ãktux nõmhã, tu Topa te ta tu' gãy 'ãktux kamah. 31 'Ãmnĩy mõ'nãp-tup 'ĩhã Topa te 'Iyaet yõg tikmũ'ũn yõg hãpxopmã'ax kopit, tu' xũygãp-tup, ha 'ũn hittap te hãpxexka Xamah yõg tikmũ'ũn xat, tu hõnhã' pip tikmũ'ũn kummuk 'ãktux'ax. Hõmã, yã hittap, tu' nũn, nũy Xanomãm yõg hãm'ãktux 'ãpak, ha 'Iyaet yõg tikmũ'ũn xat, tu hãmyũmmũg xexkah. Pãyã nũntek xip, tuk mũn hãmyũmmũg yĩn koxuk xe'ẽgnãg. 32 'Ãmnĩy mõ'nãp-tup 'ĩhã Topa te hõnhã' pip tikmũ'ũn yõg hãpxopmã'ax kopit, tu' xũygãp-tup, ha Nĩn yõg tikmũ'ũn te hõnhã' pip tikmũ'ũn kummuk 'ãktux'ax, yãyhãhup 'ohnãg hah. Hõmã Yõn te Topa pupi hãm'ãktux, nũy ta tikmũ'ũn pu' xuktux, tu Topa te Nĩn yõg tikmũ'ũn tu' gãy 'ãktux, ha nõm tikmũ'ũn te yãyhãhup, tu hãpkummugã'ax kux, pa hõnhã' pip tikmũ'ũn te yãyhãhup 'ohnãg, tu hãpkummuk mĩy pax, ha Yõn xexka kutõgnãg, yãk mũn xexka xe'ẽgnãg. Ta tu' kux. Kaxĩy.
Yeyox te Topa yõg kũyãnãm 'ãktux
33 Tu xe hãm'ãktux, nũy Topa yõg hãpxopmã'ax yũmmũgã', hu:
—Tikmũ'ũn te kũyãnãm tat'ax paha', tu mĩmpe yĩmũ' xix, nũy hãptupmã max, yĩy tikmũ'ũn te mĩptut ha mõxakux, tu hãmpẽnãm max, pa nax kopa' xuk 'ohnãg kũyãnãm tat'ax, ka mõ'nĩy. Yã kũyãnãm max te hãptupmãhã', ha tikmũ'ũn xohix tep-tup pax. 34 'Ũpa te kũyãnãm putuk. 'Ũpa tup te' kuxa hittupmãhã', pãyã' pa ku'uk te' kuxa hittupmã 'ohnãg, tu yãyhã hãpkoxtap. 35 'Õg pa 'ãti', 'õg kũyãnãm tat'ax xaxok hok, ka yãyhã hãpkoxtap, kaxĩy Topa yõg hãmyũmmũg xaxok hok kamah, xayĩy Topa yõg putat hã mõg kuma mõg. 36 Kũyãnãm te mĩptut kopa' xakot, tu hãptupmãhã', ha kaxĩy 'ãte hãm'ãktux'ax hã xa hãmyũmmũgãhã', pũyĩy hãmyũmmũg, nũy yõgnũ hãm'ãktux pu' yĩpkox pi', nũy 'ãkuxa tu hittup. 'Ũkux. Kaxĩy.
Yeyox te' xexka xop pu hãm'ãktux
37 Tu hãm'ãktux kux, 'ĩhã Paniye xop yõg tik te' xãnãhã', pu' xit, ha ta' mõg tik pet hah, tu' xit, 38 ha Paniye yõg tik te:
—Pute 'ũm? Teptu 'ãxit, pãyã 'ap yãy yĩm 'ũm pix'ah? Kaxĩy.
39 Ha:
—'Ãte xa hãmyũmmũgãhã'. 'Ãxop te kãnẽy xãm pix, xix kãnẽy xo'op'ax xãm pix, pa 'ãxop kuxa kopa tupmã 'ohnãg, ha yãy 'ĩgã, yã 'ãkopa kummuk xix yãykix yãy tukmĩy pax. 40 'Ãp-tox kummuk xop, tu hãmyũmmũg 'ohnãg. Topa te 'ãkuxa mĩy xix 'ãyĩn xax mĩy, pũyĩy 'ãkuxa tup, xix 'ãxax, pu tu' max. 41 'Ãpu, 'õg hãpxop hõm 'ũhok xop pu', nõm hãpxop xate kãnẽy kopa' xex, tu tu' hok hõm, nũy 'ãkuxa tupmã'.
42 —'Ãkuxãnõg, 'ãxop Paniye xop! Xate mĩxux xuxpex te 100 pop, 'ũmã yĩmũ putup, tu Topa pu popmãhã te 10, pa xate hãmyok mĩy'ax xaxok, xix Topap-tup pax xate' xaxok. Yã' max hãmmax xohix mĩy, tu' xaxok 'ohnãg.
43 —'Ãkuxãnõg 'ãxop Paniye xop! 'Ãxop te mĩmpe yũm'ax max xak, Topa pet kopa tu' xup, tu' yũm, tup-tup pu tikmũ'ũn 'ãxãnã', hu: Notot. Kaxĩy. Nũy 'ãxexka 'ãktux kõmẽn tu'.
44 —'Ãkuxãnõg, 'ãxop te xukpot putuk, ha tikmũ'ũn te 'ãyĩmũ hãpkumep, tu' xukpot pẽnã'ah. 'Ũkux. Kaxĩy.
45 Ha hãmyũmmũg xop yõg tik te:
—Nãy, xatek mũg mãnõg kamah! Kaxĩy.
46 Ha:
—'Ãkuxãnõg, 'ãxop hãmyũmmũg xop! 'Ãxop te tikmũ'ũn xat, tu hãpxop putux tatnãhã', ha 'ĩm hã' tot 'ohnãg, pa 'ãxop te nõm mõ'nĩynãm 'ohnãg. 47 'Ãkuxãnõg! Hõmã tikmũ'ũn hittap te Topa pupi hãm'ãktux, nũy tikmũ'ũn pu' xuktux, ha 'õg mõnãyxop hittap te' kix, ha 'ãxop te nõm hãm'ãktux xop pu xukpot maxnãhã', 48 pu tikmũ'ũn xohix yũmmũg, yã 'ãxop te 'õg mõnãyxop kummuk putuk. Mõnãyxop te' kix, ha 'ãxop te' yõg xukpot maxnãhã', 49 yĩy Topa te hãmyũmmũg, tu hãm'ãktux, hu: “'Ãte yãy pupi hãm'ãktux'ax xop mõ'pok putup, pu tikmũ'ũn pu hãm'ãktux, ha tikmũ'ũn te' yãg kix putup, xi' yãg xũygãp-tup.” Kaxĩy. 50 Yĩy Topa te hõnhã' pip tikmũ'ũn xũygãp-tup, 'ũyãnãn tu' xũygãp-tup, yã hãmyãxatamuk xohix xexka hã tikmũ'ũn kummuk te Topa yõg tik xop kix. 51 Tikmũ'ũn hittap te 'Ameo putex hãm'ãxap, yã 'Anão kutok 'Ameo putex, tu Topa yõg xop xohix kix, tu mõktu Yakanit putex, nõm Topa pet kopa' xip, nũy nõm pu xokxop mõ'hap nũy haxyã', pãyã tik kummuk te Topa pet kopap-tex. 'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux, yã hõnhã Topa te tikmũ'ũn xũygãp-tup, hãpkummuk xohix mĩy ha' xũygãp-tup, nũy hãpkummugã'ax hã pago.
52 —'Ãkuxãnõg, 'ãxop hãmyũmmũg xop! Topa te xa' hõm pipkup mõ'hãmyĩnnĩn'ax, nũy hãmyũmmũg'ax xõn, pãyã 'ãxop te hãmyũmmũg 'ohnãg, tu' xat hok pu tikmũ'ũn yũmmũgã hok kamah. 'Ũkux. Kaxĩy.
53 Tu' mõg, ha hãmyũmmũg xop xix Paniye xop gãy, tu Yeyox 'ãktux kummuk, tu' xupmãhĩy, tu' yĩkopit, 54 tu Yeyox yõg hãm'ãktux'ax hã' kopit, tu' xupak, pũyĩy hãm'ãktux kummuk.